Shërbimet postare

STATISTIKA TË TREGUT POSTAR:

AKEP, me qëllim informimin e publikut, palëve të interesuara dhe ofruesve të tregut të shërbimeve postare me treguesit kryesore të këtij tregu, mbledh dhe publikon  këto të dhëna, sipas përcaktimeve të Ligjit 46/2015, “Për Shërbimin Postar në Republikën e Shqipërisë”.

Treguesit janë përgatitur duke i’u referuar të dhënave të plotësuara nga:

  • Ofruesi i shërbimit universal postar, Posta Shqiptare sh.a.
  • Ofruesit e Shërbimeve alternative Postare.sipas formularëve të miratur dhe publikuar nga AKEP për të dhënave statistikore.

TREGUESIT E TREGUT  POSTAR

Të dhënat dhe treguesit për tregun e shërbimeve postare vjetore dhe në baza periodike në mënyrë të detajuar mund ti gjeni ketu.

 

 

 

Leave a reply