• RREGULLORE E BRENDSHME PER FUNKSIONIMIN E KESHILLIT DREJTUES TE AUTORITETIT TE KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE
  • RREGULLORE E BRENDSHME PËR FUNKSIONIMIN E ADMINISTRATES SE AUTORITETIT TE KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE