Për regjistrimin e domeineve nëpërmjet AKEP përdoren formularët e mëposhtëm:

Formular Aplikimi për Mbyllje
Formular Aplikimi për Modifikim Teknik
Formular Aplikimi për Regjistrim
Formular Aplikimi për Rinovim të Dhënash
Formular Aplikimi për Rinovimi Kontakt Pagese
Formular Aplikimi për Transferim