Të dhënat e personit të kontaktit mbi raportimin e veprimtarive publike të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, para zgjedhjeve

 

Autoriteti i Komunikimeve Eletronike dhe Postare në zbatim të Vendimit të Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve nr. 9 datë 24.12.2020 “Për rregullat e raportimit të veprimtarive me karakter publik të çdo institucioni publik, e me kapital shtetëror, agjencive, enteve shtetërore, kategoritë e veprimtarive të ndaluara, si dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes dhe përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore para zgjedhjeve”, njofton se të dhënat e personit të kontaktit janë si më poshtë:

 

Emri i Institucionit Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP)
Emri dhe Mbiemri i personit të kontaktit Glorian Tusha
Adresa zyrtare email i personit të kontaktit [email protected]

 

Leave a reply