Vendime të Këshillit Drejtues, VITI 2019

Vendim Nr. 40, datë 15.11.2019 – Për miratimin për këshillim publik të dokumentit: “Rregullore për zbatimin e rregulllit teknik për pajisjet radio”

Vendim Nr. 37, datë 31.10.2019 – Për “Miratimin e rinovimit të Autorizimit Individual  për përdorimin e frekuencave të brezave 900 MHz dhe 1800 MHz të sipërmarrësit  Albtelecom Sh.A.”

Vendim Nr. 38, datë 31.10.2019 Për një ndryshim në VKD Nr. 21, datë 01.12.2017, për “Dhënien e Autorizimeve Individuale , rrjedhojë e përfundimit të proçedurës së miratimit paraprak të transferimit të të drejtave të përdorimit të frekuencave të sipërmarrësit Plus Communication Sh.a te sipërmarrësi Vodafone Albania Sh.a”

Vendim Nr.35, datë 14.10.2019 – Mbi “Shqyrtimin e ankimit administrativ te sipërmarrësit Neofone sh.p.k”

Vendim Nr. 34, datë 14.10.2019  “Për Pajisjen e sipërmarrësit Vodafone Albania Sh.A me Autorizim Individual për përdorim frekuencash në brezin 3600-3800 MHz, për kërkim, matje dhe provë”

Vendim Nr.33, datë 27.09.2019 – “Për miratimin e autorizimit individual të sipërmarrësit Telekom Albania Sh.A për përdorimin e frekuencave blloku A3: 811-821 Mhz (10Mhz) i çiftuar me  852-862 Mhz (10 Mhz) të brezit 800 Mhz (790-862 Mhz), të tenderit publik me proçedurë të hapur me objekt : “Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 Mhz (790-862 Mhz),spektër i paalokuar ”, Ref. 1X10 Mhz i çiftuar -800-2019’’, zhvilluar në  AKEP datë 09.09.2019”.

Vendim Nr. 32, datë 20.09.2019  “Mbi miratimin e raportit përmbledhës të KVO-së, njoftimin e fituesit dhe botimin e fituesit, të tenderit publik më proçedurë të hapur me objekt: “Dhënia e të drejtave  të përdorimit në brezin e frekuencave 800 MHz (790-862 MHz) spektër i paalokuar”, ref. 1X10 MHz i çiftuar-800-2019’’

Vendim I Ndërmjetëm Nr.29 , date 16.08.2019 -Per “Shtyrjen e afatit te vlefshmerise se autorizimit individual ne brezat 900 Mhz dhe 1800 Mhz te sipermarresit Albtelekom SH.A”

Vendim Nr.28, datë 01.08.2019 Për “Miratimin e dokumentit të tenderit publik me procedurë të hapur me objekt: “dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin efrekuencave 800 mhz, spektër i paalokuar”, dhe njoftimin për tender publik, ref. 1×10 mhzi çiftuar-800-2019”

Vendim Nr. 27 ,datë 25.07.2019 Mbi “Vijimin e procedurës të zhvillimit të tenderit publik për dhënien në përdorim të frekuencave në brezin 800 MHz, spektri i paalokuar”

Vendim Nr.25,  datë 23.07.2019 – “Shtyrje e afatit të Këshillimit publik për Dokumentin: “Rregullore për mbrojtjen e konsumatorëve dhe përdoruesve të shërbimeve të komunikimeve elektronike publike””

Vendim Nr.24 ,datë 24.06.2019 – Për “Rregullimin e shërbimeve dhe tarifave Roaming Shqipëri- Ballkani Perëndimor të ofruar nga Sipërmarrësi Albtelecom SH.A”

Vendim Nr.23, datë 24.06.2019 – Për “Rregullimin e shërbimeve dhe tarifave Roaming Shqipëri-Ballkani Perëndimor të ofruara nga Sipërmarrësi Vodafone Albania SH.A”

Vendim Nr.22, datë 24.06.2019- Për “Rregullimin e shërbimeve dhe tarifave Roaming Ndërkombëtar Shqipëri-Ballkani Perëndimor të ofruar nga Sipërmarrësi Telekom Albania SH.A”

Vendim Nr.21, datë 24.06.2019 -Për “Miratimin e Dokumentit: “Rregullimi i tarifave të shërbimeve Roaming Ndërkombëtar Shqipëri-Ballkani Perëndimor Dokumenti Përfundimtar””

Vendim Nr.20 ,datë 22.05.2019 Miratimi për Këshillim publik të dokumentit : “Rregullore për mbrojtjen e konsumatorëve dhe përdoruesve të shërbimeve te komunikimeve elektronike publike “

Vendim Nr.18, datë 11.05.2019 – Për “Rregullimin e shërbimeve dhe tarifave Roaming Ndërkombëtar Shqipëri-Kosovë të ofruara nga sipërmarrësi Vodafone Albania Sh.a”

Vendim Nr.17, datë 11.05.2019 – Për “Rregullimin e shërbimeve dhe tarifave Roaming Ndërkombetar Shqipëri-Kosovë të ofruara nga sipërmarresi Telekom Sh.a”

Vendim Nr.16, datë 11.05.2019- Për “Rregullimin e shërbimeve dhe tarifave Roaming Ndërkombëtar Shqipëri-Kosovë të ofruara nga sipërmarresi Albtelecom Sh.a”

Vendim Nr.15, datë 11.05.2019 -Për “Miratimin Dokumentit: “Rregullimi i tarifave të shërbimeve Roaming Ndërkombetar  Shqipëri-Kosovë- Dokumenti Përfundimtar””

Vendim Nr.14, datë 7.05.2019 – Për “Miratimin për Keshillim Publik të dokumentit “Rregullimi i Tarifave të Shërbimeve Roaming Shqipëri -Ballkani Perëndimor 

Vendim Nr. 13 datë. 26.04.2019 – Për ” Miratimin e raportit përmbledhes  të vlerësimit “Mbi përmbushjen e kushteve të përdorimit të frekuencave GSM900 dhe GSM 1800 të sipërmarresit Albtelecom Sh.a , të shoqëruar  me propozimin për cmimin referencë minimal për rinovimin e Autorizimit Individual”

Vendim Nr.12, datë 17.04.2019  Për ”Miratimin e raportit të veprimtarisë së Autoritetit te Komunikimeve  Elektronike dhe Postare (AKEP) për vitin 2018″

Vendim Nr.11,datë 17.04.2019 Miratimi për Këshillim publik Analize e Tregut me shumicë të aksesit dhe origjinimit të thirrjeve në rrjetet celulare.

Vendim Nr.10 ,datë 17.04.2019 Miratimi per Keshillim Publik Analize tregu e telefonis celulare për tregjet me shumicë të terminimit të thirrjeve në rrjetet celulare,përfshirë terminimin e thirrjeve hyrëse ndërkombetare

Vendim Nr.8, datë 21.03.2019 për “Dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e transaksionit te pritshëm për shitjen e aksioneve  të sipërmarresit Telekom Albania sh.a .”

Vendim nr.07, date 15.03.2019 Miratimi per Keshillimi publik_Rregullimi i tarifave roaming Shqiperi Kosove 15.03.2019
Rregullimi i tarifave te roamingut Shqiperi-Kosove_Keshillim Publik_15.03.2019

Vendim Nr.6, datë 04.03.2019- Për miratimin e Autorizimit Individual sipërmarresit Vodafone Albania sh.a për përdorimin e frekuencave blloku A2, 801-811 MHz (10 MHz) i çiftuar me 842-852 MHz (10 MHz) të brezit 800 MHz(790-862 MHz),të tenderit publik me proçedurë të hapur me objekt :”Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 MHz (790-862MHz)”, ref.1×10 MHz i çiftuar-800-2018″, zhvilluar në AKEP datë 07.02.2019″.

Vendim Nr.5, datë 19.02.2019 mbi “Miratimin e raportit përmbledhës të KVO-së, njoftimin e fituesit dhe botimin e fituesit të tenderit publik me procedurë të hapur me objekt: “Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 mhz(792-862 mhz)”, ref.1×10 mhz i çiftuar -800-2018″ 

Vendim Nr.4, datë 11.02.2019 për ” Disa shtesa dhe ndryshime në aktin normativ administrativ ” Rregullore për funksionimin e administratës së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare”, miratuar me Vendimin Nr.06, datë 16.02.2017, të Këshillit Drejtues të AKEP, e ndryshuar”
Vendim Nr.3, datë 01.02.2019 mbi “Shqyrtimin e kërkesës së sipërmarrësit “Telecom Albania” sha për shtyrjen e mëtejshme të datës së zhvillimit të tenderit publik me procedurë të hapur me objekt: “Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 mhz(792-862 mhz)”, ref.1×10 mhz i çiftuar -800-2018″, miratuar me vendim të Këshillit Drejtues nr.47, datë 5.7.2018″
Vendim Nr.1, datë 15.01.2019 për “Shqyrtimin e ankimit administrativ të subjektit “Unifi Holding Inc, Dega Shqipëri”, me objekt anullimin e vendimit për dënimin me gjobë me nr.serie 000145, nr.152, datë 06.12.2018″
Leave a reply