BOTIMI I FITUESIT TË TENDERIT 800 MHZ

 

 Procedura e prokurimit: Procedurë e hapur

 

Objekti:   “Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezat e frekuencave 800 MHz (790-862MHz), spektër i paalokuar”, Ref. 1×10 MHz i çiftuar-800-2019, zhvilluar në AKEP në datën 9.9.2019.

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, AKEP informon se oferta e paraqitur prej Telekom Albania sh.a, për një të drejtë përdorimi, me vlerë:

7,441,000  (shtatë milionë e katërqind e dyzet e një mijë) Euro.

                 

është identifikuar si ofertë fituese,

 

për përdorimin e frekuencave të brezit 800 MHz – Bllokut A3:  811-821 MHz (10 MHz) i çiftuar me 852-862 MHz (10 MHz).

 

 

Leave a reply