Mbi zhvillimin e proçedurës së tenderit publik “Proçedurë e Hapur” me objekt: “Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 MHz (790-862 MHz), spektër i paalokuar”, Ref. 1×10 MHz i çiftuar-800-2019”

 

 

 

Në datën 09.09.2019, ora 10:00, në selinë e Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe
Postare, në prani të palëve të interesuara dhe medias, u zhvillua procedura e tenderit publik, me
objekt “Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 MHz (790-862 MHz)
spektër i paalokuar, Ref. 1×10 MHz i ciftuar-800-2019”.
Përdorimi i këtij brezi të frekuencave është në funksion të përmirësimit të cilësisë së ofrimit të
shërbimit të komunikimeve elektronike për pajtimtarët si konsumatorë fundorë.
Procedura e tenderit u zhvillua për dhënien e 2 (dy) të drejtave të përdorimit në brezin e
frekuencave 800 MHz (790-862 MHz), ku secila e drejtë përdorimi është bllok i çiftuar 10 MHz.
Sipas dokumentave të tenderit, procedura e tenderit u zhvillua me raunde, ku çmimi minimal për
një të drejtë përdorimi për secilin raund është 7,440,000 (shtatë milion e katërqind e dyzet mijë)
Euro.
Ofertuesi i paraqitur në këtë tender publik ishte shoqëria Telekom Albania Sh.a.
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vijoi me hapjen e procedurës së tenderit, dhe me hapjen e
ofertës ekonomike të paraqitur nga shoqëria Telekom Albania Sh.a, nga ku rezultoi se ishte ofruar
shuma 7 441 000 (shtatë milionë e katërqind e dyzet e një mijë) Euro,për marrjen e një të drejte
përdorimi, për bllokun A3 të frekuencave të brezit 800 MHz, 811-821 MHz i çiftuar me 852-862
MHz.
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vlerësoi që vlera e ofertës ekonomike të paraqitur nga Telekom
Albania sh.a. për raundin e parë – bllokun A3 të frekuencave të brezit 800 MHz, është mbi vlerën
e çmimit minimal të përcaktuar në dokumentin e tenderit, dhe është e pranueshme.
Bazuar në përcaktimet e dokumentit të tenderit, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vendosi
vazhdimin e procedurës për hapjen e ofertës ekonomike për raundin e dytë të tenderit.
Përfaqësuesit ligjorë të shoqërisë Telekom Albania sh.a. deklaruan se tërhiqen nga raundi i dytë i
vlerësimit dhe kërkuan që të mos të hapej zarfi i ofertës ekonomike të paraqitur për raundin e dytë.

Më pas, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave u tërhoq për verifikimin e dokumentacionit ligjor,
ekonomik e teknik, që janë shoqëruese të ofertës së paraqitur nga shoqëria Telekom Albania sh,a,
për një të drejtë përdorimi në brezin A3.

Në datën 12.09.2019 Komisioni i Vlerësimit të Ofertave njoftoi klasifikimin e ofertave të vlefshme:

Raundi i parë i vlerësimit:

Për bllokun A3 të frekuencave të brezit 800 MHz,(801-811) MHz i çiftuar me (842-852) MHz:

Renditja:

1-  Telekom Albania sh.a       100  pikë

Raundi i dytë i vlerësimit:

Për bllokun A1 të frekuencave të brezit 800 MHz (791-801 MHz) i çiftuar me (832-842 MHz) nuk u paraqit asnjë ofertë e vlefshme.

Bazuar në dokumentin e tenderit, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave,pas perfundimit te afatit 5 ditor per ankesa, do të paraqesë raportin përmbledhës përpara Këshillit Drejtues të AKEP, për vendimarrje të mëtejshme.

 

 

 

Leave a reply