VKM

NR VKM DATA
1096 VENDIM PËR MIRATIMIN E BUXHETIT PËR AUTORITETIN E KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE, PËR VITIN 2021 24.12.2020
553 VENDIM PËR MIRATIMIN E LISTËS SË INFRASTRUKTURAVE KRITIKE TË
INFORMACIONIT DHE TË LISTËS SË INFRASTRUKTURAVE TË
RËNDËSISHME TË INFORMACIONIT
15.07.2020
 159 VENDIM PËR MIRATIMIN E BUXHETIT PËR AUTORITETIN E KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE , PËR VITIN 2020 19.02.2020
122 VENDIM PËR MIRATIMIN E BUXHETIT PËR AUTORITETIN E KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE , PËR VITIN 2019 13.03.2019
86 VENDIM PËR MIRATIMIN E BUXHETIT PËR AUTORITETIN E KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE 14.02.2018
1 VENDIM PËR ZBATIMIN E PLANIT KOMBËTAR TË FREKUENCAVE PËR LIRIMIN EFEKTIV TË FREKUENCAVE TË DIVIDENTIT DIXHITAL NGA TRANSMETIMET AUDIOVIZIVE 1.04.2017
62 VENDIM PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR TË FREKUENCAVE 3.02.2017
816 VENDIM PËR STRUKTURËN, KRITERET E PËRZGJEDHJES DHE MARRËDHËNIET EPUNËS SË PUNONJËSVE TË NJËSISË PËRGJEGJËSE NË AUTORITETET PUBLIKE, NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 60/2016, “PËR SINJALIZIMIN DHE MBROJTJEN E SINJALIZUESVE” 16.11.2016
545 VENDIM PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE TË NIVELEVE TË PAGAVE TË NËPUNËSVE CIVILË/NËPUNËSVE, ZËVENDËSMINISTRIT DHE NËPUNËSVE TËKABINETEVE, NË KRYEMINISTRI, APARATET E MINISTRIVE TË LINJËS, ADMINISTRATËN E PRESIDENTIT, KUVENDIT, KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE, GJYKATËN E LARTË(2) PROKURORINË E PËRGJITHSHME, DISA INSTITUCIONE TË PAVARURA, INSTITUCIONET NË VARËSI TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE/KRYEMINISTRIT, INSTITUCIONET NË VARËSI TË MINISTRAVE TË LINJËS DHE ADMINISTRATËN E PREFEKTIT 11.08.2011
17 VENDIM PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË DETAJUARA MBI ZBATIMIN
E NDALIMEVE TË PARASHIKUARA NË LIGJIN NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”
2016
187 VENDIM PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE TË NIVELEVE TË PAGAVE TË NËPUNËSVE CIVILË/NËPUNËSVE, ZËVENDËSMINISTRIT DHE NËPUNËSVE TË KABINETEVE, NË KRYEMINISTRI, APARATET E MINISTRIVE TË LINJËS, ADMINISTRATËN E PRESIDENTIT, KUVENDIT, KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE, GJYKATËN E LARTË, PROKURORINË E PËRGJITHSHME, DISA INSTITUCIONE TË PAVARURA, INSTITUCIONET NË VARËSI TË KRYEMINISTRIT, INSTITUCIONET NË VARËSI TË MINISTRAVE TË LINJËS DHE ADMINISTRATËN E PREFEKTIT (1)(2) 08.03.2017
UDHËZIM PËR PROCEDURAT E NXJERRJES SË AKT-ZHDËMTIMEVE NË AKEP
UDHËZIM PËR PROCEDURAT E RUAJTJES, MBROJTJES DHE KRITEREVE E KOMPETENCAVE PËR NXJERRJEN NGA PËRDORIMI TË AKTIVEVE NË AKEP
Leave a reply