RREGULLORE

Nr RREGULLORE DATA
RREGULLORE PËR FUNKSIONIMIN E ADMINISTRATËS SË AUTORITETIT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE
RREGULLORE E BRENDSHME PËR FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT DREJTUES
RREGULLORE PËR “HETIMIN ADMINISTRATIV TË SINJALIZIMIT, PËR MBROJTJEN E KONFIDENCIALITETIT DHE PËR MBROJTJEN NGA HAKMARRJA”
Leave a reply