LIGJE

NR LIGJE DATA
60 LIGJ PËR SINJALIZIMIN DHE MBROJTJEN E SINJALIZUESVE 2016
138 LIGJE PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE 17.12.2015
8457 LIGJE PËR INFORMACIONIN E KLASIFIKUAR SEKRET SHTETËROR 11.02.1999
9987 LIGJE PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE 18.09.2014
97 LIGJE PËR MEDIAT AUDIOVIZIVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË2 2013
107 LIGJE PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT 01.10.2014
9154 LIGJE PËR ARKIVAT 06.11.2003
152 LIGJE PËR NËPUNËSIN CIVIL 2013
Leave a reply