KODE

 

NR KODE DATA
KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 2017
44 KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 2015
KODI I PROCEDURES CIVILE 2017
Leave a reply