Misioni

Misioni:

AKEP është një rregullator i pavarur dhe pararendës për tregjet e telekomunikacioneve dhe postare duke kërkuar të arrijë një kuadër rregullator që nxit një mjedis të favorshëm për investitorët dhe ofron zgjidhje, çmim dhe cilësi më të mirë për të gjithë përdoruesit e shërbimeve të telekomunikacioneve dhe postare në Shqipëri.

AKEP është përgjegjës për punën e tij përpara Kuvendit. Në përfundim të çdo viti, AKEP paraqet në Kuvend raportin vjetor të veprimtarisë së vitit pararendës.

Leave a reply