Plani vjetor i pranimeve në shërbimin civil të AKEP

Në mbështetje të ligjit nr. 9918, datë 19. 05. 2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar (ligjin nr. 9918), Vendimit nr. 88/2015 “Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP)” të Kuvendit të Shqipërisë dhe në zbatim të Ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil“,i ndryshuar, dhe të Vendimit të Keshillit të Ministrave, nr.108, date 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil” Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) do të publikojë në ketë seksion planet vjetore të pranimit në shërbimin civil në AKEP.

 

Leave a reply