Vendime te Keshillit Drejtues, Viti 2017

Vendim Nr.29 datë 29.12.2017 Për “Miratimin e strategjisë dhe planit të veprimit të AKEP për vitin 2018”

Vendim Nr.28 datë 27.12.2017 Për “Miratimin për këshillim publik të Dokumentit:Analizë e tregut të telefonisë fikse: tregjet me shumicë të terminimit dhe tranzitimit të thirrjeve në rrjetet telefonike publike fikse– Këshillim Publik”

Vendim Nr.26 datë 21.12.2017 Për “Miratimin për këshillim publik të disa ndryshimeve në Rregulloren nr.43, datë 22.09.2016, “për mënyrën e zbatimit të portabilitetit të numrit”

Vendim Nr.25 datë 15.12.2017 Për “Marrjen e disa masave mbi shqetësimin lidhur me emrat nën domain.al

Vendim Nr.24, datë 15.12.2017 Për “Shqyrtimin e kërkesës së subjektit KOHA JONË në lidhje me domain kohajonë.al

Vendim Nr.23, datë 01.12.2017 Për “Mbylljen e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrveshjes së interkoneksionit midis Elite Telecomunication sh.p.k dhe Albtelecom sh.a”

Vendim  Nr.22 date 01.12.2017 Mbi dhënien e Autorizimit Individual, rrjedhojë e përfundimit të procedurës së miratimit paraprak të transferimit e të drejtave të përdorimit të frekuencave të sipërmarrësit Plus Communication Sh.a tek Sipermarresi Telekom Albania Sh.a.”

Vendim Nr.21, datë 01.12.2017 Mbi “Dhënien e Autorizimit Individual, rrjedhojë e përfundimit të proçedurës së miratimit paraprak të transferimit të të drejtave të përdorimit të frekuencave të sipërmarrësit Plus Communication Sh.a tek Sipërmarrësi Vodafone Albania Sh.a”

Vendim Nr.20 date  13.11.2017 Per “Dhënien paraprakisht te miratimit per transferimin e te drejtave te perdorimit te frekuencave te sipermarresit Plus Communication tek sipermarresit Telecom Albania Sh.a dhe Vodafone Albania Sh.a.”

Vendim Nr.19, datë 26.10.2017 Për “Miratimin e Rregullores për zbatimin e Regjimit të Autorizimit të Përgjithshëm”

Vendim Nr.18, datë 26.10.2017 Për “Miratim e Planit të Përdorimit të Frekuencave”

Vendim Nr.16, date 31.08.2017 Per “Miratimin e dokumentit për këshillim publik “Për vlerësimin e performancës së  Bazës së të Dhënave Referencë të Centralizuar – CRDB të Portabilitetit të Numrit dhe për mënyrën e përzgjedhjes së operatorit të CRDB”.

Vendim Nr.15, datë 20.07.2017 Për “Mbi shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Neofel sh.p.k Nr.prot 284 datë 25.11.2017(ref.AKEP:nr.2108 prot., datë 27.11.2015) për zgjidhjen e mosmarrëveshjes midis Neofone sh.p.k dhe Telekom Albania sh.a

Vendim Nr.14, datë 20.07.2017 Për “Fillimin e proçedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrveshjes së interkoneksionit midis Elite Telecomunication sh.p.k dhe Albtelecom sh.a”

Vendim Nr.13, datë 04.05.2017 Për “Shqyrtimin e ankimit Administrativ të sipërmarrësit Albtelecom Sh.a për Vendimet e Këshillit Drejtues të AKEP me Nr.2703 dhe 2704, datë 22.12.2016”

Vendim Nr.12, datë 19.04.2017 Për ” Miratimin e dokumentit ” Statusi i Shërbimit Universal të komunikimeve elektronike – 2017″”

Vendim Nr.11, datë 19.04.2017 Për ” Miratimin e Raportit të veprimtarisë së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) për vitin 2016″ 

Vendim Nr.10, datë 19.04.2017 Për “Miratimin e dokumentit për këshillim publik “Rregullore për Autorizimin e Përgjithshëm”

Vendim Nr.9, datë 16.03.2017 Për “Miratimin për këshillim publik të dokumentit “Rishikim i tarifave të aksesit bitstream dhe LLU të miratuar me Vendimet e Këshillimit Drejtues të AKEP me Nr.2703 dhe 2704, datë 22.12.2016″”

Vendim Nr.8, datë 16.03.2017 Për “Shqyrtimin e ankimit administratov të sipërmarrësit Arsen Shahaj, person fizik, Mbi Vendimin Përfundimtar të Inspektimit nr.15, datë 27.02.2017”

Vendim Nr.7 datë 16.02.2017 Për “Rregullore e Brendshme për Funksionimin e Këshillit Drejtues të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare”

Vendim Nr.6 datë 16.02.2017 Për “Rregulloren e Brendshme e Funksionimit të Administratës së Autoritetit të Komunikimkeve Elektronike dhe Postare (AKEP)”.

Vendim Nr.5, datë 16.02.2017 Për “Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Albtelecom Sh.a., me objekt “Ndryshimin e Vendimit te Këshillit Drejtues Nr.2702, datë 22.12.2016 për “Përcaktimin e sipërmarrësit Albtelecom Sh.a., me FNT për tregjet me shumicë të aksesit broadband dhe linjat me qira me masat përkatëse””

Vendim Nr.4, datën 16.02.2017 Për “Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Albtelecom Sh.a., me objekt “Ndryshimin e Vendimit të Këshillit Drejtues Nr.2701, datë 22.12.2016 për “Miratimin e Dokumentit: Analizë e Tregjeve me shumicë të aksesit broadband në Internet dhe Linjave me Qira-Domumenti Perfundimtar””

Vendim Nr.3, datë 16.01.2017 Për “Miratimin e dokumentit “Plani Strategjik i inspektimit” për Komunikimet Elektronike

Vendim Nr.2, datë 16.01.2017 Për “Miratimin e dokumentit “Plani Strategjik i Inspektimit” për Sherbimet Postare.

Vendim Nr.1, datë 16.01.2017 Për “Miratimin për Këshillim publik të Dokumentit: Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 Mhz (790-862MHz) 

Leave a reply