Vendime të Këshillit Drejtues, Viti 2016

Vendim Nr.2704, datë 22.12.2016 Për “Rregullimin e tarifave të sipëmarrësit Albtelecom Sh.a me Fuqin të Ndjeshme në Treg për tregjet me shumicë të aksesit broadband dhe linjat me qira.

Vendim Nr.2703, datë 22.12.2016 Për “Miratimin e Dokumentit: Rregullim i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregjet me shumicë të aksesit broadband dhe në infrastrukrën aktive dhe pasive në rrjete fikse-Dokumenti Perfundimtar” 

Vendim Nr.2702, datë 22.12.2016 Për “Përcaktimin e sipërmarrësit Albtelecom Sh.a. me Fuqi të Ndjeshme në Treg për tregjet me shumicë të aksesit broadband dhe linjat me qira dhe masat përkatëse rregulluese” 

Vendim Nr.2701, datë 22.12.2016 Për “Miratimin e Dokumentit: Analizë e tregjeve me shumicë të aksesit aksesit broadband në Internet dhe Linjave me Qira – Dokumenti përfundimtar”

Vendim Nr.2700, datë 22.12.2016 Për “Miratim për këshillim publik të Dokumentit: Rregullimi i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregjet me shumicë të terminimit të thirrjeve në rrjetet celulare- Këshillim Publik” 

Vendim Nr.2699, datë 1.12.2016 Për “Miratim për Këshillim publik të Dokumentit: Analizë e tregut të shërbimeve celulare: Tregjetme shumicë me shumicë të terminimit të thirrjeve në rrjetet individuale celulare- Këshillim Publik”

Vendim Nr.2698, datë 17.11.2016 Për “Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Iva Elektronik sh.p.k., kundër masës administrative të dënimit me Gjobë”.

Vendim Nr.2697, datë 17.11.2016 Për “Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Eden sh.p.k., kundër masës administrative të dënimit me Gjobë”.

Vendim Nr.2696, datë 17.11.2016 Për “Shqyrtimin e Ankimit Administrativ të sipërmarrësit Albtelecom sh.a. për: Ndryshimin e Vendimit të Këshillit Drejtues Nr. 2689, datë 22.09.2016 për miratimin e dokumentit “Rregullore për mënyrën e zbatimit të Portabilitetit të Numrit”, për ndryshimin e përmbajtjes së Rregullores bashkëlidhur këtij vendimi në lidhje me trajtimin e trafikut ndërkombëtar drejt numrave të portuar dhe në lidhje me disa elemente të tjerë operacionale të funksionimit të procesit të portabilitetit të numrit”.

Vendim Nr.2695, datë 27.10.2016 Për “Miratimin e dokumentit Rregullore “Metodika e inspektimit të veprimtarisë së sipërmarrësve të rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike”

Vendim Nr.2694, datë 27.10.2016 Për ” Miratimin e dokumentit Rregullore “Metodikë e inspektimit të veprimtarisë së ofruesve të shërbimit postar”

Vendim Nr.2693, datë 27.10.2016 Për “Miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në Rregulloren Nr.12, datë 07.04.2010 “Për të dhënat statistikore dhe financiare periodike të sipërmarreseve të rrjeteve dhe/ose shërbimeve të komunikimeve elektronike ” e ndryshuar” 

Vendim Nr.2692, datë 27.10.2016 Për “Një ndryshim në Formularët e Regjistrimit për përdoruesit e shërbimeve të Komunikimeve Elektronike , miratuar me Vendim Nr.2422, datë 19.02.2014 të Këshillimit Drejtues të AKEP”

Vendim Nr.2691, datë 13.10.2016 Për “Miratimin për këshillim publik të dokumentit “Statusi i shërbimit Univesal të Komunikimeve Elektronike” 

Vendim Nr.2690, datë 13.10.2016 Për Miratimin e dokumentit “Rregullore për monitorimin e spekterit të frekuencave”

Vendim Nr.2689, datë 22.09.2016 për Miratimin e dokumentit: “Rregullore për mënyrën e zbatimit të Portabilitetit të Numrit”

Vendim Nr.2687, datë 08.09.2016 Për “Miratimin për këshillim publik të disa ndryshimeve në Rregulloren Nr.12, datë 07.04.2010 “Për të dhënat statistikore dhe financiare periodike të sipërmarrësve të rrjeteve dhe/ose shërbimeve të komunikimeve elektronike “, e ndryshuar “

Vendim Nr.2686, datë 31.08.2016 Për “Miratimin e dokumentit për këshillim publik Rregullore “Metodika e inspektimit tëveprimtarisë së sipërmarrësve të rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike”

Vendim Nr.2685, datë 31.08.2016 Për “Miratimin e dokumentit për këshillim publik Rregullore “Metodika e inspektimit të veprimtarisë së ofruesve të shërbimit postar”

Vendim Nr.2684, datë 31.08.2016 Për “Miratimin për këshillim publik të dokumentit Rregullore “Për miratimin e spekterit të frekuencave”

Vendim Nr.2683, datë 07.07.2016 Për “Miratimin e dokumentit për këshillim publik “Rregullore për mënyrën e zbatimit të Portabilitetit të Numrit”

Vendim Nr.2682, datë 07.07.2016 Për “Miratimin për këshillim publik të Dokumentit: Rregullimi i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregjet me shumicë të aksesit broadband dhe në infrastrukturën aktive dhe pasive në rrjete fikse – Këshillim Publik”

Vendim Nr.2681, datë 08.06.2016  Për ” Miratimin për këshillim publik të Dokumentit: Analizë e tregjeve me shumicë të aksesit broadband në Internet dhe Linjave me Qira – Këshillim Publik”

Vendim Nr.2680 datë 08.06.2016 Për “Miratimin e rinovimit dhe pajisjen e sipërmarrësit Vodafon Albania sh.a me Autorizim Individual për përdorimin e frekuencave të brezit 900 dhe 1800 MHz”

Vendim Nr.2678 datë 21.04.2016 Për “Dhenien e Autorizimit Individual sipermarrësit “Albtelecom” sh.a,për të drejtën e përdorimit të frekuencave 2550-2570 MHz çiftuar me 2670-2690 MHz”.

Vendim Nr.2677 datë 21.04.2016 Për “Dhënien e Autorizimit Individual sipërmarresit “Plus Communication” sh.a.,për përdorimin e frekuencave në brezin 1970-1980 MHz çiftuar me 2160-2170 MHz”.

Vendim Nr.2676 datë 14.04.2016 Për “Miratimin e mbylljes dhe rezultateve të procesit të filluar me vendim të Këshillit Drejtues Nr.2664, datë 14.01.2016 për monitorimin e efekteve te mos-diskriminimit të tarifave on-net/off-net dhe ecurinë e skemës për reduktimin e asimetrisë së terminimit në nivel shumice në tregun celular”

Vendim Nr.2675 datë 07.04.2016 Për “Miratimin e Raportit të veprimtarisë së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare ( AKEP) për vitin 2015”

Vendim Nr.2674 datë 07.04.2016-Për Miratimin e Raportit Përmbledhës të KVO dhe Njoftimin e Fituesit-Tender 2600 MHz

Vendim Nr.2673 datë 07.04.2016-Për Miratimin e Raportit Përmbledhës të KVO dhe Njoftimin e Fituesit-Tender 2100 MHz

Vendim Nr.2672, date 03.03.2016 Për Shqyrtimin e Ankimit administrativ të sipërmarrësit Vodafone Albania sh.a për: Revokimin e aktit administrativ njoftuar nëpërmjet shkresës nr.365/2 Prot., datë 19 Shkurt 2016 ” Njoftimi i Klasifikimit të Ofertave të Vlefshme”

Vendim Nr.2671, datë 3.03.2016 Për ” Miratimin të dokumentit ” Rregullore për llogaritjen e kostove neto të Shërbimit Universal Postar””

Vendim Nr.2670, datë 3.03.2016 Për ” Miratimin e dokumentit ” Rregullore për Ndarjen e Llogarive dhe Llogaritjen e Kostove për Ofrimin e Shërbimit Universal Postar””

Vendim Nr.2669 date 11.02.2016 Për Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Vodafone Albania sh.a për “Revokimin e pjesshëm të VKD nr.2662 datë 28.12.2015, për pjesën që ka përcaktuar të drejtën e parablerjes, vlerën minimale prej 1.044.000 Euro për bllok prej 2×5 MHZ dhe lejimin e pagesave me këste”

Vendim Nr.2668 date 11.02.2016 Për Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Telekom Albania sh.a për “Revokimin e pjesshëm të VKD nr.2662 datë 28.12.2015, për pjesën që ka përcaktuar të drejtën e parablerjes, vlerën minimale prej 1.044.000 Euro për bllok prej 2×5 MHZ dhe lejimin e pagesave me këste”

Vendim Nr.2667 date 11.02.2016 Për Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Vodafone Albania sh.a për Vendimin e Këshillit Drejtues të AKEP me nr.2664, datë 14.01.2016

Vendim Nr.2666 date 11.02.2016 Për Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Telekom Albania sh.a për Vendimin e Këshillit Drejtues të AKEP me nr.2664, datë 14.01.2016

Vendim Nr.2665 date 11.02.2016 Për Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Albtelecom sh.a për Vendimin e Këshillit Drejtues të AKEP me nr.2664, datë 14.01.2016

Vendim Nr.2664 date 14.01.2016 Per Monitorimin e efekteve te mos-diskriminimit te tarifave on-net/off-net dhe pezullimin e filimit te efekteve te simetrise se tarifave te terminimit ne rrjetet celulare te percaktuara me Vendim nr.2542, date 13.03.2015 per ” Disa shtesa dhe ndryshime ne Vendimet e Keshillit Drejtues te AKEP me nr.2522, 2523. 2524, 2525 dhe 2526 date 06.11.2014″

Leave a reply