Vendime të Këshillit Drejtues, Viti 2015

Vendim Nr.2674 datë 07.04.2016 Për miratimin e Raportit Përmbledhës të KVO dhe Njoftimin e Fituesit-Tender 2600 MHz

Vendim Nr.2664 date 14.01.2016 Per Monitorimin e efekteve te mos-diskriminimit te tarifave on-net/off-net dhe pezullimin e filimit te efekteve te simetrise se tarifave te terminimit ne rrjetet celulare te percaktuara me Vendim nr.2542, date 13.03.2015 per ” Disa shtesa dhe ndryshime ne Vendimet e Keshillit Drejtues te AKEP me nr.2522, 2523. 2524, 2525 dhe 2526 date 06.11.2014″

Vendim Nr.2663 date 28.12.2015 Për Miratimin e dokumentit të Tenderit Publik me Procedurë të Hapur me objekt “Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezat e frekuencave 2500-2690 MHz dhe Njoftimin për tender publik, Ref. 6-2×5-6×5-2016

Vendim Nr.2662 date 28.12.2015 Për Miratimin e dokumentit të Tenderit Publik me Procedurë të Hapur me objekt “Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 1970-1980 MHz çiftuar me 2160-2170 MHz dhe 5 MHz spektër i paçiftuar 1915-1920 MHz” dhe Njoftimin për Tender Publik, Ref.2-2×5+5-2016

Vendim Nr.2661 date 28.12.2015 Për Heqjen e të drejtës së ofrimit të shërbimeve dhe të rrjeteve të komunikimeve elektronike si dhe çregjistrimin nga regjistri i sipërmarrësve të sipërmarrësit Advanced Business Solutions – ABS sh.p.k.

Vendim Nr.2660 date 28.12.2015 Për Heqjen e të drejtës së ofrimit të shërbimeve dhe të rrjeteve të komunikimeve elektronike si dhe çregjistrimin nga regjistri i sipërmarrësve të sipërmarrësit Klobes sh.p.k.

Vendim Nr.2659 date 28.12.2015 Për Heqjen e të drejtës së ofrimit të shërbimeve dhe të rrjeteve të komunikimeve elektronike si dhe çregjistrimin nga regjistri i sipërmarrësve të sipërmarrësit Alfa Kabëll sh.p.k.

Vendim Nr.2658 date 28.12.2015 Për Miratimin e dokumentit Rregullore për ” Procedurën dhe mënyrën e llogaritjes së nivelit të pagesave vjetore që kryhen në AKEP për mbikëqyrjen e tregut të komunikimeve elektronike dhe shërbimeve postare-dokument përfundimtar”

Vendim Nr.2657 date 17.12.2015 Për Heqjen e të drejtës së ofrimit të shërbimeve dhe të rrjeteve të komunikimeve elektronike si dhe çregjistrimin nga regjistri i sipërmarrësve të sipërmarrësit Ruzhdi Bajrami( Person Fizik)

Vendim Nr.2656 date 17.12.2015 Për Heqjen e të drejtës së ofrimit të shërbimeve dhe të rrjeteve të komunikimeve elektronike si dhe çregjistrimin nga regjistri i sipërmarrësve të sipërmarrësit Ervis Nilo (Person Fizik).

Vendim Nr.2655 date 17.12.2015 Për Heqjen e të drejtës së ofrimit të shërbimeve dhe të rrjeteve të komunikimeve elektronike si dhe çregjistrimin nga regjistri i sipërmarrësve të sipërmarrësit Bardhyl Tosku ( Person Fizik)

Vendim Nr.2654 date 17.12.2015 Për Heqjen e të drejtës së ofrimit të shërbimeve dhe të rrjeteve të komunikimeve elektronike si dhe çregjistrimin nga regjistri i sipërmarrësve të sipërmarrësit Shezai Aliaj(Person Fizik)

Vendim Nr.2653 date 17.12.2015 Për Miratimin e dokumentit “Rregullore për të Dhënat Statistikore dhe Financiare Periodike mbi Shërbimet e Ofruara nga Ofruesit e Shërbimeve Postare”

Vendim Nr.2652 date 17.12.2015 Për Miratimin e dokumentit “Rregullore për zgjidhjen e monsmarrëveshjeve ndërmjet përdoruesit dhe ofruesit të shërbimit postar si dhe ndërmjet ofruesve të shërbimit postar”-dokument përfundimtar

Vendim Nr.2651 date 03.12.2015 Për Shqyrtimin e ankimit administrativ të Albtelecom sh.a kundër Vendimeve të Këshillit Drejtues të AKEP me Nr.2617 dhe Nr.2619, datë 08.10.2015

Vendim Nr.2650 date 03.12.2015 Për Shqyrtimin e ankimit administrativ të Vodafone Albania sh.a kundër Vendimeve të Këshillit Drejtues të AKEP me Nr.2617 dhe Nr.2619, datë 08.10.2015

Vendim Nr.2649 date 03.12.2015 Për Miratimin për Këshillim Publik të dokumentit ” Rregullore për llogaritjen e kostove neto të Shërbimit Universal Postar

Vendim Nr.2648 date 03.12.2015 Për Miratimin e zonave me densitet të ulet te popullsise per mbulimin me sherbime broadband dhe zonave per permiresimin e cilesise se sherbimit te ofruar per sipermarresin Albtelecom sh.a.

Vendim Nr.2647 date 03.12.2015 Për Miratimin e zonave me densitet të ulet te popullsise per mbulimin me sherbime broadband dhe zonave per permiresimin e cilesise se sherbimit te ofruar per sipermarresin Vodafone Albania sh.a.

Vendim Nr.2646 date 03.12.2015 Për Miratimin e zonave me densitet të ulet te popullsise per mbulimin me sherbime broadband dhe zonave per permiresimin e cilesise se sherbimit te ofruar per sipermarresin Telekom Albania sh.a.

Vendim Nr.2645 date 26.11.2015 Për Miratimin e propozimit të AKEP drejtuar Ministrit

Vendim Nr.2644 date 26.11.2015 Për Publikimin e mendimeve të palëve të interesuara dhe qëndrimin e AKEP mbi çështjet e ngritura prej tyre në procesin e këshillimit publik për dhënien e të drejtave të përdorimit të frekuencave të brezave 1900-1980 MHz, 2500-2690 Mhz, dhe kushtet e përdorimit të brezit 3400-3800 MHz

Vendim Nr.2643 date 19.11.2015 Për Miratimin e dokumentit “Rregullore për Autorizimin e Përgjithshëm për Ofrimin e Shërbimeve Postare”

Vendim Nr.2642 date 19.11.2015 Për Miratimin për Këshillim Publik të dokumentit “Rregullore për Ndarjen e Llogarive dhe Llogaritjen e Kostove për Ofrimin e Shërbimit Universal Postar”

Vendim Nr.2641 date 19.11.2015 Për Heqjen e të drejtës së ofrimit të shërbimeve dhe të rrjeteve të komunikimeve elektronike si dhe çregjistrimin nga regjistri i sipërmarrësve të sipërmarrësit TCN sh.p.k.

Vendim Nr.2640 date 19.11.2015 Për Heqjen e të drejtës së ofrimit të shërbimeve dhe të rrjeteve të komunikimeve elektronike si dhe çregjistrimin nga regjistri i sipërmarrësve të sipërmarrësit REDCLOUD sh.p.k.

Vendim Nr.2639 date 19.11.2015 Për Heqjen e të drejtës së ofrimit të shërbimeve dhe të rrjeteve të komunikimeve elektronike si dhe çregjistrimin nga regjistri i sipërmarrësve të sipërmarrësit TELEPLANET INTERNATIONAL sh.p.k.

Vendim Nr.2638 date 19.11.2015 Për Anullimin e vendimeve për caktimin e numrave, serive numerike dhe kodeve, heqjen e të drejtës së ofrimit të shërbimeve të rrjeteve të komunikimeve elektronike si dhe çregjistrimin nga regjistri i sipërmarrësve të sipërmarrësit FJOERS ONLINE sh.p.k.

Vendim Nr.2637 date 19.11.2015 Për Heqjen e të drejtës së ofrimit të shërbimeve dhe të rrjeteve të komunikimeve elektronike si dhe çregjistrimin nga regjistri i sipërmarrësve të sipërmarrësit FAL-COM sh.p.k.

Vendim Nr.2636 date 19.11.2015 Për Heqjen e të drejtës së ofrimit të shërbimeve dhe të rrjeteve të komunikimeve elektronike si dhe çregjistrimin nga regjistri i sipërmarrësve të sipërmarrësit DATACONTACT AL sh.p.k.

Vendim Nr.2635 date 19.11.2015 Për Anullimin e vendimeve për caktimin e Kodit të shkurtër për “Shërbimin me Vlerë të Shtuar”, heqjen e të drejtës së ofrimit të shërbimeve të rrjeteve të komunikimeve elektronike si dhe çregjistrimin nga regjistri i sipërmarrësve të sipërmarrësit Centrum Production sh.p.k.

Vendim Nr.2634 date 19.11.2015 Për Anullimin e vendimeve për caktimin e numrave, serive numerike dhe kodeve, heqjen e të drejtës së ofrimit të shërbimeve të rrjeteve të komunikimeve elektronike si dhe çregjistrimin nga regjistri i sipërmarrësve të sipërmarrësit BITRI sh.p.k.

Vendim Nr.2633 date 19.11.2015 Për Heqjen e të drejtës së ofrimit të shërbimeve dhe të rrjeteve të komunikimeve elektronike si dhe çregjistrimin nga regjistri i sipërmarrësve të sipërmarrësit Nexhmi Budo ( Person Fizik)

Vendim Nr.2632 date 29.10.2015 Për Miratimin e dokumentit “Rregullore mbi masat teknike dhe organizative për të garantuar sigurinë dhe integritetin e rrjeteve dhe/ose shërbimeve të komunikimeve elektronike” dhe përfundimin e këshillimit publik

Vendim Nr.2631 date 29.10.2015 Për Përfundimin e këshillimit publik të dokumentit “Ndryshime në Planin Kombëtar të Numeracionit”, Miratimin e ndryshimeve në Planin Kombëtar të Numeracionit, Miratimin e ndryshimeve në Rregulloren për Caktimin dhe Përdorimin e Numrave dhe Serive Numerike

Vendim Nr.2630 date 29.10.2015 Për Miratimin e dokumentit për këshillim publik “Rregullore për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet përdoruesit dhe ofruesit të shërbimit postar si dhe ndërmjet ofruesve të shërbimit postar”

Vendim Nr.2629 date 29.10.2015 Për Miratimin e Përfundimit të Këshillimit Publik “Për performancën e bazës së të dhënave referencë të centralizuara për portabilitetin e numrit”

Vendim Nr.2628 date 29.10.2015 Për Miratimin për Këshillim Publik të dokumentit “Rregullore për të Dhënat Statistikore dhe Financiare Periodike mbi Shërbimet e Ofruara nga Ofruesit e Shërbimeve Postare”

Vendim Nr.2627 date 29.10.2015 Për Miratimin e dokumentit “Rregullore për ofrimin e Shërbimit Universal Postar”

Vendim Nr.2626 date 29.10.2015 Për Miratimin për këshillim publik të dokumentit Për disa shtesa dhe ndryshime në Rregullore nr.20 datë 19.02.2010 Mbi pagesat për mbikqyrjen e tregut të komunikimeve elektronike””të ndyshuar

Vendim Nr.2623 date 09.10.2015  për këshillim publik “Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit të frekuencave të brezave 1900-1980 MHz, 2500-2690 MHz dhe kushtet e përdorimit të brezit 3400-3800

Vendim Nr.2622 date 08.10.2015 Per shqyrtimin e kërkesës së sipërmarrësit Plus Communication sh.a. për revokimin e Vendimit Nr. 2614 datë 10.09.2015

Vendim Nr.2621 date 8.10.2015 Për “Miratimin për Këshillim Publik të dokumentit “Rregullore për Autorizimin e Përgjithshëm për Ofrimin e Shërbimeve Postare””

Vendim Nr.2620 date 8.10.2015 Për “Përcaktimin e sipërmarrësit Telekom Albania Sh.a sipërmarrës me Fuqi të Ndjeshme në Treg për terminimin e thirrjeve në rrjetin publik Telekom Albania drejt numrave gjeografikë fiks dhe vendosjen e masave rregulluese”

Vendim Nr.2619 date 8.10.2015 Për “Përcaktimin e sipërmarrësit Albtelecom Sh.a., me Fuqi të Ndjeshme në Treg dhe vendosjen e masave rregulluese për shërbimet e terminimit dhe tranzitimit të thirrjeve në rrjet fiks”

Vendim Nr.2618 date 8.10.2015 Për “Përcaktimin e sipërmarrësve me Fuqi të Ndjeshme në Treg për terminimin e thirrjeve në rrjetet e tyre individuale publike të telefonisë fikse dhe vendosjen e masave rregulluese”

Vendim Nr.2617 date 8.10.2015 Për “Miratimin të Dokumentit: Analizë e tregut telefonisë fikse: tregjet me pakicë dhe tregjet me shumicë të terminimit, tranzitimit dhe origjinimit- Dokument Përfundimtar”

Vendim Nr.2616 date 10.09.2015 Për Miratimin për Këshillim Publik të dokumentit “Rregullore për Ofrimin e Shërbimit Universal Postar”

Vendim Nr.2615 date 10.09.2015 Për Shqyrtimin e ankimit administrativ të Albtelecom sh.a. në lidhje me dokumentin “Rregulla për përdorimin e përbashkët të faciliteteve dhe aseteve të rrjeteve të komunikimeve elektronike”, miratuar me VKD Nr.2583, datë 10.07.2015

Vendim Nr.2614 date 10.09.2015 Për Anullimin e Vendimit të Këshillit Drejtues të AKEP Nr.2570, datë 22.05.2015, për “Miratimin e përfundimit të këshillimit publik “Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit në brezat e frekuencave 1900-1980 MHz, 2110-2170 MHz brezi – IMT” dhe propozimin për Ministrin për vazhdimin e procedurës për dhënien në përdorim të tyre””

Vendim Nr.2613 date 10.09.2015 Per Miratimin per keshillim publik te dokumentit “Ndryshime ne Planin Kombetar te Numeracionit”

Vendim Nr.2612 date 24.08.2015 Per Anullimin e vendimeve per caktimin e numrave, serive numerike dhe kodeve, heqjen e te drejtes se ofrimit te sherbimeve dhe te rrjeteve te komunikimeve elektronike si dhe çrregjistrimin nga regjistri i sipermarresve te sipermarresit TELE GROUP ALBANIA sh.p.k

Vendim Nr.2611 date 24.08.2015 Per Anullimin e vendimeve per caktimin e numrave, serive numerike dhe kodeve, heqjen e te drejtes se ofrimit te sherbimeve dhe te rrjeteve te komunikimeve elektronike si dhe çrregjistrimin nga regjistri i sipermarresve te sipermarresit LEVENDI sh.p.k

Vendim Nr.2610 date 24.08.2015 Per Anullimin e vendimeve per caktimin e numrave, serive numerike dhe kodeve, heqjen e te drejtes se ofrimit te sherbimeve dhe te rrjeteve te komunikimeve elektronike si dhe çrregjistrimin nga regjistri i sipermarresve te sipermarresit EDI-2004 sh.a

Vendim Nr.2609 date 24.08.2015 Per Anullimin e vendimeve per caktimin e numrave, serive numerike dhe kodeve, heqjen e te drejtes se ofrimit te sherbimeve dhe te rrjeteve te komunikimeve elektronike si dhe çrregjistrimin nga regjistri i sipermarresve te sipermarresit DUO NET sh.p.k

Vendim Nr.2608 date 24.08.2015 Per Anullimin e vendimeve per caktimin e numrave, serive numerike dhe kodeve, heqjen e te drejtes se ofrimit te sherbimeve dhe te rrjeteve te komunikimeve elektronike si dhe çrregjistrimin nga regjistri i sipermarresve te sipermarresit ALFREDI ROTA ( Person Fizik)

Vendim Nr.2607 date 24.08.2015 Per Anullimin e vendimeve per caktimin e numrave, serive numerike dhe kodeve, heqjen e te drejtes se ofrimit te sherbimeve te rrjeteve te komunikimeve elektronike si dhe çrregjistrimin nga regjistri i sipermarresve te sipermarresit ADAS sh.p.k

Vendim Nr.2606 date 24.08.2015 Per Heqjen e te drejtes se ofrimit te sherbimeve dhe te rrjeteve te komunikimeve elektronike si dhe çrregjistrimin nga regjistri i sipermarresve te sipermarresit 4 A-M sh.p.k

Vendim Nr.2605 date 24.08.2015 Per Heqjen e te drejtes se ofrimit te sherbimeve dhe te rrjeteve te komunikimeve elektronike si dhe çrregjistrimin nga regjistri i sipermarresve te sipermarresit Xhezmie Rusta ( Person Fizik)

Vendim Nr.2604 date 24.08.2015 Per Heqjen e te drejtes se ofrimit te sherbimeve dhe te rrjeteve te komunikimeve elektronike si dhe çrregjistrimin nga regjistri i sipermarresve te sipermarresit Xheni AD sh.p.k

Vendim Nr.2603 date 24.08.2015 Per Heqjen e te drejtes se ofrimit te sherbimeve dhe te rrjeteve te komunikimeve elektronike si dhe çrregjistrimin nga regjistri i sipermarresve te sipermarresit SHKODRA INTEL.TV sh.p.k

Vendim Nr.2602 date 24.08.2015 Per Heqjen e te drejtes se ofrimit te sherbimeve dhe te rrjeteve te komunikimeve elektronike si dhe çrregjistrimin nga regjistri i sipermarresve te sipermarresit KLEOR sh.p.k

Vendim Nr.2601 date 24.08.2015 Per Heqjen e te drejtes se ofrimit te sherbimeve dhe te rrjeteve te komunikimeve elektronike si dhe çrregjistrimin nga regjistri i sipermarresve te sipermarresit Popaj Klodiano sh.p.k

Vendim Nr.2600 date 24.08.2015 Per Heqjen e te drejtes se ofrimit te sherbimeve dhe te rrjeteve te komunikimeve elektronike si dhe çrregjistrimin nga regjistri i sipermarresve te sipermarresit FOKUS CABLE sh.p.k

Vendim Nr.2599 date 24.08.2015 Per Heqjen e te drejtes se ofrimit te sherbimeve dhe te rrjeteve te komunikimeve elektronike si dhe çrregjistrimin nga regjistri i sipermarresve te sipermarresit Fokus TV sh.p.k

Vendim Nr.2598 date 24.08.2015 Per Heqjen e te drejtes se ofrimit te sherbimeve dhe te rrjeteve te komunikimeve elektronike si dhe çrregjistrimin nga regjistri i sipermarresve te sipermarresit Geront Dervishaj ( Person Fizik)

 Vendim Nr.2597 date 24.08.2015 Per Heqjen e te drejtes se ofrimit te sherbimeve te rrjeteve te komunikimeve elektronike si dhe çrregjistrimin nga regjistri i sipermarresve te sipermarresit ERGTEL sh.p.k

 Vendim Nr.2596 date 24.08.2015 Per Heqjen e te drejtes se ofrimit te sherbimeve dhe te rrjeteve te komunikimeve elektronike si dhe çrregjistrimin nga regjistri i sipermarresve te sipermarresit Cable Albania sh.p.k

Vendim Nr.2595 date 24.08.2015 Per Heqjen e te drejtes se ofrimit te sherbimeve dhe te rrjeteve te komunikimeve elektronike si dhe çrregjistrimin nga regjistri i sipermarresve te sipermarresit BUJAR SHIMAJ ( Person Fizik)  
Vendim Nr.2594 date 24.08.2015 Per Heqjen e te drejtes se ofrimit te sherbimeve dhe te rrjeteve te komunikimeve elektronike si dhe çrregjistrimin nga regjistri i sipermarresve te sipermarresit Ariton Toluli ( Person Fizik)

Vendim Nr.2593 date 24.08.2015 Per Heqjen e te drejtes se ofrimit te sherbimeve dhe te rrjeteve te komunikimeve elektronike si dhe çrregjistrimin nga regjistri i sipermarresve te sipermarresit Agron Beqiri ( Person Fizik)

Vendim Nr.2592 date 10.07.2015 Per miratimin per keshillim publik te Rregullore mbi masat teknike dhe organizative per te garantuar sigurine dhe integritetin e rrjeteve

Vendim Nr.2591 date 10.07.2015 Anullimin e vendimeve për caktimin e numrave, serive numerike dhe kodeve, heqjen e te drejtes se sherbimeve dhe çregjistrimin nga regjistri i sipermarresve Salvi & Ivi sh.p.k.

Vendim Nr.2590 date 10.07.2015 Anullimin e vendimeve për caktimin e numrave, serive numerike dhe kodeve, heqjen e se drejtes se ofrimit te sherbimeve dhe çregjistrimin nga regjistri i sipermarresve i Sajet

Vendim Nr.2589 date 10.07.2015 Anullimin e vendimit për caktimin e numrave dhe kodeve, heqjen e te drejtes se ofrimit te sherbimeve, ç`regjistrimin nga regjistri te sipermarresit INTERKOM ALBANIA sh.p.k.

Vendim Nr.2588 date 10.07.2015 Anullimin e vendimit për caktimin e Kodit të shkurtër për “Shërbimin me Vlerë të Shtuar”, heqjen e së drejtës së ofrimit të shërbimeve

Vendim Nr.2587 date 10.07.2015 Anullimin e vendimeve për caktimin e numrave serive numerike dhe kodeve heqjen e te drejtes se ofrimit te sherbimeve dhe çregjisrimin nga regjistri i sipermarresve i N & S TELECOM

Vendim Nr.2586 date 10.07.2015 Per shqyrtimin e propozimit te inspektoreve per heqjen e se drejes se ofrimit te sherbimit sipermarresit It – Tel 2005 sh.p.k.

Vendim Nr.2585 date 10.07.2015 Per shqyrtimin e propozimit te inspektoreve per heqjen e se drejes se ofrimit te sherbimit sipermarresit Hysa 2008 sh.p.k.

Vendim Nr.2584 date 10.07.2015 Dhënien e Autorizimit Individual sipërmarrësit “Vodafone Albania” sh.a. për përdorimin e frekuencave të brezit 900 MHz

Vendim Nr.2583 date 10.07.2015 Per miratimin e Rregullave per perdorimin e perbashket te infrastruktures pasive

Vendim Nr.2582 date 22.06.2015 Keshillimi publik i dokumentit Analiza e tregut te telefonise fikse

Vendim Nr.2581 date 22 06 2015 Dhenie Autorizim Individual per Sherbim Universal Posta Shqiptare

Vendim Nr.2580 date 22.06.2015 Dhënien e Autorizimit Individual sipërmarrësit Albtelecom sh.a. për përdorimin e frekuencave në brezin 1950-1965 MHz çiftuar me 2140-2155 MHz dhe 1910-1915 MHz spektër i paçiftuar

Vendim Nr.2579 date 22.06.2015 Dhënien e Autorizimit Individual sipërmarrësit AMC sh.a për përdorimin e frekuencave në brezin 1935-1950 MHz çiftuar me 2125-2140 MHz dhe 1905-1910 MHz spektër i paçiftuar

Vendim Nr.2575 date 01.06.2015 Miratimin e disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren nr.22 datë 24.06.2011 Kushtet teknike për ndërtimin e infrastrukturës së rrjeteve

Vendim Nr.2574 date 22.05.2015 per Miratimin e dokumentit “Plani i Investimeve afat-mesem ne Sistemet e Teknologjise dhe Informacionit 2015-2018”

Vendim Nr.2573 date 01.06.2015 Per shqyrtimin e ankimimit administrativ te sipermarresit Sajet sh.p.k, kunder mases administrative te denimit me gjobe

Vendim Nr.2572 date 01.06.2015 Dhënien e Autorizimit Individual sipërmarrësit “Vodafone Albania” sh.a. për përdorimin e frekuencave të brezit 900 MHz

Vendim Nr.2571 date 22.05.2015 Miratimin e dokumentit për këshillim publik “Për performacën e bazës së të dhënave referencë të centralizuar për portabilitetin e numrit

Vendim Nr.2569 date 22.05.2015 Miratimin e Raportit Përmbledhës të KVO dhe Njoftimin e fituesve të Tenderit publik Dhënia në përdorim e frekuencave nga brezi 900 MHz për sistemet GSM

Vendim Nr.2568 date 11.05.2015 Per miratimin e nxjerrjes ne Keshillim Publik te Rregullave per perdorimin e perbashket te infrastruktures pasive

Vendim Nr.2567 date 11.05.2015 Për dhënien e Autorizimit Individual sipërmarrësit “Plus Communication” sh.a. për përdorimin e frekuencave të brezit 900 dhe 1800 MHz

Vendim Nr.2566 date 11.05.2015 Për dhënien e Autorizimit Individual sipërmarrësit “Vodafone Albania” sh.a. për përdorimin e frekuencave të brezit 900 dhe 1800 MHz

Vendim Nr.2565 date 11.05.2015 Për dhënien e Autorizimit Individual sipërmarrësit “Albanian Mobile Communications” sh.a. për përdorimin e frekuencave të brezit 900 dhe 1800 MHz

Vendim Nr.2564 date 11.05.2015 Për dhënien e Autorizimit Individual sipërmarrësit “Albtelecom” sh.a. për përdorimin e frekuencave të brezit 900 dhe 1800 MHz

Vendim Nr.2563 date 11.05.2015 Për dhënien e AI sipërmarrësit Albanian Mobile Communications sh.a për katër të drejta përdorimi nga 2×5 MHz spekter i çiftuar në brezin e frekuencave 2500 2690 MHz për aplikimet

Vendim Nr.2562 date 11.05.2015 Për dhënien e AI sipërmarrësit Vodafone Albania sh.a. për katër të drejta përdorimi nga 2×5 MHz spektër i ciftuar dhe katër të drejta përdorimi nga spekter i paciftuar

Vendim Nr.2561 date 27.04.2015 Për dhënien e Autorizimit Individual sipërmarrësit “Vodafone Albania” sh.a. për një të drejte përdorimi në brezin e frekuencave 1800 MHz për sistemet GSM LTE UMTS WiMAX

Vendim Nr. 2559 date 27.04.2015 Miratimi i Raportit Përmbl. të KVO-së dhe Njoftimin e fituesve 2600MHz

Vendim Nr.2558 date 17.04.2015 per Miratimin e Raportit vjetor 2014

Vendim Nr.2557 date 10.04.2015 Miratimin për këshillim publik Për disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren nr.22 Kushtet teknike për ndërtimin e infrastrukturës së rrjeteve

Vendim Nr.2556 date 10.04.2015 Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Tel-Kom sh.p.k., kundër masës administrative të dënimit me Gjobë

Vendim Nr.2555 date 10.04.2015 Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Iliria Telecom A sh.p.k., kundër masës administrative të dënimit me Gjobë

Vendim Nr.2554 date 10.04.2015 Për dhënien e Autorizimit Individual sipërmarrësit “Vodafone Albania” sh.a. për dy të drejta përdorimi në brezin e frekuencave 1800 MHz për sistemet GSM LTE UMTS WiMAX

Vendim Nr.2553 date 10.04.2015 Për dhënien e Autorizimit Individual sipërmarrësit “Albanian Mobile Communication” sh.a. për dy të drejta përdorimi në brezin e frekuencave 1800 MHz për sistemet GSM LTE UMTS WiMAX

Vendim Nr.2552 date 10.01.4.2015 Për dhënien e Autorizimit Individual sipërmarrësit “Albtelecom” sh.a. për dy të drejta përdorimi në brezin e frekuencave 1800 MHz për sistemet GSM LTE UMTS WiMAX

Vendim Nr.2551 date 10.04.2015 Miratimin e Njoftimit të fituesit të Tenderit publik me objekt Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 1800 MHz për sistemet GSM LTE UMTS WiMAX Ref. 6-2X6-2015

Vendim Nr.2549 date 27.03.2015 Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Idea – Tel sh.p.k., kundër masës administrative të Dënimit me Gjobë

Vendim nr.2548, datë 20.03.2015 për njoftimin e fituesve të tenderit publik me objekt “Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 1800 MHz për sistemet GSM LTE UMTS WiMAX

Vendim nr.2547, datë 13.03.2015 për “Miratimin e dokumentit për këshillim publik “Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit në brezat e frekuencave 1900-1980 MHz dhe 2110 – 2170 MHz

Vendim nr.2546 date 13.03.2015 Per shqyrtimin e ankimit administrativ te Plus Communication per VKD nr 2522 dhe 2524 date 06.11

Vendim nr.2545 date 13.03.2015 Per shqyrtimin e ankimit administrativ te AMC per VKD nr 2522 dhe 2525 date 06.11.2014

Vendim nr.2544 date 13.03.2015 Per shqyrtimin e ankimeit administrativ te Albtelecom per VKD nr 2522 2524 dhe 2526 date 06.11

Vendim nr.2543 date 13.03.2015 Per shqyrtimin e ankimit adminsitrativ te Vodafone Albania per vendimet e 2522, 2523 dhe 2524 date 06.11

Vendim nr.2542 date 13.03.2015 Per disa shtesa dhe ndryshime ne Vendimet nr 2522-2526 date 06.11.2014

Vendim nr. 2541, datë 13.03.2015 për “Miratimin e dokumentit të Tenderit publik me procedurë të hapur me objekt “Dhënia në përdorim e frekuencave nga brezi 900 MHz për sistemet GSM”

Vendim nr.2540, datë 28.02.2015 për Shqyrtimin e Kërkesës Ankimore të Plus Communication sh.a. “Për anullimin e tenderit me objekt Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 1800 MHz për sistemet GSMLTEUMTS

Vendim Nr. 2539 date 19.02.2015 Mbyllje procedimi per mosmarrveshje Nisatel-Albtelecom

Vendim nr. 2538, datë 19.02.2015 për miratimin e dokumentit të tenderit publik me procedurë të hapur me objekt “Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezat e frekuencave 2500-2690 MHz për aplikimet TRA-ECS

Vendim nr.2536, datë 15.01.2015 për “Miratimin e rinovimit të Autorizimit Individual për përdorimin e frekuencave të brezit 900 dhe 1800 MHz të sipërmarrësit AMC

Vendim Nr.2534 date 15.01.2015 Shqyrtimin e ankimit admistrativ të subjektit “Vraniger Communications” sh.p.k kundër gjobës nr. 14, datë 11.11.2014

Leave a reply