Vendime të Këshillit Drejtues, Viti 2014

Vendim nr.2532, datë 22.12.2015 Për “Miratimin e përfundimit të këshillimit publik “Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit në brezat e frekuencave 2500-2690 MHz për aplikimet TRA-ECS” dhe propozim për Ministrin

Vendim Nr.2530 date 23.12.2014 Miratimin e dokumentit “Rregullore për Inspektimin, Monitorimin e Spektrit të Frekuencave dhe Masat Administrative

Vendim Nr.2529 date 23.12.2014 Miratimin e dokumentit Rregullore për administrimin e interferencave dhe publikimin e mendimeve dhe komenteve të paleve te interesuara mbi këshillimin publik

Vendim Nr.2528, datë 24.11.2014 per anullimin e vijimit të procedurës tenderit publik me procedurë të hapur me objekt “Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave IMT

Vendim Nr.2527, datë 12.11.2014 per miratimin e dokumentit të Tenderit publik Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 1800 MHz për sistemet GSM LTE UMTS WiMAX

Vendim nr.2526 date 6.11.2014 Per deklarimin me FNT te Albtelecom per terminimin e thirrjeve

Vendim nr.2525 date 6.11.2014 Per deklarimin me FNT te AMC per terminimin e thirrjeve

Vendim nr.2524 date 6.11.2014 Per deklarimin me FNT te Plus per terminimin e thirrjeve

Vendim nr 2523 date 6.11.2014 Per deklarimin me FNT te Vodafone Albania per terminimin e thirrjeve

Vendim nr.2522 date 6.11.2014 Miratimi i dokumentit final Analiza e tregut ne telefonine e levizshme

Vendim Nr.2521 date 06.11.2014 Miratimin e dokumentit për disa ndryshime në Rregulloren Nr. 20 datë 19.02.2010 Pagesat për mbikqyrjen e tregut të komunikimeve elektronike

Vendim Nr.2520 date 06.11.2014 Për dhënien e Autorizimit Individual sipërmarrësit Vodafone Albania sh.a. për përdorimin e frekuencave në brezin 1965 – 1970 MHz çiftuar me 2155- 2160 MHz

Vendim Nr.2516 Date 06.11.2014 Miratimi i shtesave dhe ndryshimeve ne Rregulloren Nr.12 _Per Statistikat e komunikimeve elektronike

Vendim Nr.2515 date 06.11.2014 Revokim license sherbimi postar Postalink

Vendim Nr.2514 date 06.11.2014 Revokim lecense sherbimi postar Agjensia e Abonimit te Shtypit shpk

Vendim Nr.2513 date 06.11.2014 Miratimin e dokumentit “Për disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren nr. 2 datë 21.02.2008 për Rregjistrimin dhe Administrimin e Emrave të Domain-eve

Vendim Nr.2512 date 06.11.2014 Miratimin e dokumentit për këshillim publik “Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit në brezat e frekuencave 2500-2690 MHz për aplikimet TRA-ECS

Vendim Nr.2510 date 30.10.2014 Miratimin e dokumentit për këshillim publik Rregullore për administrimin e interferencave

Vendim Nr.2509 date 30.10.2014 Miratimin e dokumentit për Këshillim Publik Rregullore për Inspektimin, Monitorimin e Spektrit të Frekuencave dhe Masat Administrative

Vendim Nr.2508 date 30.10.2014 Per fillimin e procedimit administrativ Nisatel – Albtelecom

Vendim Nr.2507 date 30.10.2014 Miratimin e Raportit Përmbledhës të KVO dhe Njoftimin e fituesve të Tenderit me objekt Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin 1965 – 1980 MHz çiftuar me 2155- 2170 MHz dhe 5 MHz

Vendim Nr.2503 date 22.09.2014 Mbyllje procedimi Nisatel-Albtelecom

Vendim Nr.2502 date 22.09.2014 Keshillim Publik per rishikimin e tarifave te terminimit fiks

Vendim nr. 2500 date 22.09. 2014 per miratimin e dokumentit perfundimtar te studimit mbi pagesat qe kryhen ne AKEP

Vendim Nr.2499 date 17.09.2014 Miratimin e dokumentit për këshillim publik “Për disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren nr. 2 datë 21.02.2008 për “Rregjistrimin dhe Administrimin e Emrave të Domain-eve “

Vendim Nr 2497date 08.09.2014 Per shqyrtimin e ankesave adminsitrative te 5 op per VKD 2489

Vendimi Nr.2495, datë 14.08.2014 Për “Miratimin e përfundimit të këshillimit publik “Mbi përdorimin e brezave të frekuencave GSM 900-1800”

Vendimi Nr.2494, datë 14.08.2014 për “Miratimin e shtyrjes së afatit të vlefshmërisë së Autorizimit Individual të Telefonise Albanian Mobile Communications sh.a.

Vendim Nr.2493, date 10.07.2014 Miratimin e publikimit te raportit per këshillimin publik te AKEP të realizuar per kryerjen e studimit mbi pagesat që janë burim financimi në AKEP dhe propozimeve për K

Vendim Nr.2492, date 23.07.2014 Keshillimi publik Analiza e tregut ne telefonine e levizshme

Vendim Nr.2491, datë 17.07.2014 per miratimin e dokumentit te tenderit IMT

Vendim Nr.2489 date 26.06.2014 Per disa ndryshime ne RIO te Albtelecom.

Vendim Nr.2487 date 26.06.2014 Per miratimin e nivelit te pageses te mbikqyrjes se tregut te komunikimeve elektronike per vitin 2014Vendim Nr.2487 date 26.06.2014 Per miratimin e nivelit te pageses te mbikqyrjes se tregut te komunikimeve elektronike per vitin 2014

Vendim Nr.2486, date 26.06.2014 Fillimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes midis Nisatel sh.p.k. dhe Albtelecom sh.a. në lidhje tarifën e terminimit të thirrjeve ndërkombëtare.

Vendim Nr.2485 date 26.06.2014 Shqyrtimin e ankimit administrativ të Vodafone Albania sh.a. ndaj Plus Communication sh.a., për shkeljet në lidhje me shërbimin e fshehjes së identifikimit të thirrjes.

Vendimi nr.2484, datë 15.05. 2014 Për “Miratimin e Rregullave mbi regjistrimin per përdorimin e frekuencave të brezit 2.4 5

Vendim nr.2483, date 15.05.2014 per “Shqyrtimin e ankimit admistrativ të Plus Communication sh.a., ndaj Vendimeve të AKEP nr. 2431, nr. 2432, nr. 2433, nr. 2434 dhe 2435 të datës 13

Vendim nr. 2482 date 15.05.2014 per “Shqyrtimin e ankimit admistrativ të Albanian Mobile Communications sh.a., ndaj Vendimit nr. 2431, datë 13.3.2014 dhe Vendimit nr. 2433

Vendim nr.2481, date 15.05.2014 per “Miratimin e dokumentit “Rregullore për kushtet e përdorimit të frekuencave dhe kërkesat teknike për pajisjet radio që përdoren pa autorizim individual”

Vendim nr.2480, datë 15.05.2014 per “Miratimin e përfundimit të këshillimit publik ‘‘Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit në brezat e frekuencave 1900-1980 MHz, 2110-2170 MHz (IMT)” dhe propozimin për

Vendim nr.2479, datë 10. 04. 2014 për “Miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në Rregullore Nr.13, datë 16.04. 2010 “Për Portabilitetin e Numrit”

Vendim nr.2445, datë 10.04.2014 per ankimin e Albtelecom kunder Vendimit 2417 datë 04.02.2014, FNT akses ne broadband dhe LLU

Vendim nr.2444, datë 10.04. 2014 per ankimin e Albtelecom kunder Vendimit 2415 datë 04.02.2014 FNT linja me qira

Vendim nr.2443, datë 10.04.2014 për “Miratimin e dokumentit “Për disa ndryshime dhe shtesa në aktin normativ Rregulloren nr. 24, datë 02.02.2012 “Për Autorizimin e Përgjithshëm””, e ndryshuar

Vendim nr.2442, datë 10.04.2014 Vendimi per miratimin e dokumentit Projekt për ngritjen e Sistemit Kombëtar të Monitorimit të spektrit të frekuencave

Vendim nr 2441, date 27.03.2014 Per deklarimin me FNT te Plus Communication ne terminimin e SMS-ve

Vendim nr 2440, date 27.03.2014 Per deklarimin me FNT te Albtelecom ne terminimin e SMS-ve

Vendim nr 2439, date 27.03.2014 Per deklarimin me FNT te Vodafone Albania ne terminimin e SMS-ve

Vendim nr 2438, date 27.03.2014 Per deklarimin me FNT te AMC ne terminimin e SMS-ve

Vendim nr 2437,date 27.03. 2014 Miratimi i Analizes se tregut me shumice te terminimit te SMS-ve ne telefonine e levizshme

Vendim nr. 2436, datë 24.03.2014 për Miratimin e Raportit të veprimtarisë së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) për vitin 2013

Vendim nr 2435 date 13.03.2014 per Miratimin e rishikimit të tarifës së terminimit të thirrjeve në rrjetin publik telefonik të lëvizshëm të sipërmarrësit Plus Communication sh.a

Vendim nr 2434 date 13.03.2014 per  Miratimin e rishikimit të tarifës së terminimit të thirrjeve në rrjetin publik telefonik të lëvizshëm të sipërmarrësit Albtelecom sh.a

Vendim nr 2433 date 13.03.2014 per  Miratimin e rishikimit të tarifës së terminimit të thirrjeve në rrjetin publik telefonik të lëvizshëm të sipërmarrësit Albanian Mobile Communications sh.a

Vendim nr 2432 date 13.03.2014 për  Miratimin e rishikimit të tarifës së terminimit të thirrjeve në rrjetin publik telefonik të lëvizshëm të sipërmarrësit Vodafone Albania sh.a

Vendim nr.2431, datë 13.03.2014 Për  Miratimin e dokumentacionit përfundimtar për  Rishikimin e tarifave të terminimit të thirrjeve në rrjetet celulare

Vendimi nr.2429, datë 13.03.2014  Miratimin e dokumentit  Për disa ndryshime dhe shtesa në a Rregulloren per Autorizim te Pergjithshem

Vendim nr.2428, datë 13 .03. 2014 për  Miratimin e dokumentit për këshillim publik  Rregullore për kushtet e përdorimit të frekuencave dhe kërkesat teknike për pajisjet radio që përdoren pa autorizim individual

Vendim nr.2426, datë 04.03.2014 për Këshillim publik keshillimin dhënien e të drejtave të përdorimit në brezat e frekuencave IMT

Vendim nr 2425 date 27.02.2014 per shqyrtimin e ankimit admistrativ të Vodafone Albania sh.a. ndaj Vendimit të Këshillit Drejtues nr. 2406 datë 26.12.2013

Vendim nr.2424, datë 27.02.2014 për Miratimin e kryerjes së procesit të këshillimit publik ”Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit në brezat e frekuencave 1900-1980 MHz, 2110-2170 MHz (IMT)

Vendim nr.2423 date 27.02.2014 për Shqyrtimin e ankimit admistrativ të Albtelecom sh.a. dhe kërkesat e sipërmarrësve Alban Tirana Nascendo Al sh.p.k dhe Mediatel sh.p.k për ndryshime në RIO të Albtelecom

VKD 2422 date 19.02.2014 Per Miratimin dhe Perfshirjen e Formulareve te Regjistrimit ne Rregulloren e Termave te kontratave te pajtimtarit

Vendim nr 2420 date 06.02.2014 Per mbyllje procedimi adminstrativ per mosmarrveshjen Albtelecom -Vodafone

Vendim nr.2419, datë 06.02.2014 Për  Miratimin e Dokumentit për këshillim publik  Për disa shtesa dhe ndryshime në Rregullore Nr. 13, datë 16. 04. 2010  Për Portabilitetin e Numrit

Vendim Nr.2418, datë 06.02.2014 për Miratimin e Planit e Përdorimit të Frekuencave

Vendim nr 2417 date 04.02. 2014 Per deklarimin me FNT te Albtelecom ne tregjet me shumice te aksesit broadband

Vendim nr 2416 date 04.02.2014 Miratimi i Dokumentit Perfundimtar Analiza e tregjeve me shumice te aksesit broadband

Vendim nr 2415 date 04.02.2014 Per deklarimin me FNT te Albtelecom ne tregjet me shumice te linjave me qira

Vendim nr 2414 date 04.02.2014 Miratimi i Dokumentit Final te Analizes se Linjave me Qira

Vendim nr.2413, datë 27.01.2014 për “Miratimin e dokumentit për këshillim publik“Mbi përdorimin e brezave të frekuencave GSM 9001800””

Vendim nr 2412 date 16.01.2014 per keshillim publik per rishikimin e tarifave te terminimit celular

Leave a reply