Vendime të Këshillit Drejtues , Viti 2013

Vendim nr.2406 date 26.12.2013 per miratimin e dokumentit AS_CA

Vendim nr.2405 date 26.12.2013 per miratimin e dokumentit me Rregulla për “Termat e Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit

Vendim nr.2404, datë 26.12.2013 për këshillim publik te rregullores nr.12 per te dhenat statistikore dhe financiare periodike

Vendim nr.2403, datë 26.12.2013 per miratimin e RIO se Albtelecom

Vendim nr.2402, datë 26.12. 2013 per keshillim publik per disa ndryshime ne Rregulloren per Autorizim te Pergjithshem

Vendim nr.2401, datë 26.12.2013 per përfundimin e këshillimit publik ‘‘Mbi dhënien e të drejtave te perdorimit në brezat e frekuencave IMT

Vendim nr.2400, datë 26.12.2013 për “Miratimin e përfundimeve të Këshillimit Publik Për CRDB”

Vendim nr. 2395, datë 05. 12. 2013 për “Miratimin e dokumentit “Rregullore për Autorizimin Individual

Vendim nr. 2394, datë 05. 12. 2013 “Miratimin e dokumentit “Për disa shtesa dhe ndryshime ne rregulloren për caktimin dhe përdorimin e numrave dhe serive numerike

Vendim nr.2375 date 30.10.2013 per miratimin për këshillim publik të Dokumentit Rregulla dhe Udhëzime për Ndarjen e Llogarive dhe Llogaritjen e Kostos për Sipërmarrësit FNT

Vendim nr.2374 date 30.10. 2013 Nxjerrje per keshillimi publik_Analiza e tregut me shumice te terminimite te SMS-ve ne telefonine e levizshme

Vendim Nr.2370, datë 18. 10. 2013 për “Miratimin e dokumentit për këshillim publik “Mbi dhënien e një të drejte përdorimi në brezat e frekuencave 1900-1980 MHz dhe 2110 – 2170 MHz, brezi – IMT”

Vendim nr.2369 date 10.10.2013 Per mbylljen e procedimit per zgjidhje mosmarreveshje Enet – Albtelecom

Vendim nr. 2368 datë 10.10.2013, per miratimin e dokumentit për këshillim publik Për performacën e bazës së të dhënave referencë të centralizuar për portabilitetin e numrit

Vendim nr. 2362, datë 10.10.2013 për “Shqyrtimin e kërkesës ankimore të sipërmarrësit Vodafone Albania sh.a.

Vendim nr. 2361 datë 27.09.2013 per fillim procedimi Albtelecom dhe AMC

Vendim nr. 2360 date 27.09.2013 Mbi ankimin e AMC per VKD 2339 date 30 07 2013 per shpallje me FNT te AMC

Vendim nr. 2359 date 27.09.2013 Mbi ankimin e Albtelecom per VKD 2339 date 31 07 2013 per shpallje me FNT te AMC

Vendim nr. 2358 date 27.09.2013 Mbi ankimin e Albtelecom per VKD 2338 date 31 07 2013 per shpallje me FNT te OA

Vendim nr. 2357 date 27.09.2013 Mbi ankimin e Albtelecom per VKD 2337 date 30 07 2013 per shpallje me FNT te Albtelecom

Vendim nr. 2356 date 27.09.2013 per fillim procedimi Albtelecom – Plus

Vendim nr.2354, datë 27.09.2013 per fillimin e procedimit administrativ Vodafone Albania sh.a. dhe Albtelecom

Vendim nr.2350, datë 13.09.2013 per miratimin e disa ndryshimeve ne PKN – 09-2013

Vendim nr.2343 datë 30.08.2013 Rregulla per Termat dhe Kushtet e Pergjithshme te kontratave

Vendim nr.2344 date 30.08.2013 Mbi Shqyrtimin e Ankimimit te Albtelecom per VKD nr 2325 date 28.06

Vendim nr.2342 date 31.07.2013 Miratimi i shtesave dhe ndryshimeve ne Rregulloren per Analizen e Tregut.

Vendim nr 2341 date 31.07.2013 2013 Nxjerrje per keshillimi publik_Analiza e tregut me shumice te aksesit ne broadband dhe LLU

Vendim nr.2340 date 31.07.2013 Nxjerrje per keshillimi publik_Analiza e tregut te Linjave me Qira.

Vendim nr 2339 date 31.07.2013 Per deklarimin me FNT te AMC per terminimin e thirrjeve ne drejt numrave AMC FIKS.

Vendim nr 2338 date 31.07.2013 Per deklarimin me FNT te OA per terminimin e thirrjeve ne rrjete pblike telefonike fikseVendim nr 2338 date 31.07.2013 Per deklarimin me FNT te OA per terminimin e thirrjeve ne rrjete pblike telefonike fikse.

Vendim nr 2337 date 30.07.2013 Per deklarimin me FNT te Albtelecom ne tregjet e telefonise fikse.

Vendim nr 2336 date 30.07.2013 Miratimi i Dokumentit Perfundimtar_Analiza e tregut telefonse fikse.

Vendim Nr.2327, per fillim procedimi administrativ Enet – Albtelecom

Vendim Nr.2326 per fillim procedimi administrativ Abcom – Albtelecom

Vendim Nr.2325 per shqyrtimin e propozimit te Albtelecom per disa ndryshime ne RIO

Vendim Nr.2324 Per Miratimin e Dokumentit per Statsusin Aktual dhe PK te Sherbimit Universal

Vendim Nr.2305, per miratimin e Rregullores per zgjidhjen e mosmarreveshjeve mes pajtimtarit dhe sipermarresve

Vendim Nr.2281 date 28.03.2013 Rregullore e mosmarreveshjeve pajtimtare – sipermarres-konsultim publik

Vendim Nr.2271 date 06.03.2013 Miratim per keshillim publik te ndryshimeve ne rregulloren e analizes se tregut

Vendim Nr.2270 date 13.02.2013 Bashkimi me perthithje Eagle tek Albtelekom

Vendim Nr.2260 date 07.02.2013 Dokument per keshillim publik mbi rishikimin e PKN.

Vendim Nr.2259 date 23.01.2013 Miratimin e Dokumentit rregullator “Për disa ndryshime dhe shtesa në Rregulloren datë 23.12.2008 “Për dhënien e licencës “Për stacionet radio të avionit.

Vendim Nr.2258 date 23.012013 Miratimin e Dokumentit rregullator “Për disa ndryshime dhe shtesa në Rregulloren Per dhenien e licences Autoritetit te llogarive detare dhe kodin AAIC.

Vendim Nr.2257 date 23.01.2013 Miratimin e Dokumentit rregullator “Për disa ndryshime dhe shtesa në Rregulloren datë 13.04.2010 “Për shërbimet radioamatore në Republikën e Shqipërisë.

Vendim Nr.2256 date 23.01.2013 Miratimin e Dokumentit rregullator “Për disa ndryshime dhe shtesa në Rregullore Nr.7 Per dhenien e licences per stacionet radio te anijes.

Vendim Nr.2255 date 23.01.2013 Miratimin e Dokumentit rregullator “Për disa ndryshime dhe shtesa në Rregulloren Nr. 5 “Për dhënien e autorizimit “Për stacionet radiobregdetare.

Vendim Nr.2254 date 23.01.2013 Miratimin e Dokumentit rregullator “Për disa ndryshime dhe shtesa në Rregulloren Nr. 6 “Për dhënien e Çertifikatës Operatorit Radiodetar.

Vendim Nr.2253 date 23.01.2013 Miratimin e Dokumentit rregullator Për disa ndryshime dhe shtesa në Rregulloren Nr.21 “Për Licencën e Përgjithshme për Ofrimin e Shërbimeve Postare.

Vendim Nr.2252 date 23.01.2013 Miratimin e dokumentit “Për disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren nr. 2, datë 21.2.2008 “Regjistrimin dhe Administrimin e Emrave të Domain-eve nën.

Leave a reply