Vendime të Këshillit Drejtues , Viti 2012

Vendim nr.2231, datë 28.12. 2012 Për “Miratimin e Rregullores “Të dhënat statistikore dhe financiare periodike mbi shërbimet e ofruara nga operatorët dhe ofruesit e shërbimeve postare”.

Vendim nr.2230, datë 28.12. 2012 për “Shtimin e Aneksit IV në Rregulloren nr. 16, datë 16.04.2010 “Për treguesit e cilësisë së shërbimit”.

Vendim Nr.2201 date 23.11.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Xhimi Buzi.

Vendim Nr.2199 date 23.11.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Bindi sh.

Vendim Nr.2198 date 23.11.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Cable Albania sh.p.

Vendim nr.2197 date 23.11.2012 Per mbyllje procedimi mosmarrveshje Eagle Mobile-Vodafone.

Vendim Nr.2195 date 19.11.2012 Miratim për Këshillim Publik të Projekt-Rregullores Te dhenat statistikore dhe financiare periodike postare.

Vendim Nr.2194 date 19.11.2012 Miratimin për Këshillim Publik Për shtimin e një Aneksi në Rregulloren nr. 16,Për treguesit e cilësisë së shërbimit

Vendim nr.2180 date 29.10.2012 Nxjerrje per keshillim publik Sherbimi Universal.

Vendim nr.2179 date 29.10.2012 Miratimi i Ofertes Refernce te Interkoneksionit te Vodafone.

Vendim nr.2178 date 29.10.2012 Miratimi i Ofertes Refernce te Interkoneksionit te PLUS.

Vendim nr.2177 date 29.10.2012 Miratimi i Ofertes Refernce te Interkoneksionit te EM.

Vendim nr.2176 date 29.10.2012 Miratimi i Ofertes Refernce te Interkoneksionit te AMC.

Vendim nr.2165, Date 12.10.2012 Per shtese ne Kushtet e Pergjithshme te kontrates se Pajtimit akses ne Internet

Vendim nr. 2163, datë 21. 09. 2012 për “Shqyrtimin e ankimimit administrative të Albtelecom sh.a në lidhje me Aktin Administrativ, Vendimi nr. 2122, datë 04.07.2012 të Këshillit Drejtues të AKEP “Për përcaktim.

Vendim nr 2162, datë 21 09 2012 Shqyrtimin e ankimimit administrative të Albtelecom sh a në lidhje me Aktin Administrativ Vendimi nr 2119 datë 04 07.

Vendim nr 2161, datë 21.09.2012 Për “Miratimin e dokumentit “ Rregullore mbi publikimin e tarifave të shërbimeve të komunikimeve elektronike në dispozicion të publikut”.

Vendim nr.2160, datë 14.09.2012 “Miratimin e dokumentave për Këshillim Publik “Për disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren nr. 2 “Regjistrimin dhe Administrimin e Emrave të Domain-eve .al.

Vendim nr.2157, datë 14.09.2012 “Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Publik Telefonik të Qëndrueshëm dhe Kontrata.

Vendim nr.2156, datë 14.09.2012 “Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit (Kontratë Tip) për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Elidon Ndoni.

Vendim nr.2155, datë 14.09.2012 për “Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Bujar Shimaj.

Vendim nr.2154, datë 14.09.2012 per “Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit (Kontratë Tip) për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Ruzhdi Bajrami, Person Fizik”.

Vendim nr.2153, datë 14.09.2012 “Miratimin e publikimit të raportit të AKEP për Këshillimin Publik të realizuar dhe propozimeve për Këshillin e Ministrave “ Për disa ndryshime.

Vendim Nr.2150 date 29.08.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit (Kontratë Tip) për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Advanced Business Solutions sh.p.k.

Vendim Nr.2149 date 29.08.2012 Miratimi i një shtese në Termat e Përgjithshme të Kontratës të Albtelecom sh.a me pajtimtarin për Shërbimin Akses në Internet ADSL, miratuar me VKD nr. 1265, datë 28.04.2010.

Vendim Nr.2148 date 29.08.2012 Shqyrtimin e Ankimimit administrativ të Nisatel sh.p.k, ndaj VKD Nr. 2118, datë 04.7.2012, Analizë e tregut celular.

Vendim Nr.2147 date 29.08.2012 Shqyrtimin e Ankimimit administrativ të Abcom sh.p.k., ndaj VKD Nr. 2118, datë 04.7.2012, Analizë e tregut celular.

Vendim Nr.2146 date 29.08.2012 Shqyrtimin e Ankimimit administrativ të Abissnet sh.a., ndaj VKD Nr. 2118, datë 04.7.2012, Analizë e tregut celular.

Vendim Nr.2145 date 29.08.2012 Shqyrtimin e Ankimimit administrativ të Atel sh.p.k., ndaj VKD Nr. 2118, datë 4.7.2012, Analizë e tregut celular.

Vendim Nr.2141 date 16.08.2012 Per fillim procedimi Eagle Mobile – Vodafone portabiliteti.

Vendim Nr.2140 date 16.08.2012 Miratimin e dokumentit “Rregullore mbi përmbajtjen, formën dhe funksionimin e regjistrit elektronik të rrjeteve publike të komunikimeve elektronike në RSH”.

Vendim Nr.2138 date 02.08.2012 Miratimin për këshillim publik të Dokumentit, Analiza e tregut telefonse fikse

Vendim Nr.2136 date 01.08.2012 Një korrigjim në “Rregullore Nr. 14, datë 13. 04. 2010 Për dhënien e licences “Autoritet i Llogarive Detare dhe Kodin AAIC.

Vendim Nr.2135 date 19.07.2012 Vendim i ankimit administrativ te Albtelecom per VKD 1975 date 31 05 2012.

Vendim Nr.2131 date 19.07.2012 Miratim kontrate Internet per Ilir Cela, person fizik.

Vendim Nr.2130 date 19.07.2012 Miratimi i kontrates Internet per Starsat International sh.p.k.

Vendim Nr.2128 date 19.07.2012 Caktimin e Kodit të Pikës Ndërkombëtare të Sinjalizimit (ISPC) Abissnet sh.a

Vendim Nr.2122 date 4.07.2012 Per deklarimin me FNT te Vodafone Albania per terminimin e thirrjeve.

Vendim Nr.2121 date 4.07.2012 Per deklarimin me FNT te Plus Communication per terminimin e thirrjeve.

Vendim Nr.2120 date 4.07.2012 Per deklarimin me FNT te EM per terminimin e thirrjeve.

Vendim Nr.2119 date 4.07.2012 Per deklarimin me FNT te AMC per terminimin e thirrjeve.

Vendim Nr.2118 date 4.07.2012 Per miratimin e Dokumentit Perfundimtar te analizes se tregut-terminimi dhe akses origjinimi ne rrjetet celulare.

Vendim Nr.2116 date 04.07.2012 Caktimin e Kodit të Pikës Ndërkombëtare të Sinjalizimit (ISPC) ASC sh.p.k.

Vendim Nr.2115 date 28.06.2012 Miratimi i kontrates per internet Netsycom sh.p.k.

Vendim Nr.2114 date 28.06.2012 Miratim kontrate internet Ervin Luzi, person fizik .

Vendim Nr.2113 date 28.06.2012 Miratimin për Këshillim Publik, Mbi propozimin për ndryshime në VKM nr. 599 Mbi pagesat qe kryhen në AKEP.

Vendim Nr.2106 date 28.06.2012 Caktimin e Kodit të Pikës Ndërkombëtare të Sinjalizimit (ISPC) Primo Communication sh.p.k.

Vendim Nr.2073 date 21.06.2012 Miratimin e kontrates per telefoni te qendrueshme dhe internet per Fjoers Online sh.p.k.

Vendim Nr.2072 date 21.06.2012 Miratimin e kontrates per telefoni te qendrueshme Premium Net International SRL

Vendim Nr.2071 date 21.06.2012 Miratimin e kontrates per telefoni te qendrueshme per Bleta sh.p.k.

Vendim Nr.2070 date 21.06.2012 Miratimin e kontrates per telefoni te qendrueshme dhe internet per Mobik sh.p.k.

Vendim Nr.2069 date 21.06.2012 Mbyllje procedimi per zgidhje mosmarrveshje interkoneksioni Nisatel – Albtelecom.

Vendim nr.2068, date 14.06.2012 Mbyllje procedimi per mosmarrveshjen Alban Tirana Nascendo_Albtelecom KPP.

Vendim Nr.2067 date 14.06.2012 Mbyllje procedimi per mosmarrveshjen Media + Tel_Albtelecom KPP.

Vendim Nr.2065 date 14.06.2012 Mbyllje procedimi administrativ zgjidhje mosmarrveshje Abissnet – Albtelecom.

Vendim Nr.2063 date 14.06.2012 Caktimin e Kodit të Pikës Ndërkombëtare të Sinjalizimit (ISPC) sipermarresit INFO-Telecom sh.p.k.

Vendim Nr.2062 date 14.06.2012 Caktimin e Kodit të Pikës Ndërkombëtare të Sinjalizimit (ISPC) ABcom sh.p.k .

Vendim Nr.2061 date 14.06.2012 Caktimin e Kodit të Pikës Ndërkombëtare të Sinjalizimit (ISPC) siperamarresit NISATEL sh.p.k.

Vendim Nr.2060 date 14.06.2012 Caktimin e Kodit të Pikës Ndërkombëtare të Sinjalizimit (ISPC) sipermarresit NEOFONE sh.p.k .

Vendim Nr.2020 date 14.06.2012 Kontrata Internet Albanian Telecommunications Union sh.p.k.

Vendim Nr.2019 date 14.06.2012 Kontrata Internet Alfa Kabel sh.p.k .

Vendim Nr.2018 date 14.06.2012 Kontrata Internet Alfa Telecom sh.p.k.

Vendim Nr.2017 date 14.06.2012 Kontrata Internet Artan Zhiva (Person Fizik).

Vendim Nr.2016 date 14.06.2012 Kontrata Internet Ergys Caushi sh.p.k .

Vendim Nr.2015 date 14.06.2012 Kontrata Internet IT Elbasan sh.p.k.

Vendim Nr.2014 date 14.06.2012 Kontrata Internet MRM sh.p.k.

Vendim Nr.2013 date 14.06.2012 Kontrata Internet Taulant Ismaili (Person Fizik).

Vendim Nr.2012 date 14.06.2012 Kontrata Internet Fokus Cable sh.p.k.

Vendim Nr.2011 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e qendrueshme dhe Internet ALbfrut 2005 sh.p.k.

Vendim Nr.2010 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e Qendrueshme dhe Internet Ru-Tel sh.p.k.

Vendim Nr.2009 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e Qendrueshme dhe Internet Edi-2004 sh.p.k.

Vendim Nr.2008 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e Qendrueshme dhe Internet Enkelana Communications sh.p.k.

Vendim Nr.2007 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e Qendrueshme dhe Internet Sabatel sh.p.k.

Vendim Nr.2006 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e Qendrueshme dhe Internet Ergtel sh.p.k.

Vendim Nr.2005 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e Qendrueshme dhe Internet Orikum Telecommunications sh.p.k.

Vendim Nr.2004 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e Qendrueshme dhe Internet Voskopi sh.p.k .

Vendim Nr.2003 date 14.06.2012 Kontrata Internet Real Com sh.p.k.

Vendim Nr.2002 date 14.06.2012 Kontrata internet Adanet sh.p.k.

Vendim Nr.2001 date 14.06.2012 Kontrata Internet Bleta sh.p.k.

Vendim Nr.2000 date 14.06.2012 Kontrata Internet ITirana sh.p.k.

Vendim Nr.1999 date 14.06.2012 Kontrata Internet 4 Alb sh.p.k.

Vendim Nr.1998 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e Qendrueshme dhe Internet Hysa-2008 sh.p.k.

Vendim Nr.1997 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e Qendrueshme dhe Internet Espace sh.p.k.

Vendim Nr.1996 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e Qendrueshme dhe Internet Salvi & Ivi sh.p.k.

Vendim Nr.1995 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e Qendrueshme dhe Internet MC Networking sh.p.k.

Vendim Nr.1994 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e Qendrueshme dhe Internet Kraner sh.p.k.

Vendim Nr.1993 date 14.06.2012 Kontrata Internet Albital Canon sh.p.k.

Vendim Nr.1992 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e Qendrueshme Xheni AD sh.p.k.

Vendim Nr.1991 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e Qendrueshme dhe Internet Vasfi Balla, Person Fizik.

Vendim Nr.1990 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e Qendrueshme Iliria Telecom A sh.p.k.

Vendim Nr.1989 date 14.06.2012 kontrata internet Neotel Albania sh.p.k.

Vendim Nr.1988 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e Qendrueshme dhe Internet Alb Connect sh.p.k.

Vendim Nr.1987 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e Qendrueshme dhe Internet FBD sh.p.k.

Vendim Nr.1986 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e Qendrueshme dhe Internet Adas sh.p.k.

Vendim Nr.1978 date 14.06.2012 Per mbyllje procedimi adminsitrativ per zgidhje mosmarrveshje Neofone_AMC.

Vendim Nr.1977 date 14.06.2012 Rregullore per pajisjet radio dhe fundore te telekomunikacioneve dhe njohjen e konformitetit te tyre”.

Vendim Nr.1976 date 14.06.2012 Per mbyllje procedimi adminsitrativ per zgidhje mosmarrveshje Abissnet_Eagle Mobile.

Vendim nr.1975 date 31.05.2012, Miratimi i RUO Albtelecom

Vendim Nr.1974 date 01.06.2012 Per fillim procedim administrativ Nisatel – Albtelecom.

Vendim Nr.1973 date 01.06.2012 Miratimin e disa shtesave në Vendimin nr. 1648, datë 13.7.2011, kontrata AMC.

Vendim Nr.1964 date 31.05.2012 Shqyrtimi i ankimit administrativ te Neofone per VKD nr.1886 date 19.04.2012 RIO e Vodafone.

Vendim Nr.1963 date 31.05.2012 hqyrtimi i ankimit administrtativ te Neofone per VKD nr.1884 date 19.4.2012 RIO e Albtelecom.

Vendim Nr.1962 date 31.05.2012 Mbi ankimin e Neofone per VKD nr.1883 date 19.04.2012 per RIO e AMC.

Vendim Nr.1961 date 31.05.2012 Shqyrtimi i ankimit administartive te Neofone per VKD nr.1885 date 19.4.2012 RIO e Eagle Mobile.

Vendim Nr.1960 date 31.05.2012 per Rregulloren e funksionimi ATLAS-it, konsultim publik.

Vendim Nr.1959 date 24.05.2012 Per mbylljen procedimi zgjidhje mosmarrveshje Neofone v AMC.

Vendim nr.1958, datë 24.05.2012 per këshillim publik “Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit në brezat e frekuencave 1900-1980 MHz, 2110-2170 MHz.

Vendim Nr.1957 date 24.05.2012 Per mbyllje procedimi zgjidhje mosmarrveshje Neofone v Vodafone.

Vendim Nr.1956 date 24.05.2012 per Miratimin për këshillim publik të projekt rregullores “ Mbi publikimin e tarifave të shërbimeve të komunikimeve elektronike në dispozicion të publikut.

Vendim Nr.1955 date 24.05.2012 Per mbyllje procedimi per zgjidhje mosmarrveshje Neofone v Eagle Mobile.

Vendim Nr.1951 date 18.05.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Publik Telefonik të Qëndrueshëm dhe Akses në Internet për Sintel.

Vendim Nr.1950 date 18.05.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Arben Arapi, Person Fizik.

Vendim Nr.1949 date 18.05.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Publik Telefonik të Qëndrueshëm dhe Akses në Internet për Bitri.

Vendim Nr.1948 date 18.05.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Erald Shegani, Person Fizik.

Vendim Nr.1947 date 18.05.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Jorgjie Koço, Person Fizik.

Vendim Nr.1946 date 18.05.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Publik Telefonik të Qëndrueshëm dhe Akses në Internet për ATN.

Vendim Nr.1945 date 18.05.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Publik Telefonik të Qëndrueshëm dhe Akses në Internet për Alfredi Rota .

Vendim Nr.1944 date 18.05.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Publik Telefonik të Qëndrueshëm dhe Akses në Internet për Egis-Tel 2004.

Vendim Nr.1935 date 07.05.2012 Mbyllje procedimi adminsitrativ per mosmarrveshje Neofone, Albtelecom.

Vendim Nr.1934 date 07.05.2012 Per disa korrigjime ne VKD nr 1886 date 19 04 2012 per RIO te Vodafone.

Vendim Nr.1933 date 07.05.2012 Per disa korrigjime ne VKD nr 1885 date 19 04 2012 per RIO te EM.

Vendim Nr.1932 date 07.05.2012 Per disa korrigjime ne VKD nr 1883 date 19 04 2012 per RIO e AMC.

Vendim Nr.1929 date 30.04.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Publik Telefonik të Qëndrueshëm dhe Kontrata Tip për Shërbimin Akses në Internet Albon.

Vendim Nr.1927 date 30.04.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Panajot Barka.

Vendim Nr.1926 date 30.04.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Robert Prendi.

Vendim Nr.1925 date 30.04.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Publik Telefonik të Qëndrueshëm dhe Kontrata Tip për Shërbimin Akses në Internet A.M.B.E.

Vendim Nr.1924, datë 30.04.2012 per “Miratimin për këshillim publik të dokumentit “Rregullore për Pajisjet Radio dhe Fundore të Telekomunikacioneve dhe Njohjen e Konformitetit të tyre””.

Vendim Nr.1923 date 30.04.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Adiat Domi _Dailynet.

Vendim Nr.1922 date 30.04.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit (Kontratë Tip) për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Enet sh.p.k.

Vendim Nr.1921 date 30.04.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit (Kontratë Tip) për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Interpost.

Vendim Nr.1920 date 30.04.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit (Kontratë Tip) për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Futura Comunicazione .

Vendim Nr.1912 date 30.04.2012 Fillimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes për shërbimin e thirrjes me kartë OSHKP midis Media + Tel dhe Albtelecom.

Vendim Nr.1911 date 30.04.2012 Fillimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes për shërbimin e thirrjes me kartë OSHKP midis Alban-Tirana Nascendo Al dhe Albtelecom.

Vendim Nr.1910 date 30.04.2012 Fillimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së interkoneksionit midis sipërmarrësve Neofone sh.p.k. dhe Albanian Mobile Communications sh.a.

Vendim Nr.1887 date 19.04.2012 Fillim keshillimi publik_Analiza e tregut celular.

Vendim Nr.1886 Date 19.04.2012 Per “Disa shtesa dhe ndryshime në Ofertën Referencë të Interkoneksionit në zbatim, të sipërmarrësit Vodafone Albania Sh.A.”.

Vendim Nr.1885 Date 19.04.2012 Per “Disa shtesa dhe ndryshime në Ofertën Referencë të Interkoneksionit në zbatim, të sipërmarrësit Eagle Mobile Sh.A.”.

Vendim Nr.1884 Date 19.04.2012 Per “Disa shtesa dhe ndryshime në Ofertën Referencë të Interkoneksionit në zbatim, të sipërmarrësit Albtelecom Sh.a.”.

Vendim Nr.1883 Date 19.04.2012 Per “Disa shtesa dhe ndryshime në Ofertën Referencë të Interkoneksionit në zbatim, të sipërmarrësit Albanian Mobile Communications Sh.a.”.

Vendim Nr.1882 date 19.04.2012 Per fillim procedim administrativ Neofone_Vodafone.

Vendim Nr.1881 date 19.04.2012 Per fillim procedimi AMC_Neofone.

Vendim Nr. 1880 date 19.04.2012 Ankimi Albtelecom ndaj vendimit nr.1778 date 20.02.2012.

Vendim Nr.1879 Date 19.04.2012 Per shqyrtimin e ankimit administrativ te Neofone per VKD 1778 date 20 02 2012.

Vendim Nr.1878 date 19.04.2012 Per fillim procedim administrativ Neofone_Eagle Mobile.

Vendim Nr.1877 date 19.04.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit (Kontratë Tip) për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Energysolution sh.p.k.

Vendim Nr.1876 date 19.04.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit (Kontratë Tip) për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Bernet sh.p.k.

Vendim Nr.1875 date 19.04.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit (Kontratë Tip) për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Liljana Stavri, Person Fizik.

Vendim Nr.1874 date 19.04.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit (Kontratë Tip) për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin A.E.Distribution sh.p.k.

Vendim Nr.1873 date 19.04.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për Shërbimin Publik Telefonik të Qëndrueshëm dhe për Shërbimin Akses në Internet për Eden sh.p.k.

Vendim Nr.1872 date 11.04.2012 Dhënien e miratimit paraprak për transaksionin e pritshëm në tregun e komunikimeve elektronike midis Eagle Mobile Sh.a dhe Albtelecom Sh.a

Vendim Nr.1871 date 11.04.2012 Fillimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së interkoneksionit për shërbimet e thirrjes me kartë midis sipërmarrësve Abissnet sh.a. dhe Albtelecom sh.a.

Vendim Nr.1870 date 10.04.2012 Mbyllje procedimi administrativ per mosmarrveshje interkoneksioni AMC Fix v Nisatel.

Vendim Nr.1869 date 10.04.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Publik Telefonik të Qëndrueshëm për sipërmarrësin Popaj Klodjano sh.p.k.

Vendim Nr.1868 date 10.04.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Publik Telefonik të Qëndrueshëm për sipërmarrësin Sajet sh.p.k.

Vendim Nr.1867 date 10.04.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Greta Gjini _Person Fizik .

Vendim Nr.1865 date 10.04.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin R&T sh.p.k.

Vendim Nr.1864 date 10.04.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për Shërbimin Publik Telefonik të Qendrueshëm dhe për Shërbimin Akses në Internet për Nisatel sh.p.k.

Vendim Nr.1863 date 10.04.2012 Fillimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së interkoneksionit midis sipërmarrësve Abissnet sh.a. dhe Eagle Mobile sh.a

Vendim Nr.1862 date 10.04.2012 Mbyllje procedimi adminstrativ per mosmarrveshje interkoneksioni AMC fix_Albtelecom

Vendim Nr.1857 dt 23.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për shërbimin publik telefonik të qëndrueshëm dhe shërbimin e Akses në Internet për Abcom.

Vendim Nr.1856 dt 23.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Primo Communications sh.p.k.

Vendim Nr.1855 dt 23.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për shërbimin publik telefonik të qëndrueshëm dhe shërbimin e Akses në Internet për sipërmarrësin ASC.

Vendim Nr.1854 dt 23.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për Shërbimin Publik Telefonik të Qëndrueshëm dhe për Shërbimin Akses në Internet për Balkansca Telecom .

Vendim Nr.1853 dt 23.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Publik Telefonik të Qendrueshëm dhe Akses në Internet për Abissnet.

Vendim Nr.1852 dt 23.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin It-Tel 2005.

Vendim Nr.1850 dt 19.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Publik Telefonik të Qëndrueshëm për sipërmarrësin Enbi Power sh.p.k.

Vendim Nr.1849 dt 19.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për Shërbimin Publik Telefonik të Qëndrueshëm dhe për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Korrado.

Vendim Nr.1848 dt 19.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Denis Arapi_LEDCOM, Person Fizik.

Vendim Nr.1847 dt 19.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Diament Miraka _Person Fizik.

Vendim Nr.1846 dt 19.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për Shërbimin Publik Telefonik të Qëndrueshëm dhe për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Vraniger.

Vendim Nr.1845 dt 19.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për shërbimin Publik Telefonik të qendrueshëm për sipërmarrësin Teleco&Construction sh.p.k.

Vendim Nr.1844 dt 19.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për shërbimin publik telefonik të qëndrueshëm dhe për shërbimin e Akses në Internet për sipërmarrësin L.E.M.

Vendim Nr.1843 dt 19.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Florenc Karaj _Person Fizik.

Vendim Nr.1842 dt 19.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për shërbimin publik telefonik të qëndrueshëm dhe për shërbimin e Akses në Internet për sipërmarrësin Fjoart.

Vendim Nr.1840 dt 09.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për shërbimin publik telefonik të qëndrueshëm dhe akses ne internet për sipërmarrësin Enada sh.p.k.

Vendim Nr.1839 dt 09.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për shërbimin publik telefonik të qëndrueshëm dhe akses ne internet për sipërmarrësin Levendi sh.p.k.

Vendim Nr.1838 dt 09.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për shërbimin publik telefonik të qëndrueshëm dhe akses ne internet për sipërmarrësin Shkodra Intel sh.p.k.

Vendim Nr.1837 dt 09.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për shërbimin publik telefonik të qëndrueshëm dhe akses ne internet për sipërmarrësin Neofone sh.p.k.

Vendim Nr.1836 dt 09.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për shërbimin publik telefonik të qëndrueshëm dhe për sipërmarrësin Infotelecom sh.p.k.

Vendim Nr.1835 dt 09.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për shërbimin publik telefonik të qëndrueshëm dhe akses ne internet për sipërmarrësin Selcom sh.p.k.

Vendim Nr.1834 dt 09.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për shërbimin publik telefonik të qëndrueshëm dhe akses ne internet për sipërmarrësin Dova sh.p.k.

Vendim Nr,1833 dt 09.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për shërbimin publik telefonik të qëndrueshëm dhe akses ne internet për sipërmarrësin Teeb Center sh.p.k

Vendim Nr.1832 dt 09.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për shërbimin publik telefonik të qëndrueshëm dhe akses ne internet për sipërmarrësin Kleor sh.p.k.

Vendim Nr.1831 dt 09.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për shërbimin publik telefonik të qëndrueshëm për sipërmarrësin Davis Com sh.p.k.

Vendim Nr.1830 dt 09.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për shërbimin publik telefonik të qëndrueshëm dhe akses ne internet për sipërmarrësin Atel sh.p.k.

Vendim Nr.1829 dt 09.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për shërbimin publik telefonik të qëndrueshëm për sipërmarrësin Tel-Com sh.p.k .

Vendim Nr.1828 dt 09.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për shërbimin publik telefonik të qëndrueshëm dhe akses ne internet për sipërmarrësin Alma 2001 sh.p.k.

Vendim nr.1778, date 20.02.2012 per Miratimin e tarifave te Albtelecom per Z_P_B .

Vendim nr.1776, datë 20.02. 2012 per “Miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në Rregullore Nr. 13, datë 16. 04. 2010 “Për Portabilitetin e Numrit”

Vendim nr.1775, datë 20.02. 2012 per KVO, për shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave të tenderit publik me objekt “Dhënia e 1 të drejtë përdorimi në brezin UMTS

Vendim Nr.1774 date 02.02.2012 per miratimin e Rregullores se Autorizimit te Pergjithshem

Leave a reply