Vendime te Keshillit Drejtues , Viti 2011

VKD Nr.1742 date 20.12.2011 Per shfuqizimin e VKD nr 1439 date 3 11 2010_Albtelecom

VKD Nr.1741 date 20.12.2011 Per shfuqizimin e VKD nr 1438 date 3 11 2010_EM

VKD Nr.1740 date 20.12.2011 Per shfuqizimin e VKD nr 1437 date 3 11 2010_Vodafone Albania

VKD Nr.1739 date 20.12.2011 Per shfuqizimin e VKD nr 1436 date 3 11 2010_AMC

Vendim Nr.1731 date 20.12.2011 Fillimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së interkoneksionit midis sipërmarrësve Albanian Mobile Communications sh.a. dhe Nisatel sh.p.k.

Vendim Nr.1730 date 20.12.2011 Fillimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së interkoneksionit midis sipërmarrësve Albanian Mobile Communications sh.a. dhe Albtelecom sh.a.

Vendim Nr.1729 date 20.12.2011 Miratimin e Dokumentit për këshillim publik “Për disa shtesa dhe ndryshime në Rregullore Nr. 13, datë 16. 04. 2010 “Për Portabilitetin e Numrit”

Vendim Nr.1728 date 20.12.2011 Miratimin e propozimit për Ministrin të kufizimeve të mundshme për dhënien e frekuencave në brezat 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz (UMTS) dhe procedurat e tenderimit

Vendim Nr.1713 date 31.10.2011 Per Deklarimin me FNT te Vodafone Albania per terminimin e SMS-ve

Vendim Nr.1712 date 31.10.2011 Per deklarimin me FNT te Plus Communication per terminimin e SMS-ve

Vendim Nr.1711 date 31.10.2011 Per deklarimin me FNT te EM per terminimin e SMS-ve

Vendim Nr.1710 date 31.10.2011 Per deklarimin me FNT te AMC per terminimin e SMS-ve

Vendim Nr.1701 date 20.10.2011 Per mbyllje procedimi administrativ midis Neofone dhe Eagle Mobile

Vendim Nr.1700 date 20.10.2011 Per mbyllje procedimi midis Abcom dhe Eagle Mobile

Vendim Nr.1699 date 20.10.2011 Per mbyllje procedimi administrativ midis Abissnet dhe Albtelecom

Vendim Nr.1692 date 19.09.2011Per shqyrtimin e ankimit administrativ te Albtelecom per Z_P_B

Vendim Nr.1686 date 19.09.2011 Per fillim procedimi Unifi Holdings v EM

Vendim Nr.1685 date 19.09.2011 Per fillim procedimi Unifi Holdings v Albtelecom

Vendim nr 1684 date 14.09.2011 Per miratimin e termave te references per tenderin per konsulence per analizen e tregut

Vendim Nr.1681, date 08.09.2011 Per mbyllje procedimi administrativ midis Abcom dhe Vodafone

Vendim Nr.1680, date 08.09.2011 Per mbyllje procedimi administrativ midis Unifi Holding Inc. Dega Shqiperi dhe Vodafone

Vendim nr.1666 date 28.07.2011 per zgjidhje Mosmarrveshje Plus dhe Vodafone Albania

Vendim nr.1665 date 28.07.2011 per zgjidhje mosmarrevshje Plus dhe Eagle Mobile

Vendim nr.1664 date 28.07.2011 per zgjidhje mosmarrveshje AMC dhe Plus

Vendim nr.1663 date 28.07.2011 per zgjidhje mosmarreveshje Albtelecom dhe Plus

Vendim Nr.1653 date 18.07.2011 Fillimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së interkon

Vendim Nr.1652 date 18.07.2011 Fillimin e procedimit administrative për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së interko

Vendim Nr.1651 date 18.07.2011 Fillimin e procedimit administrative për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së interko

VKD Nr.1650 date 29.06.2011 Miratimin e dokumentacionit për Implementimin dhe Rregulloren e Zgjedhjes së Bartë

VKD Nr.1648 date 13.07.2011 Per miratimin e kushteve te pergjihshme te kontrates telefoni fikse te AMC.

VKD Nr.1647 date 13.07.2011 Per shqyrtimin e kerkeses se AMC per ndryshim ne kontraten e pajtimtarit.

Vendim Nr.1620 date 22.06.2011 Ankim administrativ i Albtelecom per VKD nr. 1365, dt 13.04.2011 LLU

Vendim Nr.1619 date 22.06.2011 Ankim administrativ i Albtelecom per VKD nr. 1364, dt 13.04.2011

Vendim Nr.1618 date 24.06.2011 Publikimin e mendimeve dhe komenteve të palëve mbi kësh pub të Rregullores Kush

Vendim Nr.1617 date 24.06.2011 Per miratimin e Rregullores Kushtet Teknike për ndërtimin e infrastrukturës

Vendim Nr.1616 date 24.06.2011 Per fillim procedimi AMC v Plus

Vendim Nr.1615 date 22.06.2011 Shqyrtimin e Ankimimit administrativ të Neofone sh.p.k. ndaj Vendimit nr. 1561

Vendim Nr.1614 date 22.06.2011 Shqyrtimin e Ankimimit administrativ të Neofone sh.p.k., ndaj Vendimit nr. 1559

Vendim Nr.1629 date 04.07.2011 Nxjerrje per Konsultim Publik i Analizes se Tregut te Terminimit te SMS-ve

Vendim Nr.1604 date 07.06.2011 Fillimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së interko

Vendim Nr.1601 date 30.05.2011 Ankimimin administrativ të Eagle Mobile sh.a., ndaj Vendimit nr. 1560 datë 20.04.2011, të Këshillit Drejtues të AKEP

Vendim Nr.1600, date 22.04.2011 Per mosmarreveshjen Vodafone Albtelecom segmentet njefish dyfish prill 2011

Vendim Nr.1599, date 22.04.2011 Per mosmarrevshjen AMC Albtelecom segmentet njefishdyfish prill 2011

Vendim Nr.1598 date 03.05.2011 Per fillim procedimi adm midis Unifi_Vodafone

Vendim Nr.1596, date 04.05.2011 Per filllim procedimi administrativ midis Vodafone v Plus

Vendim Nr.1595, date 04.05.2011 Per filllim procedimi administrativ midis Albtelecom_PLus

Vendim Nr.1594, date 04.05.2011 Per filllim procedimi administrativ midis ABCom v Vodafone

Vendim Nr 1592 date 18.03.2011 Shqyrtimin e Ankimimit administrativ të Vodafone Albania ndaj Vendimit nr 1487 datë 10.01.2011 për mbylljen e pr

VKD Nr.1581 date 26.04.2011 Per miratimin e rregullave per Albtelecom per implementimin e PN ne interkoneksion

VKD nr 1565 date 13.04.2011 dhe analiza per FNT te Albtelcom ne akses broadband LLU

VKD nr.1564 date 13.04.2011 dhe analiza per FNT te Albtelecom per linjat me qira

Vendim Nr.1563, date 21.04.2011 Për miratimin e disa ndryshimeve dhe shtesave të Termave të Përgjithshme të Ko

Vendim Nr.1562 date 13.04.2011 Konsultim publik Rregullore për rregjistrimin dhe mbajtjen e të dhënave të krijuara ose të përpunuara në lidhje me ofrimin e shërbimeve dhe ose rrjeteve të komunikimeve elektronike

VKD nr 1561 date 20 04 2011 Per disa ndryshime ne RIO e AMC

VKD nr 1560 date 20 04 2011 Per disa ndryshime ne RIO e Eagle Mobile

VKD nr 1559 date 20 04 2011 Per disa ndryshime ne RIO e Vodafone Albania

Vendim nr 1558 date 07.04.2011 Miratimin e ndryshimit të pikës 2 të të Dispozitivit të Vendimit nr. 1510

Vendim nr 1542 date 04.04.2011 Mbi shqyrtimin e Ankimit Administrativ te AMC per VKD nr 1505 dhe VKD .Nr 1506 date 10 02 2011

Vendim nr 1541 date 4.04.2011 Mbi shqyrtimin e ankimit adminstrativ te Vodafone Albania pr vendimet nr.1505, 1507 dhe 1508 date 10.02.2011

Vendim nr 1540 date 04.04. 2011 Mbi shqyrtimin e Ankimit Administrativ te EM per VKD nr 1508 date 10 02 2011

Vendim nr 1539 date 31.03.2011 Mbi shqyrtimin e ankimit administrativ te EM per VKD 1467 date 23.12.2010 RIO

Vendim Nr.1532 date 18.03.2011 Miratimin e projektrregullores  Për Licencën e Përgjithëshme për ofrimin e shërbimeve postare  dhe qëndrimin e AKEP ndaj komenteve të palëve të interesit në konsultimin publik

Vendim Nr.1530 date 18.03.2011 Per disa amendime në Rregulloren e Portabilitetit të Numrit Nr.13 datë 16.04.2010

Vendim Nr.1515 date 10.03.2011 Për këshillim publik Kushtet Teknike për ndërtimin e infrastrukturës së Rrjeteve Kabllore Urbane dhe Infrastrukturës së Rrjeteve me Fibra Optike Ndërurbane

Vendim Nr 1510 date 24.02.2011 Nxjerrje per konsultim publik per Zgjedhje Parazgjedhje e Bartesit

Vendim nr 1508 date 10.02.2011 Miratimi i Metodologjise se rregullimit te tarifave te terminimit te thirjeve ne rrjetin EM

Vendim nr 1507 date 10.02.2011 Miratimi i Metodologjive te rregullimit te tarifave te terminimit dhe origjinimit te thirjeve ne rrjetin Vodafone

Vendim nr 1506 date 10.02.2011 Miratimi i Metodologjive te rregullimit te tarifave te terminimit dhe origjinimit te thirjeve ne rrjetin AMC

Vendim nr 1505 date 10.02.2011 Dokumentacioni Final i Orientimi ne Kosto te tarifave celulare

Vendim Nr.1502, date 10.02.2011 Fillimin e procedimit administrative për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së interkoneksionit midis AMC sh.a dhe Albtelecom sh.a

Vendim Nr.1501, date 10.02.2011 Mbylljen e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së interkoneksionit midis Neofone dhe Vodafone

Vendim Nr.1493, date 24.01.2011 Per miratimin per keshillimin publik Per licencen e pergjithshme per ofrimin e Sherbimeve Postare

Vendim Nr.1492, date 24.01.2011 Per fillimin e procedimit midis Vodafone Albania – Albtelecom

Vendim Nr. 1488, date 10.01.2011 Mbyllje e procedimit adm midis Info Telecom v AMC

Vendim Nr. 1487, date 10.01.2011 Mbyllje procedimi adminstartiv per mosmarrveshjen Eagle Mobile v Vodafone Albania

Leave a reply