Vendime të Këshillit Drejtues , Viti 2010

Vendim Nr.1469 date 24.12.2010 Fillim keshillimi publik Orientimi ne Kosto i tarifave celulare.

Vendim Nr.1468, datë 23.12.2010 Për “Miratimin e Ofertës Referencë të Interkoneksionit të Eagle Mobile sh.a”

Vendim Nr.1467, datë 23.12.2010 Për “Miratimin e Ofertës Referencë të Interkoneksionit të Vodafone Albania sh.a”

Vendim Nr.1466, datë 23.12.2010 Për “Miratimin e Ofertës Referencë të Interkoneksionit të Albanian Mobile Communications sh.a”

Vendim Nr.1454, date 03.12.2010 Per fillimin e procedimit administrativ Vodafone Albania – Neofone

Vendim Nr 1453 date 02 12 2010 Per miratimin e Autorizimit Individual te Vodafone Albania sh a per perdorimin e frekuencave te teknologjise UMTS

Vendim Nr.1452, date 22.11.2010 Per shqyrtimin e ankimit administrativ të Vodafone Albania sh.a. për shpalljen absolutisht të pavlefshëm ose revokimin e VKD nr. 1437, datë 3.11.2010

Vendim Nr.1451, date 22.11.2010 Per shqyrtimin e ankimimit administrativ të AMC sh.a në lidhje me Aktin Administrativë, Vendimi nr. 1436, datë 3.11.2010

Urdhër nr.12, date 04.11.2010 për lidhjen e Marrëveshjes për Akses dhe Interkoneksion midis AMC sh.a dhe Mobitel WLC sh.a-18-11

Urdhër nr.11, datë 02.11.2010 për lidhjen e Marrëveshjes së Interkoneksionit midis AMC sh.a dhe Albtelecom sh.a

Vendim Nr.1450, date 12.11.2010 Per fillimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së interkoneksionit midis Eagle Mobile dhe Vodafone sh.a

Vendim Nr.1449, date 12.11.2010 Per fillimin e procedimit administrative për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së interkoneksionit midis INFO-Telecom sh.p.k dhe AMC sh.a

Vendim Nr.1448, date 18.11.2010 Per njoftimin e fituesit të Tenderit publik me procedurë të hapur

Vendim Nr.1442, date 12.11.2010 Disa ndryshime në VKD nr.1393 datë 27.09.2010 _Për miratimin e Termave të Përgjithshme të Kontratës (Kontratë Tip) së Plus Communications Sh.A

Vendim Nr.1441, date 04.11.2010 Per mbyllje procedimi adm te filluar me VKD nr.1352 Per moslidhje mosmarreveshje interkoneksioni midis Mobitel WLC sh.a dhe AMC sh.a

Vendim Nr.1440, date 04.11.2010 Mbi ankimin e operatorit Vraniger Communications shpk, mbi shlyerjen e detyrimeve financiare per vitet 2009-2010

Vendim Nr.1439, datë 03.11.2010 për disa ndryshime në VKD nr. 1348, datë 26.07.2010

Vendim Nr.1438, datë 03.11.2010 për disa ndryshime në VKD nr. 1346, datë 23.07.2010

Vendim Nr.1437, datë 03.11.2010 për disa ndryshime në VKD nr. 1347, datë 23.07.2010

Vendim Nr.1436, datë 03.11.2010 për disa ndryshime në VKD nr. 1345, datë 23.07.2010

Vendim Nr.1435, date 02.11.2010 Mbylljen e procedimit administrativ të filluar me Vendimin nr.1353, datë 06.08.2010 për zgjidhjen e mosmarrevëshjes midis Albtelecom sh.a dhe AMC sh.a.

Vendim Nr.1418 date 8.10.2010 Per shqyrtimin e ankimit te Albtelecom per VKD nr.1368 dt 28.08.2010

Vendim Nr.1415, date 01.10.2010 Shqyrtimin e ankimimit admin të Albtelecom sh.a në lidhje me VKD nr.1349, datë 28.07.2010  Për mbylljen e proçedimit për zgjidhje mosmarrëveshje interkoneksioni

Vendim Nr.1414, date 23.09.2010 Shqyrtimin e ankimit administrative të Albtelecom sh.a, në lidhje me VKD nr. 1345, dhe nr. 1347 datë 23.07.2010

Vendim Nr.1413, date 23.09.2010 Shqyrtimin e ankimit admin të Sipërmarrësit Alternativë  Voskopi  sh.p.k, në lidhje me VKD nr. 1345, 1346 dhe 1347 datë 23.07.2010

Vendim Nr.1412, date 23.09.2010 Shqyrtimin e ankimit admin të, Sipërmarrësit Alternativë  Albanian Telecommunications Network (ATN) sh.p.k, në lidhje me VKD nr. 1345, 1346 dhe 1347 datë 23.07.2010

Vendim Nr.1411, date 23.09.2010 Shqyrtimin e ankimit administrativ të, Shoqatës së Operatorëve Alternativë, në lidhje me VKD nr. 1345, 1346 dhe 1347 datë 23.07.2010

Vendim Nr.1410, date 23.09.2010 Shqyrtimin e ankimit admin të Sipërmarrësit Alternativë Albfrut 2005  sh.p.k, në lidhje me VKD nr. 1345, 1346 dhe 1347 datë 23.07.2010

Vendim Nr.1409, date 23.09.2010 Shqyrtimin e ankimit administrativ të Sipërmarrësit Alternativë  Nisatel   sh.p.k, në lidhje me VKD nr. 1345, 1346 dhe 1347 datë 23.07.2010

Vendim Nr.1408, date 23.09.2010 Shqyrtimin e ankimit administrativ të Sipërmarrësit Alternativë FBD  sh.p.k, në lidhje me VKD nr. 1345, 1346 dhe 1347 datë 23.07.2010

Vendim Nr.1407, date 23.09.2010 Shqyrtimin e ankimit admin të Sipërmarrësit Alternativë  EJ&BI  sh.p.k, në lidhje me VKD nr. 1345, 1346 dhe 1347 datë 23.07.2010

Vendim Nr.1406, date 23.09.2010 Shqyrtimin e ankimit admin te AMC per VKD nr.1345, date 23.07.2010

Vendim Nr.1405 date 23.09.2010 Shqyrtimin e ankimit admin të Sipërmarrësit Alternativë Abisssnet sh.a, në lidhje me VKD nr. 1345, 1346 dhe 1347 datë 23.07.2010

Vendim Nr.1404 date 23.09.2010 Per ankimin administrativ te Vodafone Albania per VKD nr 1346 date 23.07.2010

Vendim Nr.1393 datë 27.09.2010 Miratimi i Kontratës së Plus Communication sh.a me pajtimtarin

Vendim Nr.1392, date 23.09.2010 Mbylljen e proçedimit administrativë të filluar me VKD nr. 1329, datë 15.07.2010 Per zgjidhje mosmareveshje interkonjeksioni midis MSI Telcom sh.p.k dhe AMC sh

Vendim Nr 1373 date 10 09 2010 per disa ndryshime ne Rregulloren e Akses Intekonjeksionit

Vendim Nr 1370, date 01.09.2010 Per shqyrtimin e ankimit administrativë të AMC sh.a mbi VKD nr. 1332, datë 15.07.2010

Vendim Nr.1369, date 28.08.2010 Për miratimin e ndryshimeve ne Rregulloren Per pajisjet radio dhe fundore te telekomunikacioneve

Vendim Nr 1368 date 28.07.2010 per ankimet administrative te shoqates per Mbrojtjen e Konsumatoreve

Vendim Nr.1367, date 25.08.2010 Per kufizim dhe publikim komentesh UMTS

Vendimi Nr 1355 date 06 08 2010 per mbylljen e procedimit administrativ mbi zgjidhjen e mosmarreveshjes midis Albtelecom sh.a, Albanian Mobile Communications sh.a dhe Vodafone Albania sh.a.

Vendimi Nr 1354 date 06 08 2010 per mbylljen e procedimit administrativ mbi zgjidhjen e mosmarreveshjes midis Neofone sh.p.k, UNIFI Holdings dhe Albanian Mobile Communications sh.a.

Vendim Nr.1353, date 06.08.2010 Fillim procedimi administrativ midis Albtelecom sh.a dhe Albanian Mobile Communications sh.a.

Vendim Nr.1352, date 06.08.2010 fillim procedimi administrativ midis Mobitel WLS shp.k dhe Albanian Mobile Communications sh.a.

Vendim Nr.1349, date 28.07.2010 Per mbyllje procedimi per zgjidhje mosmarreveshje midis ATN dhe Albetelecom sh

Vendim Nr.1348 date 26.07.2010 per deklarimin me FNT te Albtelecom_telefoni fikse dhe interkoneksion

Vendim Nr 1347 date 23.07.2010 ankimi administrativ VODAFONE Albania

Vendim Nr 1346 date 23.07.2010 ankimi administartiv i Eagle Mobile

Vendim Nr 1345 date 23.07.2010 ankimi administartiv AMC

Vendimi Nr.1332 date 15.07.2010 per ankimin administartiv AMC_Kontrata e pajtimtarit

Vendim Nr.1331 date 15.07.2010 per ankimin administrativ te Vodafone kontrata e pajtimtarit

Vendim Nr.1330 date 15.07.2010 per ankimin administrativ te Albtelecom

Vendim nr 1321 date 28.06.2010 per konsultim publik per rregulloren e AP dhe AI dhe disa ndryshime per ne Rregulloren per caktimin e Numrave

VKD Nr.1320, date 28.06.2010 Per zgjidhje mosmarrevshje interkonjeksioni midis Mobile 4AL dhe Albtelecom, Vodafone, AMC dhe Eagle Mobile

Vendim nr.1318 date 14.06.2010_per miratimin e specifikimeve teknike per Portabilitetin e numrit

Vendimi nr.1300, date 14.06.2010 Per miratimin e rregullores e akses dhe interkoneksionit

Vendim nr.1299, datë 11.06.2010 për Disa shtesa dhe ndryshime në rregulloren Për regjistrimin dhe administrimin e emrave të domain-eve nën.al

Vendim nr.1296, date 11.06. 2010 për miratimin e dokumentit Rregullore per procedurat e zgjidhjeve te mosmarreveshjeve

Vendim Nr.1294, datë 11.06.2010 Mbi dhenien e te drejtes se perdorimit ne brezin e frekuencave 1800-1805 MHz

Vendim Nr.1279, datë 20.05.2010 “Fillimin e procedimit administrativ per zgjidhje mosmarreveshje interkoneksioni midis Sipermarresve Alternative dhe Albtelecom sh.a, AMC sh.a, Vodafone sh.a”

Vendim Nr.1278 dt.30.04.2010 Ankimi i Albtelecom per tarifat e miratuara

Vendim nr.1267 date 28.04.2010 Miratimi i Kontrates se Eagle Mobile me Pajtimtarin Telefoni Celulare

Vendim nr.1266 date 28.04.2010 Miratimi i Kontrates se Vodafone Albania me Pajtimtarin Telefoni Celulare

Vendim nr.1265 date 28.04.2010 Miratimi i Kontratave te Albtelecom me Pajtimtaret Telefoni Fikse dhe ADSL

Vendim nr.1264 date 28.04.2010 Miratimi i Kontrates se AMC sha. me Pajtimtarin Telefoni Celulare

Vendim nr.1263 date 28.04.2010 Miratimi i MRP finale dhe shtyrje afati projekti BULRAIC per telefonine celulare

Vendim nr.1262 date 28.04.2010 Miratimi i MRP finale dhe shtyrje afati projektit te kostove BULRAIC Albtelecom

Vendim Nr.1261 dt.28.04.2010 Fillim procedimi mbi mosmarrveshjen Alban Tirana-Albtelecom

Vendim nr.1260, datë 28.04.2010 per keshillim publik “Mbi dhenien e te drejtave te perdorimit ne brezat e frekuencave qe ofrojne sherbime UMTS“

Vendim nr.1258, datë 16.04.2010 per miratimin e menyres te shfrytezimit te brezit BWA

Vendim nr.1257, datë 16.04. 2010 per rregullat e administrimit te NSPC-ISPC

Vendim nr.1256, datë 16.04. 2010 per miratimin e “ Rregullore per cilesine e sherbimit“

Vendim nr.1255, datë 16.04.2010 per “Miratimin e Planit te Perdorimit te Frekuencave”

Vendim nr.1222, datë per miratimin perfundimtar te rregullores per sherbimin radioamator

Vendim nr.1221, datë 13. 04. 2010 per miratimin e rregullores ALD dhe kodit AAIC

Vendim nr.1220 , datë 13. 04. 2010 per Konsultim Publik ‘Analize Tregu Broadband dhe LLU’

Vendim nr.1219 , datë 07. 04. 2010 per miratimin e rregullores te ‘Portabilitetit te numrit’

Vendim nr.1216, datë 07. 04. 2010 për Miratimin e pagesës për regjistrimin e domain nen cc.TLD.al

Vendim nr.1215, datë 07.04.2010 per publikimin e raportit mbi keshillimin publik te realizuar per Pagesat qe kryhen ne AKEP

Vendim nr.1214, datë 07.04.2010 për Miratimin e Rregullores per te dhenat statistikore dheose fiananciare periodike

Vendim nr.1213, date 07.04.2010 per pagesat qe kryhen ne AKEP

Vendim Nr.1212, date 31.03.2010  per deklarimin OFNT te Eagle Mobile Sh.a.

Vendim Nr.1211, date 31.03.2010 per deklarimin OFNT te Vodafone Albania Sh.a.

Vendim Nr.1210, date 31.03.2010  per deklarimin OFNT te AMC Sh.a.

Vendim  Nr.1200, datë 19.03. 2010 për një ndryshim në VKD  Nr. 745 datë 26.06.2009

Vendim Nr.1183, date 10.03. 2010 per miratimin e Udhezuesit per Keshillimin Publik

Vendim Nr.1182, date 10. 03. 2010 per miratimin e tarifave te F4 Albtelecom

Vendim Nr.1178, datë 25.02. 2010 Nje ndryshim ne VKDrejtues nr. 1128, datë 26.01.2010 “Per miratimin dokumentit per keshillim publik “Mbi pagesat qe kryhen ne  AKEP“.

Vendim Nr.1175, datë 19. 02. 2010 per miratimin per keshillim publik te rregullores per ALD dhe kodin AAIC.

Vendim nr.1174 datë 19.02.2010 për miratimin për këshillim publik të Rregullores “Për shërbimin radioamator në Republikën e Shqipërisë”

Vendim nr.1173, datë 19.02.2010 per ndryshim në VKD nr.745 datë 26.06.2009, per AI te Mobile 4 AL

Vendim nr.1171, datë 19.02.2010 per miratimin e Dokumentit për këshillim publik “Rregullore per treguesit e cilesise se sherbimit”

Vendim nr.1170, datë 19.02.2010 per miratimin e projekt-rregullores per: “Pagesat per mbikqyrjen e tregut te komunikimeve elektronike”

Vendim Nr.1130 datë 01.02.2010 “ Për këshillim publik për dhënien në përdorim të brezave të frekuencave “BWA – akses pa tela në brez të gjerë”

Vendim Nr.1128, date 26.01.2010 “Miratimin e dokumentit për këshillim publik “Mbi pagesat që kryhen në AKEP”.

Vendim nr.1127, datë 08.01.2010 për “Shqyrtimin e ankimit administrativ të Mobitel WLC”

Vendimi Nr.1126, datë 08.01.2010 “Per kushtet e perdorimit te frekuencave dhe kerkesat teknike per pajisjet radio qe perdoren pa autorizim individual”.

Leave a reply