Vendime të Këshillit Drejtues , Viti 2009

Vendim nr.1059, datë 25.11.2009 mbi përfundimin e procedimit administrativ midis Albania Carrier Telecommunications dhe Vodafone Albania”

Vendm nr.1058, datë 25.11.2009 “Mbi përfundimin e procedimit administrativ midis Albtelecom Sh.a dhe Fjoers Online, US Partners”

Vendim nr.1055 date 17.11.2009 per ndryshimin e Aneksit 1 te VKD nr.637 date 26.12.2009 të “Ambasadës së Mbretërisë së Danimarkës”

Vendim nr.1053 date 17.11.2009 per “ Revokimin e Autorizimit Individual të sipërmarrësit “S.A.V.”

Vendim nr.1052 date 17.11.2009 për caktim numeracioni sipërmarrësit “Call Me”

Vendim nr.1051 date 17.11.2009 për revokimin e VKD Nr. 588 date 26.12.2008, AI te sipërmarrësit “Arlindi06”

Vendim nr.1050 date 17.11.2009 për pajisjen me Autorizim Individual te sipermarresit “E.D.K. SECURITY”

Vendim nr.1049 date 17.11.2009 për caktimin e dy kodeve të shkurtër sipërmarrësit “Interkom Albania”

Vendim nr.1048, datë 17.11.2009 për shfuqizimin e VKD nr.644, AI për sipërmarrësin Bankën së Parë të Investimeve.

Vendim nr.1047, datë 17.11.2009 për “Revokimin e Autorizimit Individual të sipërmarrësit “GEAM 1”

Vendim nr.1046, datë 17.11.2009 për caktim numeracioni sipërmarrësit “Neofone” shpk.

Vendim nr.1045, datë 17.11.2009 për pajisjen me AI Z.George Strum (person fizik)

Vendim nr.1044, datë 17.11.2009 për pajisjen me AI te sipërmarrësit “Ora” shpk

Vendim nr.1043, datë 17.11.2009 për pajisjen me AI te sipërmarrësit “Top Gold” shpk

Vendim nr.1042, datë 17.11.2009 për pajisjen me AI te sipermarresit “Dynamic Sound” shpk

Vendim nr.1041, datë 17.11.2009 per pajisjen me AI te sipërmarrësit “STI Security”

Vendim nr.1040, datë 17.11.2009 per pajisjen me AI te sipermarresit “Radio Scorpion” shpk

Vendim nr.1039, datë 17.11.2009 per pajisjen me AI te sipermarresit “Radio EuroStar Music” shpk

Vendim nr.1038, datë 17.11.2009 për caktim numeracioni sipërmarrësit “Fjoers Online” shpk

Vendim nr.1037, datë 17.11.2009 për caktimin e dy kodeve të shkurtër sipërmarrësit “Fast Europe Ventures” shpk

Vendim nr.1031, datë 20.11 .2009 per miratimin e dokumentit për këshillim publik per dhenien ne perdorim te brezave te frekuencave “BWA-akses pa tela ne brez te gjere”

Vendim nr.1030 , datë 17. 11. 2009 për miratimin e dokumentit “Analize e Tregut te Linjave me Qera”

Vendim nr.1029, datë 16.11.2009 per miratimin e publikimit te komenteve te paleve te interesuara për Portabilitetin e Numrit”

Vendim nr.1027, date 06.11.2009 për amendimin e AI te sipërmarrësit “F.P.M.”

Vendim nr.1026, datë 06.11.2009 për disa saktësime numeracioni në VKD nr.923 të sipërmarrësit “Tele.Co Construction”

Vendim nr.1025, datë 06.11.2009 për amendimin e AI te sipërmarrësit “Semani” sh.p.k.

Vendim nr.1024, datë 06.11.2009 për disa saktësime numeracioni në VKD nr.927 të sipërmarrësit “Abcom” shpk

Vendim nr.1023, datë 06.11.2009 për amendimin e AI te sipërmarrësit “Ufo University Security” sh.p.k.

Vendim nr.1022, datë 06.11.2009 per pajisjen me AI te sipermarresit “OKTAPUS 1 SECURITY” sh.p.k

Vendim nr.1021, datë 06.11.2009 per caktim numeracioni sipërmarrësit “Shkodra Intel.TV” sh.p.k

Vendim nr.1020, datë 06.11.2009 per amendimin e AI te sipërmarrësit “Anakonda” sh.p.k.


Vendim nr.1019, datë 06.11.2009 për caktim numeracioni sipërmarrësit “Bitri” sh.p.k


Vendim nr.1016, datë 28.10.2009 mbi “Shqyrtimin e praktikes se aplikimit te subjektit “Mobile Broadband Network Albania”


Vendim nr.995, datë 09.10.2009 për caktimin e kodit të shkurtër (0) 801 711 sipërmarrësit “Albania Satellite Communication” sh.p.k

Vendim nr.992, datë 08.10.2009 per pajisjen me AI te sipërmarrësit “STIVI – 94” sh.p.k.

Vendim nr.920/1, datë 07.08.2009 për nje ndryshim ne VKD nr.920, date 30.07.2009

Vendim nr.976, datë 18.09.2009 per “Miratimin e dokumentit rregullator për këshillim publik “Termat Teknike dhe Komerciale për Zbatimin e Portabilitetit te Numrit” Vendim Nr.967, datë 04.09.2009 per miratimin e Autorizimit Individual për sipërmarrësin “AUTORITETI PORTUAL DURRES”

Vendim Nr.966, date 04.09.2009 për amendimin e Autorizimit Individual te sipërmarrësit “S.S.X”

Vendim nr.965,datë 04.09.2009 për amendimin e AI te sipërmarrësit “Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve”

Vendim nr.964, datë 04.09.2009 për revokim te VKD nr.852, për dhënien e AI sipërmarrësit “FIRDEUS SECURITY”

Vendim nr.962,datë 04.09.2009 për revokim te VKD nr.787, për dhënien e AI sipërmarrësit “APOLLONIA”

Vendim Nr.963, datë 04.09.2009 për revokim te VKD nr.796, për dhënien e AI sipërmarrësit “VELAJ”

Vendim Nr.955, datë 01.09.2009 për ndryshimin e vendimit nr. 580,për transpozimin e licenses se sipërmarrësit “Albanian Satellite Communications”

Vendim nr.944, datë 25.08.2009 mbi nxjerrjen e vendimit të ndërmjetëm për procedimin administrativ për “Zgjidhje Mosmarrveshje interkoneksioni midis AMC dhe Eagle Mobile ”

Vendim nr.940, datë 17.08.2009 për miratimin për konsultim publik të projektaktit normativ “Udhëzues për procedurat e këshillimit me publikun”

Vendim nr.934, date 12.08.2009 për miratim të Autorizimit Individual të sipërmarrësit “Eden”

Vendim nr.933, datë 12.08.2009

Vendim nr.920, datë 30.07.2009 për miratimin e dokumentit “Projekt Rregullore e Akses dhe Interkoneksionit: Keshillim Publik”

Vendim nr.919, datë 03.08.2009 per komentet per projektdokumentin “Politikat per Komunikimet Elektronike ne Republiken e Shqiperise”

Vendim nr.747, datë 17.07.2009 për miratimin e dokumentit rregullator “Rregullore për analizën e tregut”

Vendim nr.746, datë 17.07.2009 , “Për caktimin dhe zbatimin e masave të cilat do të mundësojnë funksionimin procedurial të Këshillit Drejtues të AKEP-it”

Vendim Nr. 745, datë 26.06.2009“Për dhënien e AI sipërmarrësit për ofrimin e rrjeteve dhe komunikimeve elektronike (telefoni e lëvizshme) GSM në Republikën e Shqipërisë – “Mobile 4 AL” sh.a”

permarresit “Ambasada e Republikes se Sllovakise”

Leave a reply