Vendime të Këshillit Drejtues, VITI 2021

Vendim Nr.17, datë 04.10.2021 – Për Shtyrjen e afatit të hyrjes në fuqi të Rregullores Nr.49, datë 11.03.2021, “Për mbrojtjen e konsumatorëve dhe pajtimtarëve të shërbimeve të komunikimeve elektronike publike”

Vendim Nr.12, datë 31.08.2021 -Për “Miratimin për këshillim publik të dokumentit: Mbi disa shtesa e ndryshime të Aneksit 1, tëRregullores nr.12, datë 07.04.2010 “Për të dhënat statistikore dhe financiare periodike të sipërmarrësve të rrjeteve dhe/ose shërbimeve të komunikimeve elektronike” e ndryshuar.

Vendim Nr. 11, datë 22.07.2021 – Për “ Miratimin për këshillim publik të dokumentit: Rregullore për Procedurat e Njoftimit dhe Këshillimit publik”

Vendim Nr. 10, datë 22.07.2021 – Për “Miratimin dokumentit: Rezultatet e modelit të kostove të shërbimeve me shumicë të rrjeteve celularë.”

Vendim Nr.9, datë 09.06.2021 – Për Miratimin e dokumentit: “Rregullore mbi Zbatimin e Politikës së Përdorimit të Drejtë dhe Metodologjinë e Vlerësimit të Qëndrueshmërisë së Heqjes së Tarifave Roaming me Pakicë (RLAH) me Ballkanin Perëndimor” dhe dokumentet plotësuese.   (Aneks 1 i Udhëzimeve të AKEP për FUP Qëndrushmeria RLAH WB)

Vendim Nr.8, datë 27.05.2021 – Mbi miratimin për këshillim publik të dokumentit: Rezultatet e modelit të kostove të shërbimeve me shumicë të rrjeteve celularë

Vendim Nr. 4, datë 28.04.2021 – Për “Miratimin e Raportit të veprimtarisë së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) për vitin 2020”

Vendim Nr.3, datë 01.04.2021 – Për Miratimin e dokumentit: “Modeli i referencës së dokumentit për ndërtimin e modelit të kostove për shërbimet mobile”

Vendim Nr.2, datë 11.03.2021 – Për “Miratimin e dokumentit:”Rregullore për mbrojtjen e konsumatorëve dhe pajtimtarëve të shërbimeve të komunikimeve elektronike publike”‘

Vendim Nr.1, datë 14.01.2021 – Për “Miratimin për këshillim publik të dokumentit: Rregullore mbi Zbatimin e Politikës së Përdorimit të Drejtë dhe Metodologjinë e Vlerësimit të Qendrueshëm të Heqjes së Tarifave Roaming me Pakicë (RLAH) me Ballkanin Perëndimor”

Vendim Nr.24, datë 26.11.2020 – Për “Miratimin për këshillim publik të dokumentit: Modeli i referencës së dokumentit për ndërtimin e modelit të kostove për shërbimet mobile”

Vendim Nr. 23 , datë 26.11.2020 – Për “Kalimin e të drejtave dhe detyrimeve të caktuara në aktet rregullatore të nxjerra nga AKEP si dhe Autorizimet e Përgjithshme dhe Individuale të sipërmarrësit Abcom sh.p.k tek sipërmarrësi Vodafone Albania sh.a ”

Vendim Nr.20, datë 25.09.2020 – Për miratimin për këshillim publik të dokumentit: “Rregullore për mbrojtjen e konsumatoreve dhe përdoruesve të shërbimeve të komunikime elektronike”

Vendim Nr.13, datë 30.6.2020 – Për “Dhënien e Autorizimit Individual shoqërisë “Posta Shqiptare” sh.a për ofrimin e Shërbimit Universal Postar”

Vendim Nr.12, datë 16.06.2020 – Për “Miratimin e dokumentit përfundimtar: Analizë e tregut të shërbimeve postare dhe vlerësimit të ofruesve të mundshëm të shërbimit universal”

Vendim Nr.11, Datë 16.06.2020 – Për “Mbi përfundimet e arritura pas këshillimit publik të dokumentit : “Analizë tregu e telefonisë celulare për tregjet me shumicë të terminimit të thirrjeve në rrjetet celulare , përfshirë terminimin e thirrjeve hyrëse ndërkombëtare”

Vendim Nr. 10, datë 28.05.2020- Për miratimin për këshillim publik të dokumentit “Për disa shtesa dhe ndryshime në
Aneksin E, të Rregullores nr.47, datë 26.10.2017, “Për zbatimin e regjimit tëAutorizimit të Përgjithshëm””.

Vendim Nr. 9, datë 24.04.2020 – “Mbi përfundimet e arritura pas këshillimit publik për dokumentin “Analizë e tregut me shumicë të akses origjinimit në rrjetet celulare”

Vendim Nr.8, datë 24.04.2020 – Për miratimin e Raportit të veprimtarisë së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) për vitin 2019

Vendim Nr. 7, datë 22.04.2020 – Për miratimin e dokumentit: “Rregullore për zbatimin e rregullit teknik për pajisjet radio”.

Vendim Nr.6, datë 16.04.2020 – Për miratimin për këshillim publik të dokumentit: “Analizë e tregut të shërbimeve postare dhe vlerësimi të ofruesve të mundshëm të shërbimit universal”.

Vendim Nr.5, datë  16.04.2020 – Mbi pezullimin e afatit të shqyrtimit të ankimit administrativ të ofruesit të shërbimeve universale postare, “Posta Shqiptare sh.a”, kundër masës administrative të dënimit me gjobë, si pasojë  e shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore. 

 

Vendim Nr.4, datë 25.03.2020- Për “Pezullimin e mbledhjeve të Këshillit Drejtues në selinë e AKEP dhe realizimin e proçesit të vendimmarrjes nëpermjet mjeteve të komunikimeve elektronike, deri në përfundimin e periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19 ”.

 

Vendim Nr.3, datë 24.02.2020 – “Për disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren e Brendshme për Funksionimin e Këshillit Drejtues të AKEP, miratuar me VKD nr.7, datë 16.02.2017”

 

Vendim Nr. 2, datë 30.01.2020 – Për miratimin e dokumentit “Plani Strategjik i Inspektimit për Sipërmarrësit e Shërbimeve Postare”

 

Vendim Nr.1, datë 30.01.2020- Për miratimin e dokumentit  “Plani Strategjik i Inspektimit të Sipërmarresive të Rrjeteve dhe Shërbimeve të Komunikimeve Elektronike “

 

Leave a reply