Vendime të Këshillit Drejtues, Viti 2018

Vendim Nr.100 datë 24.12.2018 për “Miratimin e Strategjisë dhe Planit të Veprimit të AKEP për vitin 2019”

Vendim Nr.99, datë 24.12.2018 mbi “Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Adanet sh.p.k, kundër masës administrative të dënimit me gjobë”

Vendim Nr.96 datë 10.12.2018 për “Shqyrtimin e ankimit të sipërmarrësit Neofone sh.p.k., me objekt: “Mosdhënia e aksesit në rrjet dhe mosarritja e lidhjes së marrëveshjes së interkoneksionit për terminimin e thirrjeve ndërkombëtare në rrjetin e Albtelecom sh.a.”

Vendim Nr.95 datë 10.12.2018 për “Përfundimin e procedimit Administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes midis Nisatel sh.p.k – Albtelecom sh.a”

Vendim Nr.92 , datë 27.11.2018 për “Disa shtesa në dokumentin e tenderit publik me procedurë të hapur me objekt: “Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 MHZ (792-862 MHZ), REF. 1X10 MHZ i çiftuar -800-2018″, miratuar me Vendim të Këshillit Drejtues Mr.47, datë 5.7.2018”

Vendim Nr.91, datë 20.11.2018 për “Shqyrtimin e propozimit të grupit të inspektimit, për penalizimin me masë administrative kryesore gjobë si dhe dënime plotësuese ndaj subjektit të inspektuar “Unifi Holdings Inc, Dega në Shqipëri”

Vendim  Nr. 89 datë 15.11.2018 për “Shfuqizimin e Vendimit nr.78, datë 01.10.2018 të Këshillit Drejtues të AKEP “Për miratimin e dokumentit: “Analizë e Tregut Celular: Tregu me shumicë i aksesit dhe origjinimit; tregjet me shumicë të terminimit të thirrjeve ndërkombëtare dhe tregu me pakicë i shërbimeve celulare – dokument përfundimtar”, dhe shfuqizimin e vendimeve të Këshillit Drejtues  përkatësisht nr.79, nr.80, nr.81 dhe nr.82, datë 01.10.2018.

Vendim Nr.85 datë 30.10.2018 për “Fillimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së interkoneksionit midis Nisatel sh.p.k dhe Albtelecom sh.a”

Vendim Nr.82 datë 01.10.2018  për “Miratimin për këshillim publik të dokumentit ” Rregullimi i tarifave të Sipërmarrësve me fnt në tregun me shumicë të aksesit dhe origjinimit të shërbimeve celulare””

Vendim Nr.81 datë 01.10.2018 për “Përcaktimin e Sipërmarrësit Telekom Albania sh.a me fuqi të ndjeshme në tregun me shumicë të terminimit të thirrjeve ndërkombëtare si dhe masat përkatëse Rregullatore”

Vendim Nr.80 datë 01.10.2018 për “Përcaktimin e Sipërmarrësit Albtelecom sh.a me fuqi të ndjeshme në tregun me shumicë të terminimit të thirrjeve ndërkombëtare si dhe masat përkatëse Rregullatore”

Vendim Nr.79 datë 01.10.2018 për “Përcaktimin e Sipërmarrësit Vodafone Albania sh.a me fuqi te ndjeshme në tregun me shumicë të aksesit dhe origjinimit, tregun me shumicë të terminimit të thirrjeve ndërkombëtare dhe tregun me pakicë të shërbimeve celulare dhe masat përkatëse Rregullatore”

Vendim Nr.78 datë 01.10.2018 për  “Miratimin të dokumentit: “Analizë e tregut celular: tregu me shumicë i aksesit dhe origjinimit; tregjet me shumicë të terminimit të thirrjeve ndërkombëtare dhe tregu me pakicë i shërbimeve celulare – dokument përfundimtar”

Vendim Nr.77 datë 01.10.2018  për “Rregullimin e tarifave të Sipërmarrësve(1) me fuqi të ndjeshme në treg për terminimin e thirrjeve në rrjetet e tyre individuale publike të telefonisë fikse dhe vendosjen e masave rregulluese”

Vendim Nr.76 datë 01.10.2018  për “Rregullimin e tarifave të sipërmarrësit telekom albania sh.a.me fuqi të ndjeshme në treg për tregun me shumicë të terminimit të thirrjeve në rrjetin publik telekom albania drejt numrave gjeografikë fiks1 dhe vendosjen e masave rregulluese”

Vendim Nr.75 datë 01.10.2018  për  “Rregullimin e tarifave të sipërmarrësit albtelecom sh.a. me fuqi të ndjeshme në treg për tregun me shumicë të terminimit dhe tranzitimit të thirrjeve në rrjetin fiks Albtelecom sh.a

Vendim Nr.74 datë 01.10.2018  për “Miratimin e dokumentit: Rregullimi i tarifave të Sipërmarrësve me fnt në tregjet me shumicë të terminimit dhe tranzitimit te thirrjeve në rrjetet fikse”

Vendim Nr.73 datë 01.10.2018  për “Rregullimin e tarifave të sipërmarrësit Albtelecom sh.a. me fuqi të ndjeshme në treg për tregun me shumicë të terminimit të thirrjeve në rrjetin publik telefonik të lëvizshëm Albtelecom sh.a”

Vendim Nr.72 datë 01.10.2018  për “Rregullimin e tarifave të sipërmarrësit Telekom Albania sh.a. me fuqi të ndjeshme në treg për tregun me shumicë të terminimit të thirrjeve në rrjetin publik telefonik të lëvizshëm Telekom Albania”

Vendim Nr.71datë 01.10.2018 për “Rregullimin e tarifave të sipërmarrësit Vodafone Albania sh.a.me fuqi të ndjeshme në treg për tregun me shumicë të terminimit të thirrjeve në rrjetin publik telefonik të lëvizshëm Vodafone Albania”

Vendim Nr.70 datë 01.10.2018 për “Miratimin e dokumentit: Rregullimi i tarifave të Sipërmarrësve me fnt në tregjet me shumicë të terminimit te thirrjeve në rrjetet celulare – dokumenti përfundimtar”

Vendim Nr.69 datë 01.10.2018 për “Shqyrtimin e ankimit administrativ të subjektit regjistrues të domaineve nën .al “Shqipëriacom sh.p.k” për anullimin e vendimit të këshillit drejtues nr.41, datë 04.06.2018”

Vendim Nr.68 datë 01.10.2018 për ““Shqyrtimin e ankimit administrativ të subjektit regjistrues të domaineve nën .al “WEBHOST sh.p.k”” për kundërshtimin e pjesshëm të vendimit nr. 41 datë 04.06.2018 të Këshillit Drejtues të AKEP””

Vendim Nr.67 datë 01.10.2018 për “Disa shtesa dhe ndryshime në rregulloren nr. 2 datë 21.02.2008 “Për regjistrimin dhe administrimin e emrave të domaineve nën .al dhe nëndomainet .gov.al, .mil.al, .edu.al, .com.al, .org.al dhe .net.al” e ndryshuar”.

Vendim Nr.66, datë 24.09.2018 për “Disa shtesa dhe ndryshime në dokumentin e tenderit publik me procedurë të hapur me objekt: “Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 MHz (792-862 MHz)”, ref. 1×10 MHz i çiftuar-800-2018”, miratuar me vendim të Këshillit Drejtues nr. 47, datë 5.7.2018”.

Vendim Nr.65, datë 24.09. 2018 për “Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit “wings. co degë e shoqërisë së huaj” sh.p.k, kundër masës administrative të dënimit me gjobë”

Vendim Nr.64, datë 13.09.2018 për “Përfundimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes midis Abcom sh.p.k dhe Gerantina Zylo, Person Fizik (Fastnet)”

Vendim Nr.63, datë 13.09.2018 mbi “Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit “PC STORE” sh.p.k, kundër masës administrative të dënimit me gjobë”

Vendim Nr.62, datë 13.09.2018 për “Fillimin e procedimit administrativ për shqyrtimin e kërkesës në lidhje me portimin e numrave të subjektit Bufalo sh.p.k”

Vendim Nr.61, datë 13.09.2018 mbi “Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit “Silvana Miho” person fizik, kundër masës administrative të dënimit me gjobë”

Vendim Nr.60, datë 13.09.2018 mbi “Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit “Lybeshari” sh.p.k, kundër masës administrative të dënimit me gjobë”

Vendim Nr.59, datë 31.08.2018 për “Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit “Albtelecom sh.a”, me objekt ndryshimin e vendimit të Këshillit Drejtues të AKEP Nr.47, datë 05.07.2018, “Për miratimin e dokumentit të tenderit publik me procedurë të hapur me objekt:Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 Mhz (792-862)”, ref. 1×10 i çiftuar -800-2018″

Vendim Nr.58, datë 03.08.2018 për “Shtyrjen e afatit për përfundimin e shqyrtimit të ankimimit administrativ, të subjektit regjistrues “ShqipëriaCom sh.p.k” kundër Vendimit të Këshillit Drejtues Nr.41 datë 04.06.2018″

Vendim Nr.57, datë 03.08.2018 për “Shtyrjen e afatit për përfundimin e shqyrtimit të ankimimit administrativ, të subjektit regjistrues “Webhost sh.p.k” kundër Vendimit të Këshillit Drejtues Nr.41 datë 04.06.2018″

Vendim Nr.56 datë 03.08.2018 për “Një ndryshim në vendimin Nr.41, datë 04.06.2018, “Për disa shtesa dhe ndryshime në rregulloren Nr.2 datë 21.02.2008″Për administrimin e emrave të domaineve nën .al dhe nëndomainet .gov.al, .mil.al, edu.al, .com.al, org.al dhe .net.al””

Vendim Nr.55, datë 03.08.2018 për “Shtyrjen e afatit për përfundimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes midis sipërmarrësit Abcom sh.p.k dhe Gerantina Zylo, Person Fizik (Fastnet)”

Vendim Nr.54, datë 03.08.2018 për “Shqyrtimin e propozimit të grupit të inspektimit, për penalizimin me masë administrative me gjobë ndaj subjektit të inspektuar “Unifi Holdings inc, Dega në Shqipëri”

Vendim Nr.53, datë 08.08.2018 për “Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit të komunikimeve elektronike Elcom sh.p.k kundër masës administrative të dënimit me gjobë”

Vendim Nr.52, datë 03.08.2018 për “Miratimin e dokumentit “Rregullore e brendshme per hetimin administrativ të sinjalizimit, mbrojtjen e konfidencialitetit dhe për mbrojtjen nga hakmarrja””

Vendim Nr.51, datë 03.08.2018 për “Disa Shtesa dhe Ndryshime në aktin normativ administrativ “Rregullore e brendshme e funksionimit te administrates se Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare(AKEP)”, miratuar me VKD nr.6, datë 16.02.2017″

Vendim Nr.50, datë 31.07.2018  “Përfundimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes midis Albtelecom sh.a dhe Vodafone Albania sh.a”

Vendim Nr.49, datë 27.07.2018 për “Shqyrtimin e Ankimit Administrativ të Albtelecom sh.a. për ndryshimin e Vendimit të Këshillit Drejtues nr.37, datë 18.05.2018”

Vendim Nr.47, datë 05.07.2018 për Miratimin e dokumentit të tenderit publik me Procedurë të Hapur me objekt: “Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 mhz (792-862 mhz)”, ref. 1×10 mhz i çiftuar-800-2018.

Vendim Nr.41, datë 04.06.2018 Për “disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren nr.2 datë 21.02.2008 “Për regjistrimin dhe administrimin e emrave të domaineve nën .al dhe nëndomainet .gov.al,.mil.al,.edu.al,.com.al,.org.al dhe .net.al” e ndryshuar”

Vendim Nr.46, datë 29.6.2018 Për “Fillimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes midis sipërmarrësit Abcom sh.p.k dhe Gerantina Zylo, Person Fizik (Fastnet)

Vendim Nr.44, datë 19.6.2018 Për “Fillimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes midis Albtelecom sh.a dhe Vodafone Albania sh.a

Vendim Nr.40, datë 4.6.2018 Për ” Shqyrtimin e ankimit administrativ të Telecom Albania sh.a kundër vendimeve të Këshillit Drejtues të AKEP Nr.21 dhe Nr.23. datë 30.03.2018″

Vendim Nr.39, datë 4.6.2018 Për ” Shqyrtimin e ankimit administrativ të Neofone sh.p.k kundër vendimit të Këshillit Drejtues të AKEP Nr.22, datë 30.03.2018″

Vendim Nr.38, datë 4.6.2018 Për ” Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Neofone sh.p.k kundër vendimit të Këshillit Drejtues të AKEP Nr.21, datë 30.03.2018″

Vendim Nr.37,datë 18.05.2018 Për “Miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në Rregulloren nr. 27 datë 21.9.2012  “Mbi publikimin e informacionit për tarifat si dhe kushtet e aksesit dhe përdorimit të shërbimeve të komunikimeve elektronike publike”

Vendim Nr.35, datë 15.05.2018 Për “Shqyrtimin e Ankimit Administrativ të Sipërmarrësit Telekom Albania sh.a për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr.19, datë 16.03.2018 të Këshillit Drejtues të Akep”

Vendim Nr.34, datë 15.05.2018 Për “Shqyrtimin e Ankimit Administrativ të Sipërmarrësit Albtelecom sh.a për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr.19, datë 16.03.2018 të Këshillit Drejtues të Akep”

Vendim Nr.33, datë 14.05.2018 Për “Miratimin e qëndrimit të AKEP në përfundim të këshillimit publik ‘‘Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit të frekuencave të brezit 800 MHz (790-862 MHz)” dhe propozimin për Ministrin për procedurën e  dhënies në përdorim të tyre”

Vendim Nr.31, datë 20.04.2018 Për “Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Neofone për disa ndryshime dhe shtesa në vendimet Nr.12, Nr.13 dhe Nr.14 –datë 22.02.2018 të Këshillit Drejtues të AKEP”

Vendim Nr.30, datë 20.04.2018 Për “Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Neofone për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr.11, datë 22.02.2018 të Këshillit Drejtues të AKEP”

Vendim Nr.32, datë 24.04.2018 Për “Përfundimin e procedurës administrative të nisur nga AKEP me urdhër nr. 64, datë 26. 03. 2018 “ për vlerësimin e ndryshimit të kohëzgjatjes së vlefshmërisë së paketave tarifore celulare me parapagim nga 30 në 28 ditë”

Vendim Nr.25, datë 30.3.2018 Për “Miratimin për këshillim publik të Dokumentit: Rregullimi i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregjet me shumicë të terminimit dhe tranzitimit te thirrjeve në rrjetet telefonike publike nga vendodhje fikse – Këshillim Publik”

Vendim Nr.24, date 30.3.2018 Për “Përcaktimin e sipërmarrësve  me Fuqi të Ndjeshme në Treg për terminimin e thirrjeve në rrjetet e tyre individuale publike të telefonisë fikse dhe vendosjen e masave rregulluese” 

Vendim Nr.23, date 30.3.2018 Për “Përcaktimin e sipërmarrësit Telekom Albania Sh.a., sipërmarrës me Fuqi të Ndjeshme në Treg për terminimin e thirrjeve në rrjetin publik Telekom Albania drejt numrave gjeografikë 

Vendim Nr. 22, date 30.3.2018 Për “Përcaktimin e sipërmarrësit Albtelecom Sh.a., me Fuqi të Ndjeshme në Treg dhe vendosjen e masave rregulluese për shërbimet e terminimit dhe tranzitimit të thirrjeve në rrjet fiks” 

Vendim Nr.21, datë 30.3.2018 Për “Miratimin të Dokumentit: Analizë e tregut të telefonisë fikse: tregjet me shumicë të terminimit dhe tranzitimit të thirrjeve në rrjetet telefonike publike fikse – Dokument Përfundimtar”

Vendim Nr,19 datë 16.03.2018 Për Miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në rregulloren nr.43,datë 22.09.2016, “Për Mënyrën e Zbatimit të Portabilitetit të Numrit”

Vendim Nr.18 datë 16.03.2018 Për ” Miratimin për këshillim publik “Për disa ndryshime të Rregullores nr.27, datë 21.09.2012 “Mbi Publikimin e informacionit për tarifat si dhe kushtet e aksesit dhe përdorimit të shërbimeve të komunikimeve elektronike publike”

Vendim Nr.16 datë 22.02.2018 Për ” Miratimin për këshillim publik të dokumentit: “Analizë e tregut celular: tregu me shumicë i aksesit dhe origjinimit; tregjet me shumicë të terminimit të thirrjeve ndërkombëtare dhe tregu me pakicë i shërbimeve celulare – Këshillim publik”

Vendim Nr.15 datë 22.02.2018 Për ” Miratimin për këshillim publik të Dokumentit: Rregullimi i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregjet me shumicë të terminimit të thirrjeve në rrjetet celulare–Këshillim Publik 2″

Vendim Nr.14 datë 22.02.2018 Për ” Përcaktimin e sipërmarrësit Albtelecom Sh.a. me Fuqi të Ndjeshme në Treg (FNT) për terminimin e thirrjeve në rrjetin publik telefonik të lëvizshëm Albtelecom dhe vendosjen e masave rregulluese për FNT”

Vendim Nr.13 datë 22.02.2018 Për “Përcaktimin e sipërmarrësit Telekom Albania Sh.a. me Fuqi të Ndjeshme në Treg (FNT) për terminimin e thirrjeve në rrjetin publik telefonik të lëvizshëm Telekom Albania dhe vendosjen e masave rregulluese për FNT” 

Vendim Nr.12 datë  22.02.2018 Për “Përcaktimin e sipërmarrësit Vodafone Albania Sh.a. me Fuqi të Ndjeshme në Treg (FNT) për terminimin e thirrjeve në rrjetin publik telefonik të lëvizshëm Vodafone Albania dhe vendosjen e masave rregulluese për FNT” 

Vendim Nr.11 datë 22.02.2018 Për “Miratimin e Dokumentit “Analizë e tregut të shërbimeve celulare: tregjet me shumicë  të terminimit të thirrjeve në rrjetet individuale celulare – Dokumenti Përfundimtar”

Vendim Nr.10 datë 15.02.2018 Për “Miratimin për këshillim publik të Dokumentit:  Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 MHz (790-862 MHz)” 

Vendim Nr.04 datë 12.01.2018 Për “Për shqyrtimin e ankimit administrativ të regjistruesve kundër vendimit Nr. 4, datë 12.01.2018 “për marrjen disa masave mbi shqetësimet lidhur me emrat nën domain.al”.

Vendim Nr.03 datë 12.01.2018 Për “Shqyrtimin e ankimit administrativ të z. Afrim Reka kundër vendimit nr. 24, datë 15.12.2017 “për shqyrtimin e kërkesës së subjektit koha jonë në lidhje me  domain kohajone .al  ”.

Vendim Nr.02 datë 12.01.2018 Për ” miratimin e dokumentit për këshillim “Për disa ndryshime në Rregulloren nr. 2 datë 21.02.2008 “Për regjistrimin dhe administrimin e emrave të domaineve nën .al dhe nëndomainet .gov.al, .mil.al, .edu.al, .com.al, .org.al dhe .net.al” e ndryshuar”.

Leave a reply