NJOFTIM PËR SHTYRJE E DATËS SË TENDERIT 800 MHZ

Këshilli Drejtues i AKEP me vendimin nr. 92 datë 27.11.2018 ka miratuar “Disa shtesa në dokumentin e tenderit publik me procedurë të hapur me objekt: “Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 MHz (792-862 MHz)” ref. 1×10 MHz i çiftuar-800-2018, miratuar me vendim të Këshillit Drejtues Nr.47 datë 5.7.2018””.

Në vëmendje të shtesave dhe ndryshimeve në dokumentin e tenderit, AKEP, referuar përcaktimit ligjor të shprehur në pikën 6.2 të të Kreut III të VKM-së Nr.1252 datë 10.09.2008 “Për miratimin e Rregullave të zhvillimit të tenderit publik për dhënien e së drejtës të përdorimit të frekuencave”, e ndryshuar, zgjat afatin kohor për dorëzimin e ofertave, nga operatorët e interesuar, deri  në datën 7 Shkurt 2019.

 Dokumenti i Tenderit me ndryshimet përkatëse mund aksesohet në linkun e mëposhtëm:

 Dokumenti Tenderit

NOTIFICATION FOR DELAY OF THE DATE OF THE TENDER 800 MHZ

Steering Council of AKEP with decision no. 92 of 27.11.2018 has approved “Some changes to the public tender document with open procedure with the subject: “Giving rights to use in the frequency band 800 MHz (792-862 MHz)” ref. 1×10 MHz paired-800-2018, approved by decision of the Steering Council of AKEP No.47 date 5.7.2018 “”.

In consideration of the changes to the tender document, AKEP, referred to the legal definition expressed in point 6.2 of Chapter III of DCM No. 1252, dated 10.09.2008 “On the approval of the rules of public tender development for the award of the public tender right of use of frequencies”, amended, extends the deadline for submitting bids by interested operators until 7 February 2019.

The Tender Document with the relevant changes can be accessed on the following link:

Tender Document

Leave a reply