e-Raportime

Per kryerjen e Raportimeve Online ju lutem gjeni si me poshte :

Statistika për Komunikimet Elektronike

Njoftim për Tarifa

Shërbimet Postare

Treguesit e Cilësisë së Sherbimit (QOS)

Masat Teknike dhe Organizative për të garantuar Sigurinë e Rrjeteve dhe Shërbimeve të Komunikmeve Elektronike

Dorëzimi i pasqyrave financiare dhe i bilancit vjetor, i Formularit të Deklarimit dhe Pagesës së Tatimit mbi Fitimin dhe i deklaratës së të ardhurave

Leave a reply