e – Konformiteti

VKM nr.378, datë 5.6.2019 “Për miratimin e Rregullit Teknik për pajisjet radio, njohjen e ndërsjelltë të vlerësimit të konformitetit të tyre dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara”, gjendet këtu

DCM no. 378 dated 5.6.2019 “On the approval of the Technical Rule for radio equipment, mutual recognition of their conformity assessment and determination of the list of harmonized standards”, can be found here

 

Rregullorja e AKEP për zbatimin e rregullit teknik për pajisjet radio, gjendet këtu

AKEP’s regulation for the implementation of the technical rule for radio equipment, can be found here

 

Njoftimi për Regjistrimin e pajisjeve radio, mund të dërgohet online në AKEP duke klikuar këtu

Notification for radio equipment registration, can be sent online at AKEP by clicking here:

 

Regjistri i pajisjeve radio të regjistruara në AKEP, gjendet këtu

Register of radio equipment registered at AKEP, can be found here:

 

Nënklasat dhe Ndërfaqet Radio gjenden në këtë link:

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26843 si dhe ne faqen e EFIS https://www.efis.dk/documents/51353

Subclasses and Radio interfaces can be found at this link:  https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26843 and here at EFIS: https://www.efis.dk/documents/51353

 

Lista e standartet të harmonizuara, të miratuara me VKM nr. 378, gjendet këtu

List of harmonized standards, approved by DCM no. 378, can be found here

 

Teksti i Deklaratës së Konformitetit gjendet në këtë link: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/9781/attachments/1/translations

Ose ne pdf, gjendet këtu

Declaration of Conformity text can be found at this link: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/9781/attachments/1/translations

Or here in pdf.

 

Leave a reply