Regjistrimi i domain-it

Për të regjistruar domain-in nëpërmjet AKEP ndiqen këto hapa:

  • Shkarkoni Formularin për Regjistrim Domain-i dhe e plotësoni atë sipas shënimeve në formular.
  • Dërgoni formularin e skanuar me e-mail ose me fax (adresa dhe numri i faksi gjenden në fund të formularit).
  • AKEP kontrollon aplikimin tuaj dhe do t’ju kthejë përgjigje me e-mail tek adresat e plotësuara në aplikim.
  • Nëse emri i domain–it është i lirë dhe aplikimi juaj është i rregullt, atëhere AKEP ju dërgon faturën me e-mail tek adresat e plotësuara në formular.
  • AKEP konfirmon kryerjen e pagesës dhe kryen regjistrimin e emrit të domain-it.

Ju mund te kryeni regjistrimin e domain-it tuaj dhe nepermjet AKEP duke ndjekur proceduren e percaktuar ne Rregulloren e Administrimit te Domain-eve duket perdorur formularet e meposhtem:

 

Leave a reply