Faturimi

Sipërmarrësit që ofrojnë shërbim të qëndrueshëm telefonik duhet t’u ofrojnë pajtimtarëve të tyre faturë mujore. 
Në kontrata duhet të jetë e specifikuar që fatura e shërbimit do të jetë mujore, ndërsa pajtimtarët duhet të kenë të drejtën të kontrollojnë faturat e tyre dhe të paguajnë edhe pjesërisht, pra të ekzistojnë fatura me vlera të pjesshme.
Në këtë kontekst AKEP rekomandon që kontrata të përfshijë:

  • Specifikime të faturës së detajuar kur kërkohet nga pajtimtari;
  • Si do të emetohet fatura (në formë elektronike apo dorazi);
  • Koha e pagesës pas dërgimit të faturës;
  • Çmimi (kur është i aplikueshëm) i ndonjë lloj tarifimi;
  • Opsione të disponueshme për pajtimtarin për llojet e faturave, kur është e aplikueshme;
  • Pasojat e pagesave të vonuara të faturave.

Sipas legjislacionit aktual, fatura e detajuar për shërbimet telefonike publike duhet të përfshijë, edhe pagesën fikse mujore për shërbimin;

Në proçesin e faturimit, thirrjet me kohëzgjatje më të vogël se një sekond nuk bëjnë sens. Ekziston një kohë minimum që përbën atë që quhet “produkti i zërit”. Kjo plotëson nevojën minimale për përdoruesit për të realizuar kontaktin dhe nuk mund të konsiderohet një konsum minimum i detyrueshëm dhe aq më pak një tarifë aktivizimi.
Në vazhdim kjo kohë minimale, do të kishte sens për faturimin për/sekond pa kohëzgjatjen e thirrjes në total. Prandaj, gjithë sipërmarrësit kanë një tarifë të tillë – një kohë fillestare të ndjekur nga tarifimi për/sekond – duket mënyra më e mirë e sigurimit të raportit midis kërkesës për vendosjen e tarifave nga sipërmarrësit dhe legjislacionit që lidhet me to.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a reply