Cilësia e Shërbimit

Që përdoruesit të jenë të informuar kur duhet të zgjedhin një sipërmarrës të shërbimit të qëndrueshëm telefonik, apo ofertën që plotëson më mirë kërkesat e tyre, ata duhet të jenë të mirëinformuar dhe me cilësinë e shërbimit të çdo sipërmarrësi. Kjo përfshin dhe sipërmarrësin e shërbimit universal.

 

Sipërmarrësit duhet të publikojnë nivelet e cilësisë që ata ofrojnë në kontratat e shërbimit, bashkë me detajet e skemave të kompesimit dhe rimbursimit në rastin e mungesës së niveleve të cilësisë së ofruar.

Kjo do të thotë që në rastin kur sipërmarrësi merr përsipër të sigurojë nivele të caktuara të cilësisë dhe nuk i përmban ato, përdoruesi ka të drejtën e kompesimit, të cilën duhet ta kërkojë direkt nga sipërmarrësi, ose nëpërmjet AKEP, ose gjykatës. Nëse sipërmarrësi zgjedh të ofrojë shërbime jo me cilësinë e kërkuar, kjo gje duhet specifikuar në Kontratën e pajtimit.

 

Në të gjitha rastet, sipërmarrësit e shërbimit të qëndrueshëm telefonik duhet të bëjnë të disponueshëm, përpara nënshkrimit të kontratës, të qartë, të krahasueshëm  dhe të përditësuar informacionin mbi cilësinë e shërbimit që ata ofrojnë.

Kontrata duhet të përmbajë qartë  nivelet e cilësisë së së shërbimit që sipërmarrësi merr përsipër të sigurojë për përdorueisn, d.m.th. minimumi i niveleve të cilësisë së shërbimit që çon në pagesën e kompesimit ose të rimbursimit kur nuk sigurohet cilësia e duhur.

 

 

Leave a reply