Rregullore

RREGULLORE PËR ZBATIMIN E FUP DHE QËNDRUESHMËRINË E RLAH ME BALLKANIN PERËNDIMOR

Udhëzime për zbatimin e RLAH dhe FUP për roamingun me Ballkanin Perëndimor

Aneks 1 i Udhëzimeve të AKEP për  FUP Qëndrueshmëria RLAH WB

RREGULLORE E BRENDSHME PËR FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT DREJTUES
RREGULLORE PËR FUNKSIONIMIN E ADMINISTRATËS SË AUTORITETIT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE
METODIKA E INSPEKTIMIT TË VEPRIMTARISË SË SIPËRMARRËSVE TË RRJETEVE DHE SHËRBIMEVE TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE
RREGULLORE PËR MBROJTJEN E KONSUMATORËVE DHE PAJTIMTARËVE TE SHËRBIMEVE TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE PUBLIKE 
RREGULLORE PËR ZBATIMIN E RREGULLIT TEKNIK PËR PAJISJET RADIO
RREGULLORE PËR  AKSESIN DHE INTERKONEKSIONIN
RREGULLORE PËR MONITORIMIN E SPEKTRIT TË FREKUENCAVE
RREGULLORE NR.43 “PËR MËNYRËN E ZBATIMIN TË PORTABILITETIT TË NUMRIT”
RREGULLORE MBI MASAT TEKNIKE DHE ORGANIZATIVE PËR GARANTIMIN E SIGURISË SË RRJETEVE APO SHËRBIMEVE
RREGULLA PËR PËRDORIMIN E PËRBASHKËT TË FACILITETEVE DHE ASETEVE TË RRJETEVE TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE PUBLIKE
RREGULLORE PËR ADMINISTRIMIN E INTERFERENCAVE”
RREGULLORE PËR KUSHTET E PËRDORIMIT TË FREKUENCAVE PA AUTORIZIM INDIVIDUAL DHE KËRKESAT TEKNIKE PËR PAJISJET RADIO QË PËRDOREN NË KËTO BREZA
RREGULLA DHE UDHËZIME PËR NDARJEN E LLOGARIVE DHE LLOGARITJEN E KOSTOS PËR SIPËRMARRËSIT ME FUQI TË NDJESHME NË TREG (FNT) NË SHQIPËRI
TERMAT E PËRGJITHSHME TË KONTRATES SË PAJTIMIT PËR LIDHJEN DHE AKSESIN NË RRJETIN PUBLIK TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE
RREGULLORE PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT INDIVIDUAL PËR PËRDORIMIN E FREKUENCAVE
ZGJIDHJEN E MOSMARRËVESHJEVE NDËRMJET PAJTIMTARËVE DHE SIPËRMARRËSVE TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE
RREGULLORE MBI PUBLIKIMIN E INFORMACIONIT PËR TARIFAT SI DHE KUSHET E AKSESIS DHE PËRDORIMIT TË SHËRBIMEVE TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE PUBLIKE
PËRMBAJTJEN, FORMËN DHE FUNKSIONIMIN ELEKTRONIK TË RRJETEVE PUBLIKE TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË
RREGULLORE PËR ZBATIMIN E REGJIMIT TË AUTORIZIMIT TË PËRGJITHSHËM
KUSHTET TEKNIKE PËR NDËRTIMIN E INFRASTRUKTURËS SË RRJETEVE KABLLORE URBANE DHE RRJETEVE ME FIBRA OPTIKE NDËRURBANE TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE
RREGULLORE PËR PAGESAT DHE MBIKQYRJEN E TREGUT
PROÇEDURAT E ZGJIDHJES SE MOSMARRËVESHJEVE”
PËR ADMINISTRIMIN E KODEVE TË PIKAVE TË SINJALIZIMIT KOMBËTARE (NSPC) DHE NDËRKOMBETAR (ISPC) PËR INTERKONEKSIONIN E RRJETEVE
PËR TREGUESIT E CILËSISË SË SHËRBIMIT
PËR DHËNIEN E LICENCËS “AUTORITET I LLOGARIVE DETARE DHE KODIN AAIC
RREGULLORE PËR SHËRBIMET RADIOAMATORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË
RREGULLORE PËR CAKTIMIN DHE PËRDORIMIN E NUMRAVE DHE SERIVE NUMERIKE
RREGULLORE NR. 9, DATË 17.07.2009 “PËR ANALIZËN E TREGUT
RREGULLORE PËR DHËNIEN E LICENCËS PËR STACIONET RADIO TË AVIONIT
RREGULLORE PËR ADMINISTRIMIN E DOMAIN
RREGULLORE PËR DHËNIEN E LICENCËS PËR STACIONET RADIO TË ANIJES
RREGULLORE PËR DHËNIEN E ÇERTIFIKATËS OPERATORIT RADIODETAR
RREGULLORE PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT PËR STACIONET RADIO BREGDETARE
RREGULLORE PËR ZGJEDHJEN E BARTËSIT DHE PARAZGJEDHJEN E BARTËSITper zgjedhjen, parazgjedhjen e bartesit (CS-CPS)
RREGULLORE PËR TË DHËNAT STATISTIKORE DHE FINANCIARE PERIODIKE TË SIPERMARRESVE TË RRJETEVE DHE/OSE SHËRBIMEVE TE KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE
Leave a reply