Memorandume

Vend i Lirë – “Specialist i Administrimit të Planit të Numeracionit”

Vend i Lirë – “Specialist i Mbrojtjes së të Drejtave të Përdoruesve”

Vend i Lirë – “Specialist i Çështjeve të Interkoneksionit dhe Aksesit”

Njoftim Fituesi

Njoftim Fituesi

Verifikim Paraprak

Verifikim Paraprak

Njoftim Fituesi

Vend i Lirë – “Specialist i Sigurisë së Rrjeteve”

Vend i Lirë – “Përgjegjës i Sektorit të Administrimit dhe Koordinimit të SRF”

Verifikim Paraprak

Njoftim Fituesi

Verifikim Paraprak

Njoftim për listën e fituesve në AKEP

Njoftim për listën e fituesve në AKEP

Vend i Lirë – “Specialist i Çështjeve të Faciliteteve Shoqëruese dhe Infrastrukturës”

Vend i Lirë – “Përgjegjës i Sektorit të Interkoneksionit dhe aksesit”

Njoftim për listën e fituesve në AKEP

Njoftim për listën e fituesve në AKEP

Njoftim për listën e fituesve në AKEP

Njoftim për listën e fituesve në AKEP

Njoftim për listën e fituesve në AKEP

Njoftim për listën e fituesve në AKEP

Njoftim për listën e fituesve në AKEP

Njoftim për listën e fituesve në AKEP

Verifikim Paraprak

Verifikim Paraprak

Verifikim Paraprak

Verifikim Paraprak

Njoftim

Njoftim për listën e fituesve në AKEP

Verifikim Paraprak

Njoftim

Verifikim Paraprak

Njoftim për listën e fituesve në AKEP

Verifikim Paraprak

Verifikim Paraprak

Verifikim Paraprak

Verifikim Paraprak

Verifikim Paraprak

Vend i Lirë – “Specialist i  Çështjeve të Integrimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë”

Verifikim Paraprak

Verifikim Paraprak

Vend i Lirë – “Specialist i Rekrutimit dhe Administrimit të Kartelave të Punonjësve” DREJTORIA E SHËRBIMEVE TË BRENDSHME

Vend i Lirë – “Specialist i Regjistrimit të Veprimeve të Protokollit dhe Arkivës” DREJTORIA  E SHËRBIMEVE TË BRENDSHME

Vend i Lirë – “Specialist i çështjeve ligjore për komunikimet elektronike dhe postare”  DREJTORIA JURIDIKE DHE INTEGRIMIT

Vend i Lirë – “Specialist i Monitorimit dhe Zbatimit të Kontratave me të Tretët ”  DREJTORIA E BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

Vend i Lirë – “Inspektor i Kontrollit të Shërbimeve Postare dhe Regjistrarëve të domain.al ” DREJTORIA E MONITORIMEVE, KONTROLLIT DHE INSPEKTIMEVE

Vend i Lirë – “DREJTOR I DREJTORISE SË AUTORIZIMEVE”

Vend i Lirë – “Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve Ligjore” Drejtoria Juridike dhe Integrimit

Vend i Lirë – “Përgjegjës i sektorit të numeracionit, sigurisë së rrjeteve, infrastrukturës dhe IT”

Vend i Lirë – “Drejtor i Drejtorisë Teknike”

Vend i Lirë – “Inspektor i Rrjeteve dhe Sherbimeve te Komunikimeve  Elektronike” Drejtoria e Monitorimit, Kontrollit dhe Inspektimeve

Vend i Lirë – “Përgjegjës i Sektorit të Cështjeve Gjyqësore”  Drejtoria Juridike dhe Integrimit

Njoftim për listën e fituesve në AKEP “Drejtor i Drejtorisë së Monitorimit të frekuencave, Cilesisë dhe Inspektimit

Njoftim Fituesi mbi proçedurën për prodhimin dhe transmetimin e një spoti publicitar të AKEP

Njoftim për listën e fituesve në AKEP “Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve Postare”

Verifikim paraprak

Verifikim paraprak

Shpallje për lëvizje paralele dhe ngritje në detyrë për pranim në Shërbim Civil “Drejtor i Drejtorise së Monitorimit të Frekuencave, Cilësisë dhe Inspektimit”

Shpallje për lëvizje paralele dhe ngritje në detyrë për pranim në Shërbimin Civil “Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve Postare”

Njoftim për listën e fituesve në AKEP, “Përgjegjes i Sektorit të Analizes së Tregjeve dhe Masave Rregullatore”

Verifikim paraprak

Shpallje për lëvizje paralele dhe ngritje në detyrë për pranim në Shërbim Civil “Përgjegjës i Sektorit të Analizës së Tregjeve dhe Masave Rregullatore”

Njoftim për lisën e fituesve në AKEP, “Drejtor i Rregullimit Ekonomik dhe Statistikave”

Verifikim paraprak

Shpallje për lëvizje paralel dhe ngritje në detyrë për pranim në Shërbim Civil “Drejtor i Rregullimit Ekonomik dhe Statistikave”

Njoftim

Verifikim paraprak

Shpallje per levizje paralele dhe pranim ne Sherbim Civil “Specialist i sherbimeve administrative dhe prokurimeve”

Njoftim për listën e fituesve në AKEP, Specialist i marrëdhënieve me instuticionet ndërkombetare, çeshtjeve të integrimit dhe harmonizimit të legjislacionit”

Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në Shërbim Civil “Inspektor Rajonal në Shkodër”

Verifikim paraprak

Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në Shërbim Civil “Inspektor Rajonal në Shkodër”

Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në Shërbim Civil “Specialist i marrëdhënieve me institucionet ndërkombëtare, çeshtjeve të integrimit dhe harmonizimit të legjislacionit”

Njoftim për listën e fituesve në AKEP, “Specialist Monitorimi ne Vlorë”

Njoftim për listën e fituesve në AKEP, “Specialist i administrimit dhe kordinimit të frekuencave”

Verifikim paraprak

Verifikim paraprak

Njoftim për listën e fituesve në AKEP, “Specialist i mbikqyrjes së zbatimit të strategjisë për zhvillimin Broadband”

Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në Shërbim Civil, “Specialist Monitorim në Vlorë”

Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në Shërbim Civil, “Specialist i admininstrimit dhe kordinimit të frekuencave”

Verifikim paraprak

Njoftim për listën e fituesve në AKEP, Specialist Monitorimi në Korçë

Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në Shërbim Civil, “Specialist i mbikëqyrjes së zbatimit të strategjisë për Zhvillimin Broadband”

Njoftim për ndryshimin datës për zhvillimin e konkursit në pozicionin ” Specialist Monitorimi në Korçë” në AKEP

Njoftim për listën e fituesve në AKEP, Drejtor i Drejtorisë së Menaxhimit Financiar dhe Pagesave

Verifikim paraprak

Verifikim Paraprak

Njoftim për listën e fituesve në AKEP, Specialist i vjeljes së pagesave dhe arkëtimeve

Verifikim Paraprak

Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në Shërbim Civil, Specialist Monitorimi në Korcë

Shpallje për lëvizje paralele, Ngritje në detyrë dhe pranim në Shërbim Civil “Drejtor i Drejtorisë së Menaxhimit Financiar dhe Pagesave” 

Njoftim për listën e fituesve në AKEP, Përgjegjës i sektorit të administrtimit të Qendrës Kombëtare të Monitorimit të Frekuencave (QKMF)

Njoftim për listën e fituesve Akep, Specialist Monitorimi në Krujë

Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në Shërbim Civil, Specialist i Vjeljes së pagesave dhe arkëtimeve 

Verifikim Paraprak

Njoftim për listën e fituesve Akep, Inspektor Rajonal Vlorë

Verifikim Paraprak

Verifikim Paraprak

Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në Shërbim Civil Përgjegjes i Sektorit të Administrimit të Qendrës Kombëtare të Monitorimit të Frekuencave (QKMF)

Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në Shërbime Civile Specialist Monitorimi në Krujë

Shpallje për Levizje Paralele, Ngritje në detyrë dhe Pranime në Shërbime Civile Inspektor Rajonal Vlorë

Njoftim për listë e fituesve në Akep, Përgjegjës i Sektorit të Planifikimit dhe Kordinimit të Monitorimit dhe Inspektimit

Verifikim paraprak

Shpallje për Lëvije Paralele, Ngritje në Detyre dhe Pranim në Shërbim Civil Përgjegjes i Sektorit të Planifikimit dhe kordinimit të monitorimit dhe inspektimit 

Njoftim për listën e fituesve në AKEP, Specialist Monitorimi në Shkodër

Njoftim për listën e fituesve në AKEP, Inspektor Rajonal në Korçë

Verifikim Paraprak

Verifikim Paraprak

Shpallje per Levizje Paralele, Ngritje ne Detyre dhe Pranimin ne Sherbimin Civil Specialist Rajonal Shkoder

Shpallje per Levizje Paralele, Ngritje ne Detyre dhe Pranimin ne Sherbimin Civil Inspektor Rajonal Korce

Njoftim për listën e fituesve në AKEP Inspektor Rajonal në Krujë

Verifikim Paraprak

Njoftim për listën e fituesve në AKEP Specialist i planifikimit dhe llogaritjes së shpenzimeve

Njoftim për listën e fituesve në AKEP Specialist i çështjet rregullatore dhe tarifave

Verifikim Paraprak

Njoftim për listën e fituesve në AKEP Specialist për burimet njerëzore

Verifikim Paraprak

Shpallje për Levizje Paralele, Ngritje në Detyrë dhe Pranimin ne Sherbimin Civil Inspektor Rajonal Kruje

Shpallje për Levizje Paralele dhe për Pranimin në Shërbimin Civil Specilist i planifikimit dhe llogaritjes se shpenzimeve

Verifikim Paraprak

Njoftim për listën e fituesve në AKEP Specialist i Mbikqyrjes së zbatimit të strategjisë së zhvillimit Broadband

Shpallje për Levizje Paralele dhe për Pranimin në Shërbimin Civil Specilist i ceshtjeve rregullatore dhe tarifave

Njoftim për listën e fituesve në AKEP Specialist i shërbimeve administrative dhe i prokurimeve

Verifikim Paraprak

Njoftim për listën e fituesve në AKEP Inspektor i Planifikimit dhe Koordinimit të Inspektimeve

Njoftim për listën e fituesve në AKEP  Përgjegjës i Sektorit të Administrimit të Qendrës Kombëtare të Monitorimit të Frekuencave (QKMF)

Shpallje për Levizje Paralele dhe për Pranimin në Shërbimin Civil Specialist për burimet njerezore

Njoftim për listën e fituesve në AKEP Specialist i trajtimit të mosmarrëveshjeve midis Sipërmarrësve të Komunikimeve Elektronike

Verifikim Paraprak

Njoftim për listën e fituesve në AKEP Përgjegjës i Sektorit të Menaxhimit Financiar

Verifikim Paraprak

Verifikim Paraprak

Verifikim Paraprak

Shpallje për Levizje Paralele dhe për Ngritje në Detyrë Përgjegjës i Sektorit të Administrimit të Qendrës Kombëtare të Monitorimit të Frekuencave (QKMF)

Shpallje për Levizje Paralele dhe për Pranimin në Shërbimin Civil Specialist i Mbikqyrjes së zbatimit të strategjisë së zhvillimit Broadband

Verifikim Paraprak

Njoftim për listën e fituesve në Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare

Njoftim Shtyrje

Shpallje për Levizje Paralele dhe për Pranimin në Shërbimin Civil Specialist i Shërbimeve Administrative dhe i Prokurimeve

Verifikim Paraprak Levizje Paralele

Shpallje për Levizje Paralele dhe për Pranimin në Shërbimin Civil Specialist i Trajtimit të Mosmarrëveshjeve midis Sipërmarrësve të Komunikimeve Elektronike

Shpallje për Levizje Paralele dhe për Ngritje në Detyrë Inspektor i Planifikimit dhe Koordinimit të Inspektimeve

Shpallje për Levizje Paralele dhe për Ngritje në Detyrë Drejtor në Drejtorinë e Shërbimeve Postare dhe Integrimit

Shpallje për Levizje Paralele dhe për Ngritje në Detyrë Përgjegjës i Sektorit të Menaxhimit Financiar

Njoftim liste paraprake per levizje paralele specialist i administrimit të frekuencave

Njoftim për listën e fituesve në AKEP specialist i administrimit të frekuencave

Njoftim liste paraprake Specialist i Administrimit te Frekuencave

Shpallje për Levizje Paralele dhe për Pranimin në Shërbimin Civil Specialist i administrimit frekuencave

Shpallje per plotesimin e vendeve te lira per kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese

Shpallje ankandi Porte Automatike CU

NJOFTIM PËR LISTËN E FITUESVE NË AUTORITETIN E KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE

NJOFTIM PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS “LËVIZJE PARALELE”, PËR KONKURSIN “SPECIALIST LICENSIMI SHERBIMIT POSTAR”

Njoftim për listën e fituesve në Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare dhe Shpallje për Lëvizje Paralele Specialist IT dhe aplikacioneve 

Njoftim për listën e fituesve në Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare

Njoftim liste paraprake per konkurs Specialist i AI dhe PN 

Njoftim për listën e fituesve ne Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare

NJOFTIM SHPALLJE ANKANDI SHITJE AUTOVETURE TIP HYUNDAI TERRACANT

Njoftim per vend pune levizje paralele Specialist Autorizim Individual, Adm. te PN dhe Portabilitetit te Numrave

Njoftim per vend pune levizje paralele Specialist i Kordinimit te Frekuencave

Njoftim per vend pune levizje paralele drejtor në Drejtorine e Burimeve Njerezore, Shërbimeve Mbeshtetes dhe Integrimit

Njoftim per vend pune ngritje ne detyre pergjegjes i Sektorit te Administrimit dhe Koordinimit te Frekuencave

Njoftim per vend pune ngritje ne detyre Pergjegjes i Sektorit te Autorizime

Njoftim per vend pune pergjeges i sektorit te autorizime

Njoftim per vend pune pergjeges i sektorit te kordinim

Njoftim per vend pune pergjeges i sektorit te autorizime Shpallje e fituesit per vend pune

NJOFTIM SHPALLJE ANKANDI SHITJE AUTOVETURE VOLSWAGEN PASSAT nr.2

Shpallje procedure konkurs “Specialist per Marredheniet me Publikun, Jashte dhe Integrimin“

Shpallje procedure “Ngritje ne Detyre” per pozicionin ”Drejtor i Drejtorisë se Monitorimit të Frekuencave, Cilësisë dhe Inspektimit”

Shpallje procedure “Ngritje ne Detyre” per pozicionin ”Drejtor i Drejtorise se Teknologjisë së Informacionit dhe Aplikacioneve”

Shpallje procedure konkurs “Specialist Kontabiliteti“

Shpallje procedure “Ngritje ne Detyre” per pozicionin ”Drejtor në Drejtorinë e Financave, Pagesave dhe Statistikave”

NJOFTIM SHPALLJE ANKANDI SHITJE AUTOVETURE VOLSWAGEN PASSAT

Kodet e rrugezimit te operatoreve

Ftesë për Negociatë për prodhimin e një spoti publicitar, për Autoritetin e Komunikimeve Elektronike e Postare

Beep Tone lajmerues i Portabilitetit te Numrit

Dokumentacioni teknik i detajuar

Leave a reply