Informacion mbi proceduren e konsultimit nga AKEP

Konsultime te perfunduara

 

DOKUMENTI Data e Fillimit te Keshillimit Data e Perfundimit te Keshillimit Njesia Pergjegjese

Analizë e Tregut të Shërbimeve Celulare

[email protected]
Rregullimi i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregjet me shumicë të terminimit dhe tranzitimit te thirrjeve në rrjetet fikse [email protected]
 

 Rregullimi i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregjet me shumicë të terminimit dhe tranzitimit te thirrjeve në rrjetet fikse 

 

05.04.2018 07.05.2018 [email protected]
 

Mbi Publikimin e informacionit për tarifat si dhe kushtet e aksesit dhe përdorimit të shërbimeve të komunikimeve elektronike publike

 

20.03.2018 20.04.2018 [email protected]
 

Analiza e tregut celular_tregu me pakice_tregjet me shumice akses origjin dhe terminimi nderkombetare

 

26.02.2018 28.04.2018 [email protected]
 

Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit të frekuencave të brezit 800 MHz (790-862 MHz)

 

15.02.2018 16.04.2018 [email protected]
 

Rregullimi i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregjet me shumicë të terminimit te thirrjeve në rrjetet celulare-Këshillim Publik 2

 

26.02.2018 29.03.2018 [email protected]
Për disa ndryshime në Rregulloren Nr. 2 datë 21.02.2008 “Për regjistrimin dhe administrimin e emrave të domain-eve nën .al dhe nën domain-et .gov, .mil.al, .edu.al, .com.al, .org.al dhe .net.al”, të ndryshuar 12.01.2018 28.02.2018 [email protected]
Tregjet me shumice te terminimit dhe tranzitimit te thirrjeve ne rrjetet telefonike publike nga vendndodhje fikse 29.12.2017 28.02.2018 [email protected]
Disa Ndryshimeve ne Rregullore nr 43 Për mënyrën e zbatimit të Portabilitetit të Numrit 26.12.2017 26.01.2018 [email protected]
Vlerësimin e performancës së Bazës së të Dhënave Referencë të Centralizuar – CRDB të Portabilitetin të Numrit dhe për mënyrën e përzgjedhjes së operatorit të CRDB 31.08.2017 02.10.2017 [email protected]
Analiza e tregut të shërbimeve celular  07.12.2016 26.02.2018 [email protected]
Rregullimi i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregjet me shumicë të terminit të thirrjeve në rrjete celular 23.12.2016  deri [email protected]
Rregullore për Autorizimin e Përgjithshëm 20.04.2017  19.05.2017 [email protected]
Statusi i Shërbimit Universal të Komunikimeve Elektronike 2017 me Nr.12, datë 19.04.2017 14.10.2016 30.11.2016 [email protected]
Rishikim i tarifave të aksesit bitstream dhe LLU të miratuar me  Vendimet e Këshillit Drejtues të AKEP me nr.2703 dhe 2704, datë 22.12.2016 17.03.2017  17.04.2017 [email protected]
Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit të frekuencave të brezit 800 Hz (790-862) Hz 16.01.2017 17.02.2017 [email protected]
Vendim Nr.2691, datë 13.10.2016 Për “Miratimin për këshillim publik të dokumentit “Statusi i shërbimit Univesal të Komunikimeve Elektronike” 14.10.2016 30.11.2016 [email protected]
Këshillim publik i rregullores Nr.12 Për të dhënat statistikore dhe financiare periodike  09.09.2016 10.10.2016 [email protected]
Rregullore për Metodiken e Inspektimit të veprimtarise së siperparrësve të rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike 07.09.2016 07.10.2016 [email protected]
Rregullore për Metodiken e Inspektimit të veprimtarise së ofruesve të Shërbimeve Postare 07.09.2016 07.10.2016 [email protected]
Rregullore për monitorimin e spektrit të frekuencave 01.09.2016 01.10.2016 [email protected]
Rregullimi i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregjet me shumicë të aksesit broadband dhe në infrastrukturën aktive dhe pasive në rrjetet fizike 08.07.2016 15.09.2016 [email protected]
Rregullore për mënyrën e zbatimit të Portabilitetit të Numrit 11.07.2016 10.09.2016 [email protected]
Analizë e tregjeve me shumicë të aksesit broadband në Internet dhe Linjave ne Qira 15.06.2016 15.08.2016 [email protected]
Këshillim Publik Rregullore Datë 03.12.2015 Për Llogaritjen e kostove neto të Shërbimit Universal Postar 03.12.2015 15.02.2016 [email protected]
Këshillim Publik Rregullore Datë 19.11.2015 Per ndarjen e llogarive dhe llogaritjen e kostove te sherbimit universal postar 20.11.2015 21.01.2016 [email protected]
Këshillim Publik Rregullore Datë 29.10.2015 Për Procedurat e Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve ndërmjet Përdoruesit dhe Ofruesit të Shërbimit Postar dhe Mosmarrëveshjeve ndërmjet Ofruesve të Shërbimit Postar 03.11.2015 02.12.2015 [email protected]
Këshillim Publik Rregullore Nr.20, Datë 19.02.2010 Mbi “Pagesat për Mbikëqyrjen e Tregut të Komunikimeve Elektronike dhe Tregut të Shërbimit Postar” 30.10.2015 29.11.2015 [email protected]
Këshillim Publik Rregullore për të Dhënat Statistikore dhe Financiare Periodike mbi Shërbimet e Ofruara nga Ofruesit e Shërbimeve Postare 29.10.2015 29.11.2015 [email protected]
Këshillim Publik mbi dhënien e të drejtave të përdorimit të frekuencave në brezat 1900-1980 MHz, 2500-2690 MHz dhe kushtet e përdorimit të brezit 3400-3800 MHz 09.10.2015 09.11.2015 [email protected]
Këshillim Publik Rregullore per Autorizimin e Përgjithshëm për Ofrimin e Sherbimeve Postare 08.10.2015 08.11.2015 [email protected]
Këshillim Publik Rregullore per Ofrimin e Sherbimit Universal Postar 10.09.2015 20.10.2015 [email protected]
Këshillim Publik mbi Ndryshimin e Planit Kombëtar të Numeracionit 10.09.2015 20.10.2015 [email protected]
Këshillim Publik Rregullore mbi Sigurinë dhe Integritetin e Rrjeteve 13.07.2015 12.09.2015 [email protected]
Këshillim Publik Analiza e tregut të telefonisë fikse 25.06.2015 15.09.2015 [email protected]
Këshillim publik për Performancën e bazës së të dhënave referencë të centralizuara për Portabilitetin e Numrit 22.05.2015 07.07.2015 [email protected]
Rregullore per perdorimin e perbashket te infrastruktures pasive 12.05.2015 11.06.2015 [email protected]
Për disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren nr. 22 Mbi Kushtet teknike për ndertimin e infrastrukturës së rrjeteve 10.04.2015 10.05.2015 [email protected]
 Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit në brezat e frekuencave 1900-1980 MHz dhe 2110 – 2170 MHz – IMT 20.03.2015 04.05.2015 [email protected]
Keshillim Publik mbi dhënien e të drejtave të përdorimit në brezat e frekuencave 2500-2690 MHz 06.11.2014 06.12.2014 [email protected]
Këshillim publik Rregullore për administrimin e interferencave 30.10.2014 29.11.2014 [email protected]
Këshillim Publik Rregullore për Inspektimin dhe Monitorimin e Spektrit të Frekuencave dhe Masat Administrative 30.10.2014 29.11.2014 [email protected]
Keshillim publik rishikimi i nivelit te tarifave te terminimit fiks 23.09.2014 23.10.2014 [email protected]
Keshillim publik per shtesa dhe ndryshime në rregulloren nr. 2 “ për regjistrimin dhe administrimin e emrave të domain-eve nën.al 17.09.2014 17.10.2014 [email protected]
Analize Tregu Celulare 25.07.2014 24.09.2014 [email protected]
Këshillim publik per kryerjen e studimit mbi Pagesat që kryen ne AKEP 24.07.2014 25.08.2014 [email protected]
Rregullore per Kushtet e Perdorimit te Frekuencave dhe Kerkesat Teknike per Pajisjet Radio qe Perdoren pa Autorizim Individual 18.03.2014 17.04.2014 [email protected]
Këshillim Publik mbi Dhënien në Përdorim të Brezave të Frekuencave IMT 1900-1980 dhe 2110-2170 Mhz 04.03.2014 03.04.2014 [email protected]
Keshillim publik mbi perdorimin e brezave të frekuencave GSM 900-1800 29.01.2014 14.03.2014 [email protected]
Disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren e Portabilitetin e Numrit 07.02.2014 10.03.2014 [email protected]
Keshillim Publik per ndryshimet ne Rregulloren e Autorizimit te Pergjithshem 06.01.2014 20.02.2014 [email protected]
Keshillim Publik per rishikimin i nivelit te tarifave te terminimit celular  16.01.2014 15.02.2014 [email protected]
Këshillim publik i rregullores nr.12 per te dhenat statistikore dhe financiare periodike 06.01.2014 05.02.2014 [email protected]
Analize e Tregjeve me shumicë të terminimit të SMS-ve në rrjetet publike telefonike të lëvizshme 31.10.2013 30.12.2013 [email protected]
Këshillim publik mbi dhënien në përdorim të brezave të frekuencave IMT 1900-1980 MHz dhe 2110-2170 MHz 25.10.2013 04.12.2013 [email protected]
Rregulla dhe Udhëzime për Ndarjen e Llogarive dhe Llogaritjen e Kostos për Sipërmarrësit FNT 31.10.2013 30.11.2013 [email protected]
Këshillim publik për performacën e bazës së të dhënave referencë të centralizuar për portabilitetin e numrit 14.10.2013 14.11.2013 [email protected]
Rregulla per termat dhe kushtet e kontratave me pajtimtarin 05.09.2013 05.10.2013 [email protected]
 Analiza e tregut te Linjave me Qira 01.08.2013 29.09.2013 [email protected]
Analiza e tregut me shumice te aksesit ne broadband dhe LLU 01.08.2013 29.09.2013 [email protected]
 Analiza e tregut per telefonine fikse 20.04.2013 20.06.2013 [email protected]
RREGULLORE PËR ZGJIDHJEN E MOSMARRËVESHJEVE 22.03.2013 21.04.2013 [email protected] 
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË RREGULLOREN NR. 9, DATË 17.07.2009 “PËR ANALIZËN E TREGUT” 7.03.2013 7.04.2013 [email protected]
 Dokument per keshillim publik mbi rishikimin e Planit Kombetar te Numeracionit  08.02.2013  10.03.2013 [email protected]
Rregullore për të dhënat statistikore dhe financiare periodike postare 19.11.2012 19.12.2012 [email protected]
Dokument për këshillim publik mbi Treguesit e Cilësisë së Shërbimit për Akses në rrjetet e PLMN 19.11.2012 19.12.2012 [email protected]
Detyrimi i Shërbimit Universal ne Shqiperi 01.11.2012 01.12.2012 [email protected]
Keshillim Publik për disa shtesa dhe ndryshime në rregulloren nr. 2, datë 21.02.2008, “Regjistrimin dhe Administrimin e Emrave të Domain-eve nën .AL” 17.09.2012 02.11.2012 [email protected]
ANALIZE  E  TREGUT TE TELEFONISE FIKSE 03/08/2012 03/10/2012 [email protected]
 Qëndrimit të AKEP mbi komentet e sipërmarrësve për Rregulloren mbi publikimin e informacionit për tarifat 24.05.2012 23.06.2012 [email protected]
Keshillim Publik mbi miratimin e pagesave që kryhen në AKEP 28.06.2012 28.07.2012 [email protected]
” Komentet e pjesemarresve ne keshillimin publik “Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit në brezat
e frekuencave 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz, brezi – UMTS”
30.05.2012 14.07.2012 [email protected]
Rregullore per funksionimin e ATLAS dhe Komentet 31.05.2012 30.06.2012 [email protected]
Konsultim publik  Mbi pagesat  qe kryhen ne AKEP 28.06.2012 28.07.2012 [email protected]
Analiza e tregut te telefonise se levizshme 20.04.2012 20.06.2012 [email protected]
Për pajisjet radio dhe fundore të telekomunikacioneve dhe njohjen e konformitetit te tyre 30.04.2012 29.05.2012 [email protected]
Perfundimet e keshimit publik per disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren Nr. 13, datë 16. 04. 2010, “Për Portabilitetin e Numrit” 23.12.2011 23.01.2012 [email protected]
Implementimi i Zgjedhjes dhe Parazgjedhjes se Bartesit 24.02.2011 30.04.2011 [email protected]
Analize e Tregut te Terminimit te SMS-ve 05.07.2011 05.09.2011 [email protected]
Analiza e Tregut Broadband LLU 13.04.2010 12.06.2010 [email protected]
Analize e Tregut te Linjat me Qira 17.11.2009 23.01.2010 [email protected]
Projektrregullore  “Për liçensën e përgjithshme për ofrimin e shërbimëve postare” 14.01.2011 24.02.2011 [email protected]
Orientimi ne kosto i tarifave celulare 29.12.2010 29.01.2011 [email protected]
Projektrregullore per regjistrimin e pajtimtareve dhe mbatjen e te dhenave 24.11.2010 25.12.2010 [email protected]
Keshillim publik  mbi Rregulloren e AP , Rregulloren e AI dhe disa ndryshime per ne Rregulloren per caktimin e Numrave 01.07.2010 31.07.2010 [email protected]
Keshillim publik  mbi dhenien ne perdorim te frekuencave 1800-1805 Mhz 15.06.2010 14.07.2010 [email protected]
Dokumentacioni final per konsultimin publik Rezultatet BULRAIC Celulare 11.06.2010 10.07.2010 [email protected]
BULRAIC Albtelecom Rezultatet Paraprake Konsultim Publik 11.06.2010 10.07.2010 [email protected]
Analize tregu  Broadband  dhe LLU per konsultim publik 13.04.2010 12.06.2010 [email protected]
Keshillim  Publik mbi dhenien ne perdorim te brezave te frekuencave per sherbimet UMTS 03.05.2010 01.06.2010 [email protected]
Per pagesat qe kryhen ne AKEP 02.02.2010 05.03.2010 [email protected]
Perfundimet e Keshillimit Publik per dhenien ne perdorim te brezave te frekuencave 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, dhe 2110-2170 MHz per sherbimet UMTS 03.05.2010 01.06.2010 [email protected]
Analiza e tregut per telefonine fikse 17.09.2009 20.11.2009 [email protected]
Leave a reply